• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1996 metais „Aurabankas“ buvo reorganizuotas į neveiksnių aktyvų valdymo įmonę AB Turto bankas, kuris 2011 metų vasarį pertvarkytas į valstybinę įmonę. 2014 metų spalio 1 d. valstybės įmonė Turto bankas buvo reorganizuotas prijungiant valstybės įmonę Valstybės turto fondą. Pagrindinės VĮ Turto banko veiklos sritys yra: centralizuotas valstybės nekilnojamojo turto valdymas, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas, ­­­skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų vykdymas.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė EBITDA:
  • 2022–2024 ≥ 4,5 mln. Eur
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,1–0,2 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Vartotojų pasitenkinimas, eNPS indeksas proc.:
  • 2022 m. – 40
  • 2023 m. – 45
  • 2024 m. – 50
 • Pasiekti centralizuotai nuomai perduoto NT efektyvumą, sumažinant 1 darbo vietai tenkančių kv. metrų, proc.:
  • 2022-2024 m. kasmet po 1,5
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2022-2023m. – A,
  • 2024 m. – A+
 • Darbuotojų įsitraukimas, proc.:
  • 2022-2024 m. ≥ 60

       2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


       2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 8 062 11 538 24 176 30 939
Pardavimo savikaina 6 594 9 514 15 264 19 957
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 468 2 023 8 911 10 982
Bendrojo pelno marža 18% 18% 37% 35%
Veiklos sąnaudos 1 542 2 152 5 737 10 530
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -74 -129 3 174 452
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% 13% 1%
EBITDA 2 132 3 658 7 797 5 560
EBITDA marža 26% 32% 32% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 25 2 740 84
Grynojo pelno marža 0% 0% 11% 0%
2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 8 062 9 824 12 203
Pardavimo savikaina 6 594 6 562 8 833
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 468 3 262 3 369
Bendrojo pelno marža % % %
Veiklos sąnaudos 1 542 1 872 3 317
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -74 1 390 52
Tipinės veiklos pelno marža % % %
EBITDA 1 795 3 622 2 555
EBITDA marža 22% 37% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 1 486 64
Grynojo pelno marža 0% 15% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 265 594 299 840 349 366 352 698
Nematerialus turtas 251 322 396 334
Materialus turtas 261 139 296 911 346 348 350 989
Finansinis turtas 4 163 2 549 2 540 1 369
Kitas ilgalaikis turtas 41 57 82 7
Trumpalaikis turtas 128 602 145 301 137 657 138 803
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 81 085 76 437 56 457 62 114
Per vienerius metus gautinos sumos 4 268 4 683 6 686 9 187
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 43 249 64 182 74 513 67 502
TURTO IŠ VISO 394 766 445 775 487 467 492 554
Nuosavas kapitalas 268 127 304 097 350 321 352 707
Dotacijos, subsidijos 518 2 771 9 501 11 668
Įsipareigojimai 126 073 138 830 127 509 128 072
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 643 780 1 461 5 276
Ilgalaikiai įsipareigojimai 32 846 45 661 64 604 63 956
Trumpalaikiai įsipareigojimai 93 227 93 169 62 905 64 116
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 394 766 445 775 487 467 492 554
2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 336 665 353 150
Nematerialus turtas 357 305
Materialus turtas 333 680 350 301
Finansinis turtas 2 545 2 539
Kitas ilgalaikis turtas 83 5
Trumpalaikis turtas 129 909 127 066
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 62 475 55 461
Per vienerius metus gautinos sumos 7 277 7 486
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 60 157 64 119
TURTO IŠ VISO 467 099 480 742
Nuosavas kapitalas 341 688 350 290
Dotacijos, subsidijos 3 586 11 061
Įsipareigojimai 120 971 119 106
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 935 2 348
Ilgalaikiai įsipareigojimai 54 608 65 476
Trumpalaikiai įsipareigojimai 66 324 53 597
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 467 099 480 742

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% 1% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,38 1,56 2,19 2,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,51 0,74 1,29 1,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,03 0,05 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,03 0,04 0,07 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,03 0,04 0,07 0,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 32% 32% 18%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% 13% 1%
Grynojo pelno marža 0% 0% 11% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 20 21 2 329 439
Dividendai/grynasis pelnas 0,85 0,85 0,85 5,20
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% % 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% % 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% % 1% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,38 1,96 2,37
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,51 1,02 1,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,04 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,06 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,04 0,06 0,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 22% 37% 21%
Tipinės veiklos pelno marža -1% % % %
Grynojo pelno marža 0% 0% 15% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 20
Dividendai/grynasis pelnas 0,85

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Turto bankas
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas112021042
 • SektoriusKita
 • VeiklaValstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir skolų valstybei išieškojimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.turtas.lt
Grąža valstybei

439 tūkst. eurų

ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

240

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Ernestas ČesokasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/09/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Laimonas BelickasNepriklausomas narys, UAB Orion Leasing generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Lina FrejutėFinansų ministerijos Apskaitos informacinių sistemų strategijos valdymo grupės vadovė
 • Marius JundaNepriklausomas narys, UAB „Girteka logistics“ finansų vadovas
 • Aurimas Tomas StaškevičiusNepriklausomas narys, LTL Kredito unijos Verslo tarnybos vadovas
 • Justė ŽibūdienėTeisės ir administravimo departamento direktorė

Informacija aktuali: 2023/09/02