• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Valstybinių miškų urėdija sukurta po reorganizavimo, įvykusio 2018 m. sausio 8 d. Reorganizavimas įvykdytas prijungimo būdu – 42 reorganizuotos valstybės įmonės miškų urėdijos prijungtos prie reorganizavime dalyvaujančio VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto. Po reorganizavimo naujai sukurta VĮ VMU perėmė visą reorganizuojamų miškų urėdijų patikėjimo teise valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, taip pat teises ir pareigas. VĮ VMU patikėjimo teise valdomas miškų plotas sudaro apie 1,1 mln. ha, iš kurių 0,3 mln. ha yra draustinių teritorijoje esantys miškai bei kiti saugomi Lietuvos miškų plotai. Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų. VĮ VMU veiklą galima skaidyti į tokias grupes: miškotvarka; medienos ruoša ir prekyba; miško įveisimas, atkūrimas ir priežiūra; medelynų veikla; miško infrastruktūros priežiūra ir socialinių funkcijų įgyvendinimas; gamtotvarkinė gamtosauginė veikla bei kitų komercinių veiklų vystymas.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis koreguotos EBITDA pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 36,8 proc.
 • Pinigų ir pinigų ekvivalentų santykis su visu turtu:
  • 2022–2024 m. ≤ 25 proc.
 • Vidutinė metinė pelno įmoka su netipiniais mokesčiais:
  • 2022–2024 m. = 40,5 mln. Eur

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Koreguotas grynasis pelningumas, proc.:
  • 2023 m. – 31
  • 2024 m. – 23
  • 2025 m. – 21
 • Koreguotas ROE, proc.:
  • 2023 m. – 37
  • 2024 m. – 28
  • 2025 m. – 24
 • Suvartojamos galutinės energijos kiekio mažinimas, GWh:
  • 2023-2025 m. – kasmet po 1,7
 • Klientų pasitenkinimas:
  • 2023 m. – nustatyti rodiklio reikšmę
 • Savanoriška darbuotojų kaita, proc.:
  • 2023-2025 m. – kasmet < 12
 • Darbuotojų įsitraukimo indeksas, proc.:
  • 2023 m. – 67,6
  • 2024 m. – 69,6
  • 2025 m. – 70,6

         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas     


         2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas     

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 180 353 157 726 147 956 205 879
Pardavimo savikaina 60 793 56 787 65 974 61 217
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 119 560 100 939 81 982 144 662
Bendrojo pelno marža 66% 64% 55% 70%
Veiklos sąnaudos 91 024 95 435 87 999 101 217
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 28 536 5 504 -6 017 43 445
Tipinės veiklos pelno marža 16% 3% -4% 21%
EBITDA 39 448 16 939 4 023 54 034
EBITDA marža 22% 11% 3% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 823 5 399 -4 768 37 676
Grynojo pelno marža 14% 3% -3% 18%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 82 974 78 632 88 684 142 380
Pardavimo savikaina 27 035 36 091 32 185 36 531
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 55 939 42 541 56 499 105 849
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 46 888 47 381 47 987 57 953
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 9 051 -4 840 8 512 47 896
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 14 689 659 11 647 52 876
EBITDA marža 18% 1% 13% 37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 915 -3 732 7 438 42 372
Grynojo pelno marža 10% -5% 8% 30%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 98 257 87 607 94 723 96 639
Nematerialus turtas 1 382 907 3 231 2 576
Materialus turtas 91 781 83 228 87 941 92 784
Finansinis turtas 5 052 3 345 2 148 1 014
Kitas ilgalaikis turtas 42 127 1 403 265
Trumpalaikis turtas 109 704 97 951 96 637 137 241
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 985 28 333 21 438 20 609
Per vienerius metus gautinos sumos 5 384 5 731 17 893 26 664
Kitas trumpalaikis turtas 4 071 1 610 1 142 1 099
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 73 263 62 278 54 995 87 649
TURTO IŠ VISO 210 857 188 402 191 361 233 879
Nuosavas kapitalas 176 729 158 193 146 152 179 812
Dotacijos, subsidijos 15 559 16 288 17 212 17 729
Įsipareigojimai 18 563 13 921 27 997 33 531
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 61 36
Ilgalaikiai įsipareigojimai 36 10
Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 121 11 262 18 928 23 260
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 210 857 188 402 191 361 233 879
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 88 896 95 034 95 087
Nematerialus turtas 656 188 2 502
Materialus turtas 84 796 92 028 91 312
Finansinis turtas 3 316 2 122 1 014
Kitas ilgalaikis turtas 127 695 259
Trumpalaikis turtas 88 948 94 256 172 521
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19 531 16 896 16 962
Per vienerius metus gautinos sumos 9 452 16 609 37 708
Kitas trumpalaikis turtas 334 1 124 550
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 59 631 59 628 117 301
TURTO IŠ VISO 182 052 193 222 268 432
Nuosavas kapitalas 147 972 154 554 201 400
Dotacijos, subsidijos 16 247 18 793 18 243
Įsipareigojimai 17 833 19 875 48 789
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 23
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 174 16 805 38 400
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 182 052 193 222 268 432

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 24% 13% 8% 30%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 29% 16% 10% 39%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 30% 7% -7% 42%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,81 8,70 5,11 5,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,13 6,18 3,97 5,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,90 0,79 0,78 0,97
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,71 1,70 1,62 2,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,07 0,94 0,97 1,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 11% 3% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 3% -4% 21%
Grynojo pelno marža 14% 3% -3% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 22 142 5 500 3 714 20 744
Dividendai/grynasis pelnas 0,89 1,02 -0,78 0,55
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% % 14% 44%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% % 18% 57%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% -5% 10% 43%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,70 5,86 5,61 4,49
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,18 4,57 4,60 4,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 0,86 0,47 0,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,70 1,77 0,96 1,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,94 1,06 0,59 0,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 1% 13% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 3% % % %
Grynojo pelno marža 3% -5% 8% 30%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 500
Dividendai/grynasis pelnas 1,02

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Valstybinių miškų urėdija“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas132340880
 • SektoriusMiškininkystė
 • VeiklaValstybinių miškų administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vivmu.lt
Grąža valstybei

51,1 mln. eurų

Koreguotas grynasis pelnas

26,4 mln. eurų

Darbuotojų skaičius

2 541

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Urėdijos sujungtos į vieną įmonę nuo 2018 m. sausio 8 d.

Vadovybė

 • Valdas KaubrėGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Paulius MartinkusNepriklausomas narys, AB Vilniaus šilumos tinklų Strategijos ir vystymo departamento direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Ad ventum“ vadovas, Inovatyvių projektų programos Horizon2020 Briuselyje nuotolinio vertinimo ekspertas
 • Ina BikuvienėVĮ Valstybinių miškų urėdija, GIS ir geodezijos skyriaus specialistė
 • Marius AleinikovasNepriklausomas narys, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai
 • Aurimas SaladžiusAplinkos ministerijos Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės vadovas

Informacija aktuali: 2023/05/01