• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

1996 metais „Aurabankas“ buvo reorganizuotas į neveiksnių aktyvų valdymo įmonę AB Turto bankas, kuris 2011 metų vasarį pertvarkytas į valstybinę įmonę. 2014 metų spalio 1 d. valstybės įmonė Turto bankas buvo reorganizuotas prijungiant valstybės įmonę Valstybės turto fondą. Pagrindinės VĮ Turto banko veiklos sritys yra: centralizuotas valstybės nekilnojamojo turto valdymas, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas, ­­­skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 3 127 3 491 5 449 8 062
Pardavimo savikaina 2 469 2 822 4 443 6 594
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 659 669 1 007 1 468
Bendrojo pelno marža 21% 19% 18% 18%
Veiklos sąnaudos 915 731 899 1 542
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -256 -62 108 -74
Tipinės veiklos pelno marža -8% -2% 2% -1%
EBITDA 242 444 1 489 2 132
EBITDA marža 8% 13% 27% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -188 31 151 24
Grynojo pelno marža -6% 1% 3% 0%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos -1 268 1 606 1 885 2 271
Pardavimo savikaina 1 182 1 396 1 427 1 930
Bendrasis pelnas -2 450 210 458 341
Bendrojo pelno marža 193% 13% 24% 15%
Veiklos sąnaudos 465 382 350 428
Tipinės veiklos pelnas -2 915 -171 109 -87
Tipinės veiklos pelno marža 230% -11% 6% -4%
EBITDA -2 986 121 322 471
EBITDA marža 236% 8% 17% 21%
Grynasis pelnas -2 888 -128 159 -45
Grynojo pelno marža 228% -8% 8% -2%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 66 032 69 803 174 445 265 594
Nematerialus turtas 237 113 53 251
Materialus turtas 35 854 61 146 167 931 261 139
Finansinis turtas 29 912 8 516 6 428 4 163
Kitas ilgalaikis turtas 28 27 34 41
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 92 633 124 331 107 954 128 602
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 62 372 71 664 69 240 81 085
Per vienerius metus gautinos sumos 1 789 24 318 3 053 4 268
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 472 28 349 35 662 43 249
TURTO IŠ VISO 159 450 194 771 283 675 394 766
Nuosavas kapitalas 40 654 66 316 173 769 268 127
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 43 41 193 518
Įsipareigojimai 118 747 128 404 109 701 126 105
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 30 037 20 101 76 648 90 257
Ilgalaikiai įsipareigojimai 43 021 38 297 28 646 32 846
Trumpalaikiai įsipareigojimai 75 682 90 088 81 033 93 227
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 159 450 194 771 283 675 394 766
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 66 028 68 257 69 803 118 776
Nematerialus turtas 237 178 113 55
Materialus turtas 35 854 38 189 61 146 112 711
Finansinis turtas 29 912 29 861 8 516 5 977
Kitas ilgalaikis turtas 24 29 27 32
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 93 250 99 415 124 969 115 020
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 62 350 65 850 71 664 80 775
Per vienerius metus gautinos sumos 1 768 1 662 24 318 2 997
Kitas trumpalaikis turtas 660 639 638 517
Pinigai ir ekvivalentai 28 472 31 263 28 349 30 732
Turto iš viso 159 278 167 671 194 771 233 796
Nuosavas kapitalas 40 666 43 063 66 316 117 851
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 43 43 41 75
Įsipareigojimai 118 569 124 565 128 415 115 870
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 27 435 66 457 10 677 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 99 294 47 587 38 297 35 306
Trumpalaikiai įsipareigojimai 19 275 76 979 90 118 80 564
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 159 278 167 671 194 771 233 796

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -0% 0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,74 0,30 0,44 0,34
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,22 1,38 1,33 1,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,40 0,58 0,48 0,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,02 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,05 0,04 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,07 0,07 0,05 0,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 13% 27% 26%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -2% 2% -1%
Grynojo pelno marža -6% 1% 3% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 441 129 19
Dividendai/grynasis pelnas 14,40 0,85 0,80
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -2% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -7% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -3% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,40 0,05 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,84 1,29 1,39 1,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,60 0,44 0,59 0,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,00 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,01 0,05 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,07 0,01 0,07 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 236% 8% 17% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 230% -11% 6% -4%
Grynojo pelno marža 228% -8% 8% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 441
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 14,41

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Turto bankas
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas112021042
 • SektoriusKita
 • VeiklaValstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir skolų valstybei išieškojimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.turtas.lt
Grąža valstybei

99 tūkst. eurų

ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

201

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas SinkevičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius IndriūnasNepriklausomas narys; UAB „Auroch investments“ partneris

VALDYBOS NARIAI

 • Viktorija TrimbelNepriklausoma narė; UAB „Quantum capital“ vadovaujanti partnerė
 • Vidmantas ŠiugždinisNepriklausomas narys; UAB „Impuls LTU“ generalinis direktorius
 • Lina FrejutėFinansų ministerijos projektų skyriaus vedėjos pavaduotoja
 • Algirdas StumbrysVĮ Turto banko Valstybinių kompetencijų departamento direktorius

Informacija aktuali: 2020/09/01