• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Valstybinių miškų urėdija sukurta po reorganizavimo, įvykusio 2018 m. sausio 8 d. Reorganizavimas įvykdytas prijungimo būdu – 42 reorganizuotos valstybės įmonės miškų urėdijos prijungtos prie reorganizavime dalyvaujančio VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto. Po reorganizavimo naujai sukurta VĮ VMU perėmė visą reorganizuojamų miškų urėdijų patikėjimo teise valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, taip pat teises ir pareigas. VĮ VMU patikėjimo teise valdomas miškų plotas sudaro apie 1,1 mln. ha, iš kurių 0,3 mln. ha yra draustinių teritorijoje esantys miškai bei kiti saugomi Lietuvos miškų plotai. Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų. VĮ VMU veiklą galima skaidyti į tokias grupes: miškotvarka; medienos ruoša ir prekyba; miško įveisimas, atkūrimas ir priežiūra; medelynų veikla; miško infrastruktūros priežiūra ir socialinių funkcijų įgyvendinimas; gamtotvarkinė gamtosauginė veikla bei kitų komercinių veiklų vystymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 164 039 180 353 157 726 149 845
Pardavimo savikaina 65 814 60 793 56 787 65 837
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 98 225 119 560 100 939 84 009
Bendrojo pelno marža 60% 66% 64% 56%
Veiklos sąnaudos 92 285 91 024 95 435 87 522
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 940 28 536 5 504 -3 513
Tipinės veiklos pelno marža 4% 16% 3% -2%
EBITDA 18 502 39 448 16 939 7 171
EBITDA marža 11% 22% 11% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 194 24 823 5 399 -1 455
Grynojo pelno marža 3% 14% 3% -1%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 90 150 82 974 78 632 89 486
Pardavimo savikaina 32 263 27 035 36 091 32 185
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 57 887 55 939 42 541 57 300
Bendrojo pelno marža % % 67% 64%
Veiklos sąnaudos 45 399 46 888 47 381 47 959
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 12 488 9 051 -4 840 9 341
Tipinės veiklos pelno marža % % 11% 10%
EBITDA 14 689 12 634
EBITDA marža % % 18% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 410 7 915 -3 732 8 281
Grynojo pelno marža % % 10% 9%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 113 227 98 257 87 607 92 461
Nematerialus turtas 2 465 1 382 907 440
Materialus turtas 101 193 91 781 83 228 89 178
Finansinis turtas 9 346 5 052 3 345 2 148
Kitas ilgalaikis turtas 223 42 127 695
Trumpalaikis turtas 72 935 109 704 97 951 89 353
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 28 231 26 985 28 333 22 694
Per vienerius metus gautinos sumos 5 612 5 384 5 731 10 523
Kitas trumpalaikis turtas 4 071 1 610 1 142
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 39 091 73 263 62 278 54 995
TURTO IŠ VISO 189 772 210 857 188 402 184 469
Nuosavas kapitalas 160 949 176 729 158 193 150 190
Dotacijos, subsidijos 15 264 15 559 16 288 17 212
Įsipareigojimai 13 451 18 563 13 921 17 067
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 599
Ilgalaikiai įsipareigojimai 608
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 659 16 121 11 262 13 997
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 189 772 210 857 188 402 184 469
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 94 499 88 896 95 034
Nematerialus turtas 2 547 656 188
Materialus turtas 86 862 84 796 92 028
Finansinis turtas 5 048 3 316 2 122
Kitas ilgalaikis turtas 42 127 695
Trumpalaikis turtas 102 856 88 948 94 256
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 496 19 531 16 896
Per vienerius metus gautinos sumos 8 239 9 452 16 609
Kitas trumpalaikis turtas 170 334 1 124
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 68 951 59 631 59 628
TURTO IŠ VISO 201 289 182 052 193 222
Nuosavas kapitalas 163 393 147 972 154 554
Dotacijos, subsidijos 19 907 16 247 18 793
Įsipareigojimai 17 990 17 833 19 875
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 201 289 182 052 193 222

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 24% 13% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 29% 16% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 30% 7% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,81 8,70 6,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,13 6,18 4,76
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,90 0,79 0,80
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,71 1,70 1,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,07 0,94 0,97
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 11% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 3% -2%
Grynojo pelno marža 14% 3% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 22 142 5 500 3 714
Dividendai/grynasis pelnas 0,89 1,02 -2,55
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% 11% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,82 0,41 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,76 0,86 0,97
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,02 0,51 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 18% 14%
Tipinės veiklos pelno marža % 11% 10%
Grynojo pelno marža % 10% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas vidutinis metinis koreguotas grynasis pelnas

40,5 mln. eurų

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Valstybinių miškų urėdija“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas132340880
 • SektoriusMiškininkystė
 • VeiklaValstybinių miškų administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vivmu.lt
Grąža valstybei

27,4 mln. eurų

Koreguotas grynasis pelnas

26,4 mln. eurų

Darbuotojų skaičius

2 656

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Urėdijos sujungtos į vieną įmonę nuo 2018 m. sausio 8 d.

Vadovybė

 • Valdas KaubrėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Paulius MartinkusNepriklausomas narys, AB Vilniaus šilumos tinklų Strategijos ir vystymo departamento direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Ad ventum“ vadovas, Inovatyvių projektų programos Horizon2020 Briuselyje nuotolinio vertinimo ekspertas
 • Ina BikuvienėVĮ Valstybinių miškų urėdija, GIS ir geodezijos skyriaus specialistė
 • Marius AleinikovasNepriklausomas narys, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai

Informacija aktuali: 2022/05/01