• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius – valstybės registrus ir informacines sistemas, remiantis jų valdytojų – skirtingų valstybės institucijų – nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis. Šiuo metu Registrų centras prižiūri 11 valstybinės reikšmės registrų ir 13 informacinių sistemų. Įmonėje dirba per 1,5 tūkst. darbuotojų, iš kurių apie 600 dirba objektų ir sandorių registravimo srityje, beveik 400 klientų aptarnavimo srityje 50-tyje klientų aptarnavimo padalinių visoje Lietuvoje, daugiau kaip 200 darbuotojų – IT ir paslaugų vystymo srityje. Registrų centras – pagrindinių nacionalinių duomenų, pažangios valstybės, visuomenės ir verslo partneris.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinis EBITDA pelningumas:
  • 2022 m. ≥ 13 proc.,
  • 2023 m. ≥ 18 proc.,
  • 2024 m. ≥ 21 proc.
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022 m. ≤ 0,22 karto,
  • 2023 m. ≤ 0,15 karto,
  • 2024 m. ≤ 0,12 karto.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Paslaugų pasiekiamumas el. būdu, proc.:
  • 2023 m. – 97
  • 2024 m. – 98
  • 2025 m. – 99
 • Klientų pasitenkinimo rodiklis, eNPS, proc.:
  • 2023 m. ≥ 35
  • 2024 m. ≥ 38
  • 2025 m. ≥ 43
 • VVĮ Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2023-2025 m. A+
 • Nuosavo kapitalo grąža, ROE:
  • 2023 m. – 1,8
  • 2024 m. – 0,4
  • 2025 m. – 1,3
 • Žaliosios energijos sunaudojimas bendrame elektros energijos suvartojime, proc.:
  • 2023-2025 m. – 90
 • Proceso tobulinimo iniciatyvų pasiektas FTE/ etatų sutaupymas vnt. ar valandomis:
  • 2023-2025 m. – kasmet po 40 FTE/72800h
 • Atsparumo korupcijai lygis, proc.:
  • 2023 m. – 0,9
  • 2024 m. – 0,92
  • 2025 m. – 0,93
 • Aukščiausio lygio 1-os kategorijos sistemų incidentų atstatymo laikas, val.:
  • 2023-2025 m. ≤ 6

          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

                


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas        

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 42 723 48 288 65 191 64 655
Pardavimo savikaina 28 625 26 815 32 204 42 518
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 14 098 21 472 32 987 22 137
Bendrojo pelno marža 33% 44% 51% 34%
Veiklos sąnaudos 7 794 8 450 10 136 12 554
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 304 13 023 22 851 9 583
Tipinės veiklos pelno marža 15% 27% 35% 15%
EBITDA 9 340 15 619 25 109 12 270
EBITDA marža 22% 32% 39% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 522 10 984 19 464 8 142
Grynojo pelno marža 11% 23% 30% 13%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 22 915 25 623 37 667 33 569
Pardavimo savikaina 13 097 15 727 19 111 23 031
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 9 818 9 896 18 557 10 538
Bendrojo pelno marža 43% 39% 49% 31%
Veiklos sąnaudos 7 252 4 425 5 656 6 446
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 566 5 471 12 901 4 092
Tipinės veiklos pelno marža 11% 21% 34% 12%
EBITDA 3 889 6 570 14 151 5 962
EBITDA marža 17% 26% 38% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 192 4 682 10 972 3 433
Grynojo pelno marža 10% 18% 29% 10%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 24 737 27 424 31 489 47 550
Nematerialus turtas 4 372 7 295 9 788 14 455
Materialus turtas 19 075 18 644 19 991 29 274
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1 290 1 485 1 710 3 821
Trumpalaikis turtas 15 858 27 856 34 921 24 178
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 323 2 455 243 549
Per vienerius metus gautinos sumos 2 658 3 181 15 210 15 056
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 876 22 219 19 468 8 573
TURTO IŠ VISO 41 351 55 837 67 383 73 491
Nuosavas kapitalas 27 343 37 160 44 437 39 670
Dotacijos, subsidijos 3 625 7 688 9 005 10 803
Įsipareigojimai 7 591 7 411 9 821 18 860
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 023 1 120 782 2 515
Ilgalaikiai įsipareigojimai 454 565 427 1 868
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 137 6 845 9 395 16 992
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 41 351 55 837 67 383 73 491
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 19 961 27 987 33 050 50 770
Nematerialus turtas 2 185 7 893 10 603 14 613
Materialus turtas 15 106 18 685 20 961 32 764
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 2 670 1 409 1 486 3 392
Trumpalaikis turtas 15 405 20 276 33 798 20 867
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 306 371 512 254
Per vienerius metus gautinos sumos 5 577 7 040 25 776 14 770
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 521 12 865 7 510 5 843
TURTO IŠ VISO 36 178 49 378 68 699 73 762
Nuosavas kapitalas 20 610 29 652 43 730 38 949
Dotacijos, subsidijos 3 232 7 421 9 945 12 024
Įsipareigojimai 9 058 9 559 11 820 19 595
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 330 797 512 4 190
Ilgalaikiai įsipareigojimai 391 469 239 2 985
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 666 9 091 11 582 16 610
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 36 178 49 378 68 699 73 762

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% 23% 32% 12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 34% 48% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 23% 35% 51% 23%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,01 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,22 4,07 3,72 1,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,18 3,71 3,69 1,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,03 0,86 0,97 0,88
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,73 1,76 2,07 1,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,56 1,30 1,47 1,63
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 32% 39% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 27% 35% 15%
Grynojo pelno marža 11% 23% 30% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 2 807 9 634 11 678 3 724
Dividendai/grynasis pelnas 0,62 0,88 0,60 0,46
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 17% 31% 44% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 29% 54% 70% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 18% 29% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,02 0,01 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,78 2,23 2,92 1,26
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,74 2,19 2,87 1,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63 0,52 0,55 0,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,15 0,92 1,14 0,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,11 0,86 0,86 0,86
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 26% 38% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 21% 34% 12%
Grynojo pelno marža 10% 18% 29% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Registrų centras
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas124110246
 • SektoriusKita
 • VeiklaNacionalinės reikšmės informacinių sistemų ir registrų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.registrucentras.lt/
Grąža valstybei

3,7 mln. eurų

ROE

19,9%

Darbuotojų skaičius

1 606

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Adrijus JusasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/02/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Egidijus VaišvilasNepriklausomas narys; UAB „Executive advisors“ partneris; UAB „Baltic Clipper“ generalinis direktorius; AB Baltic Underwriting Agency stebėtojų tarybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Laurynas PacenkaNepriklausomas narys; MB „Finit“ direktorius; UAB „FSQUARE“ operacijų vadovas ir valdybos pirmininkas
 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys; UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius; AB Giraitės ginkluotės gamykla valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys; UAB „Toksika“ valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys; VĮ Žemės ūkio duomenų centras valdybos narys; UAB „Glass“ nepriklausomas valdybos narys, patarėjas, inidviduali verslo valdymo konsultacijų veikla
 • Redvita ČetkauskienėNepriklausoma narė; VĮ „Regitra“, Administravimo departamento direktorė
 • Ieva BacytėVĮ Registrų centras Turto informacinių sistemų (IS) skyriaus vadovė, darbuotojų atstovė
 • Nerijus ŠeputisNepriklausomas narys; AB „Telia Lietuva“ klientų aptarnavimo nuotoliniais kanalais padalinio vadovas
 • Inga SteponavičienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos vyriausioji patarėja

Informacija aktuali: 2024/02/01