• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Valstybinių miškų urėdija sukurta po reorganizavimo, įvykusio 2018 m. sausio 8 d. Reorganizavimas įvykdytas prijungimo būdu – 42 reorganizuotos valstybės įmonės miškų urėdijos prijungtos prie reorganizavime dalyvaujančio VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto. Po reorganizavimo naujai sukurta VĮ VMU perėmė visą reorganizuojamų miškų urėdijų patikėjimo teise valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, taip pat teises ir pareigas. VĮ VMU patikėjimo teise valdomas miškų plotas sudaro apie 1,1 mln. ha, iš kurių 0,3 mln. ha yra draustinių teritorijoje esantys miškai bei kiti saugomi Lietuvos miškų plotai. Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų. VĮ VMU veiklą galima skaidyti į tokias grupes: miškotvarka; medienos ruoša ir prekyba; miško įveisimas, atkūrimas ir priežiūra; medelynų veikla; miško infrastruktūros priežiūra ir socialinių funkcijų įgyvendinimas; gamtotvarkinė gamtosauginė veikla bei kitų komercinių veiklų vystymas.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis koreguotos EBITDA pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 36,8 proc.
 • Pinigų ir pinigų ekvivalentų santykis su visu turtu:
  • 2022–2024 m. ≤ 25 proc.
 • Vidutinė metinė pelno įmoka su netipiniais mokesčiais:
  • 2022–2024 m. = 40,5 mln. Eur

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Investicijos, mln. EUR:
  • 2022 m. ≥ 47,4
  • 2023 m. ≥ 36
  • 2024 m. ≥ 12
 • Pagamintos medienos atsargų apyvartumas (dienomis):
  • 2022-2024 m. vidutiniškai 70
 • Miško ūkio technikos panaudojimo intensyvumo augimas, lyginant su pradiniu įverčiu, proc. punktas:
  • 2022-2024 m. po 10
 • Brandžių medynų plynų kirtimų likvidinės medienos tūrio išeiga lyginant su bendru stiebų tūriu, proc.:
  • 2022 m. – 75,7
  • 2023 m. – 75,8
  • 2024 m. – 75,9
 • Metinis medienos prieaugis VĮ VMU valdomuose III-IV gr. miškuose, mln. m3:
  • 2022 m. – 7,5
  • 2023 m. – 7,6
  • 2024 m. – 7,65
 • Darbuotojų įsitraukimo indeksas, proc.:
  • 2022 m. – 61,4
  • 2023 m. – 62,4
  • 2024 m. – 63,4

         2020 metų gerosios valdysenos indeksas        

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 180 353 157 726 147 956 205 879
Pardavimo savikaina 60 793 56 787 65 974 61 217
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 119 560 100 939 81 982 144 662
Bendrojo pelno marža 66% 64% 55% 70%
Veiklos sąnaudos 91 024 95 435 87 999 101 217
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 28 536 5 504 -6 017 43 445
Tipinės veiklos pelno marža 16% 3% -4% 21%
EBITDA 39 448 16 939 4 023 54 034
EBITDA marža 22% 11% 3% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 823 5 399 -4 768 37 676
Grynojo pelno marža 14% 3% -3% 18%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 90 150 82 974 78 632 89 486
Pardavimo savikaina 32 263 27 035 36 091 32 185
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 57 887 55 939 42 541 57 300
Bendrojo pelno marža % % 67% 64%
Veiklos sąnaudos 45 399 46 888 47 381 47 959
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 12 488 9 051 -4 840 9 341
Tipinės veiklos pelno marža % % 11% 10%
EBITDA 14 689 12 634
EBITDA marža % % 18% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 410 7 915 -3 732 8 281
Grynojo pelno marža % % 10% 9%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 98 257 87 607 94 723 96 639
Nematerialus turtas 1 382 907 3 231 2 576
Materialus turtas 91 781 83 228 87 941 92 784
Finansinis turtas 5 052 3 345 2 148 1 014
Kitas ilgalaikis turtas 42 127 1 403 265
Trumpalaikis turtas 109 704 97 951 96 637 137 241
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 985 28 333 21 438 20 609
Per vienerius metus gautinos sumos 5 384 5 731 17 893 26 664
Kitas trumpalaikis turtas 4 071 1 610 1 142 1 099
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 73 263 62 278 54 995 87 649
TURTO IŠ VISO 210 857 188 402 191 361 233 879
Nuosavas kapitalas 176 729 158 193 146 152 179 812
Dotacijos, subsidijos 15 559 16 288 17 212 17 729
Įsipareigojimai 18 563 13 921 27 997 33 531
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 61 36
Ilgalaikiai įsipareigojimai 36 10
Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 121 11 262 18 928 23 260
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 210 857 188 402 191 361 233 879
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 94 499 88 896 95 034
Nematerialus turtas 2 547 656 188
Materialus turtas 86 862 84 796 92 028
Finansinis turtas 5 048 3 316 2 122
Kitas ilgalaikis turtas 42 127 695
Trumpalaikis turtas 102 856 88 948 94 256
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 496 19 531 16 896
Per vienerius metus gautinos sumos 8 239 9 452 16 609
Kitas trumpalaikis turtas 170 334 1 124
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 68 951 59 631 59 628
TURTO IŠ VISO 201 289 182 052 193 222
Nuosavas kapitalas 163 393 147 972 154 554
Dotacijos, subsidijos 19 907 16 247 18 793
Įsipareigojimai 17 990 17 833 19 875
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 201 289 182 052 193 222

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 24% 13% 8% 30%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 29% 16% 10% 39%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 30% 7% -7% 42%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,81 8,70 5,11 5,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,13 6,18 3,97 5,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,90 0,79 0,78 0,97
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,71 1,70 1,62 2,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,07 0,94 0,97 1,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 11% 3% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 3% -4% 21%
Grynojo pelno marža 14% 3% -3% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 22 142 5 500 3 714 20 744
Dividendai/grynasis pelnas 0,89 1,02 -0,78 0,55
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% 11% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,82 0,41 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,76 0,86 0,97
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,02 0,51 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 18% 14%
Tipinės veiklos pelno marža % 11% 10%
Grynojo pelno marža % 10% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Valstybinių miškų urėdija“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas132340880
 • SektoriusMiškininkystė
 • VeiklaValstybinių miškų administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vivmu.lt
Grąža valstybei

51,1 mln. eurų

Koreguotas grynasis pelnas

26,4 mln. eurų

Darbuotojų skaičius

2 541

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Urėdijos sujungtos į vieną įmonę nuo 2018 m. sausio 8 d.

Vadovybė

 • Valdas KaubrėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Paulius MartinkusNepriklausomas narys, AB Vilniaus šilumos tinklų Strategijos ir vystymo departamento direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Ad ventum“ vadovas, Inovatyvių projektų programos Horizon2020 Briuselyje nuotolinio vertinimo ekspertas
 • Ina BikuvienėVĮ Valstybinių miškų urėdija, GIS ir geodezijos skyriaus specialistė
 • Marius AleinikovasNepriklausomas narys, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai
 • Aurimas SaladžiusAplinkos ministerijos Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės vadovas

Informacija aktuali: 2022/09/01