• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Valstybinių miškų urėdija sukurta po reorganizavimo, įvykusio 2018 m. sausio 8 d. Reorganizavimas įvykdytas prijungimo būdu – 42 reorganizuotos valstybės įmonės miškų urėdijos prijungtos prie reorganizavime dalyvaujančio VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto. Po reorganizavimo naujai sukurta VĮ VMU perėmė visą reorganizuojamų miškų urėdijų patikėjimo teise valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, taip pat teises ir pareigas. VĮ VMU patikėjimo teise valdomas miškų plotas sudaro apie 1,1 mln. ha, iš kurių 0,3 mln. ha yra draustinių teritorijoje esantys miškai bei kiti saugomi Lietuvos miškų plotai. Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų. VĮ VMU veiklą galima skaidyti į tokias grupes: miškotvarka; medienos ruoša ir prekyba; miško įveisimas, atkūrimas ir priežiūra; medelynų veikla; miško infrastruktūros priežiūra ir socialinių funkcijų įgyvendinimas; gamtotvarkinė gamtosauginė veikla bei kitų komercinių veiklų vystymas.


         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas

            


         2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas     

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 157 726 147 956 205 879 319 866
Pardavimo savikaina 56 787 65 974 61 217 69 966
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 100 939 81 982 144 662 249 899
Bendrojo pelno marža 64% 55% 70% 78%
Veiklos sąnaudos 92 522 85 080 96 907 120 397
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 504 -6 017 43 445 125 076
Tipinės veiklos pelno marža 3% -4% 21% 39%
EBITDA 16 939 4 023 54 034 137 709
EBITDA marža 11% 3% 26% 43%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 399 -4 768 37 676 108 171
Grynojo pelno marža 3% -3% 18% 34%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 78 632 88 684 142 380 157 944
Pardavimo savikaina 36 091 32 185 36 531 38 385
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 42 541 56 499 105 849 119 559
Bendrojo pelno marža 54% 64% 74% 76%
Veiklos sąnaudos 45 988 45 920 56 023 64 825
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -4 840 8 512 47 896 52 391
Tipinės veiklos pelno marža -6% 10% 34% 33%
EBITDA 659 11 647 52 876 57 113
EBITDA marža 1% 13% 37% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 732 7 438 42 372 46 549
Grynojo pelno marža -5% 8% 30% 29%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 87 607 94 723 96 639 97 737
Nematerialus turtas 907 3 231 2 576 2 619
Materialus turtas 83 228 87 941 92 784 94 112
Finansinis turtas 3 345 2 148 1 014 1 006
Kitas ilgalaikis turtas 127 1 403 265 0
Trumpalaikis turtas 97 951 96 637 137 241 243 261
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 28 333 21 438 20 609 25 185
Per vienerius metus gautinos sumos 5 731 17 893 26 664 46 436
Kitas trumpalaikis turtas 1 610 1 142 1 099 60 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 62 278 54 995 87 649 111 122
TURTO IŠ VISO 188 402 191 361 233 879 340 998
Nuosavas kapitalas 158 193 146 152 179 812 266 648
Dotacijos, subsidijos 16 288 17 212 17 729 21 784
Įsipareigojimai 11 262 18 964 18 063 31 919
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 61 36 10
Ilgalaikiai įsipareigojimai 36 10 1 456
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 262 18 928 18 052 30 462
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 188 402 191 361 233 879 340 998
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 88 896 95 034 95 087 99 352
Nematerialus turtas 656 188 2 502 2 604
Materialus turtas 84 796 92 028 91 312 95 742
Finansinis turtas 3 316 2 122 1 014 1 006
Kitas ilgalaikis turtas 127 695 259 0
Trumpalaikis turtas 88 948 94 256 172 521 169 572
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19 531 16 896 16 962 27 874
Per vienerius metus gautinos sumos 9 452 16 609 37 708 18 071
Kitas trumpalaikis turtas 334 1 124 550 80 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 59 631 59 628 117 301 43 069
TURTO IŠ VISO 182 052 193 222 268 432 296 505
Nuosavas kapitalas 147 972 154 554 201 400 219 359
Dotacijos, subsidijos 16 247 18 793 18 243 24 968
Įsipareigojimai 15 174 16 805 38 410 34 966
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 23 1
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 10 1 104
Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 174 16 805 38 400 33 862
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 182 052 193 222 268 432 296 505

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -3% 18% 38%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% -3% 23% 48%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -4% 24% 47%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,70 5,11 7,60 7,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,18 3,97 6,46 7,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,84 0,77 0,88 0,94
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,80 1,56 2,13 3,27
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,00 1,01 1,14 1,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 3% 26% 43%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -4% 21% 39%
Grynojo pelno marža 3% -3% 18% 34%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 500 3 714 20 744 93 484
Dividendai/grynasis pelnas 1,02 -0,78 0,55 0,86
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 3% 31% 40%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% 4% 41% 53%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% 6% 24% 24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,86 5,61 4,49 5,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,57 4,60 4,05 4,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,46 0,53 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 0,93 1,50 1,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,57 0,71 0,72
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 13% 37% 36%
Tipinės veiklos pelno marža -6% 10% 34% 33%
Grynojo pelno marža -5% 8% 30% 29%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Valstybinių miškų urėdija“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas132340880
 • SektoriusMiškininkystė
 • VeiklaValstybinių miškų administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vivmu.lt
Grąža valstybei

93,5 mln. eurų

Koreguotas grynasis pelnas

26,4 mln. eurų

Darbuotojų skaičius

2 389

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Urėdijos sujungtos į vieną įmonę nuo 2018 m. sausio 8 d.

Vadovybė

 • Valdas KaubrėGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Paulius MartinkusNepriklausomas narys; BĮ Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Kolegijos narys; AB Vilniaus šilumos tinklai, Strategijos komandos vadovas; VĮ Žemės ūkio duomenų centras valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys; AB Vilniaus šilumos tinklai, Įsigijimų partneris; UAB „Ad ventum“, Generalinis direktorius; UAB „Toksika“ valdybos narys; UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra valdybos pirmininkas
 • Ina BikuvienėVĮ Valstybinių miškų urėdija; GIS ir geodezijos skyriaus, GIS ir kartografijos grupės vyresnioji specialistė
 • Marius AleinikovasNepriklausomas narys; Direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras; Vyriausiasis mokslo darbuotojas, Miškų instituto veiklai, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras
 • Aurimas SaladžiusAplinkos ministerijos Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės vadovas; UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ stebėtojų tarybos narys

Informacija aktuali: 2024/04/02