• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1996 metais „Aurabankas“ buvo reorganizuotas į neveiksnių aktyvų valdymo įmonę AB Turto bankas, kuris 2011 metų vasarį pertvarkytas į valstybinę įmonę. 2014 metų spalio 1 d. valstybės įmonė Turto bankas buvo reorganizuotas prijungiant valstybės įmonę Valstybės turto fondą. Pagrindinės VĮ Turto banko veiklos sritys yra: centralizuotas valstybės nekilnojamojo turto valdymas, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas, ­­­skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 3 127 3 491 5 449 8 062
Pardavimo savikaina 2 469 2 822 4 443 6 594
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 659 669 1 007 1 468
Bendrojo pelno marža 21% 19% 18% 18%
Veiklos sąnaudos 915 731 899 1 542
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -256 -62 108 -74
Tipinės veiklos pelno marža -8% -2% 2% -1%
EBITDA 242 444 1 489 2 132
EBITDA marža 8% 13% 27% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -188 31 151 24
Grynojo pelno marža -6% 1% 3% 0%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 1 606 2 271 4 580 5 290
Pardavimo savikaina 1 396 1 930 -3 017 -4 396
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 210 341 1 563 893
Bendrojo pelno marža 13% 15% 34% 17%
Veiklos sąnaudos 384 428 708 1 058
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -173 -87 855 -165
Tipinės veiklos pelno marža -11% -4% 19% -3%
EBITDA 119 471 189 198
EBITDA marža 7% 21% 4% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 -6 892 102
Grynojo pelno marža -8% -2% 19% 2%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 66 032 69 803 174 445 265 594
Nematerialus turtas 237 113 53 251
Materialus turtas 35 854 61 146 167 931 261 139
Finansinis turtas 29 912 8 516 6 428 4 163
Kitas ilgalaikis turtas 28 27 34 41
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 92 633 124 331 107 954 128 602
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 62 372 71 664 69 240 81 085
Per vienerius metus gautinos sumos 1 789 24 318 3 053 4 268
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 472 28 349 35 662 43 249
TURTO IŠ VISO 159 450 194 771 283 675 394 766
Nuosavas kapitalas 40 654 66 316 173 769 268 127
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 43 41 193 518
Įsipareigojimai 118 747 128 404 109 701 126 105
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 30 037 20 101 76 648 90 257
Ilgalaikiai įsipareigojimai 43 021 38 297 28 646 32 846
Trumpalaikiai įsipareigojimai 75 682 90 088 81 033 93 227
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 159 450 194 771 283 675 394 766
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 68 257 118 776 265 594 267 144
Nematerialus turtas 178 55 251 207
Materialus turtas 38 189 112 711 261 139 263 447
Finansinis turtas 29 861 5 977 4 163 3 434
Kitas ilgalaikis turtas 29 32 41 56
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 99 415 115 020 128 602 141 402
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 65 850 80 775 81 085 79 534
Per vienerius metus gautinos sumos 1 662 2 997 4 268 7 240
Kitas trumpalaikis turtas 639 517
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 31 263 30 732 43 249 54 628
TURTO IŠ VISO 167 671 233 796 394 766 409 416
Nuosavas kapitalas 43 063 117 851 268 127 271 676
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 43 75 518 504
Įsipareigojimai 124 565 115 870 122 899 140 426
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 63 996
Ilgalaikiai įsipareigojimai 47 587 35 306 32 846 47 174
Trumpalaikiai įsipareigojimai 76 979 80 564 90 021 93 227
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 167 671 233 796 394 766 409 416

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -0% 0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,74 0,30 0,44 0,34
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,22 1,38 1,33 1,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,40 0,58 0,48 0,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,02 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,05 0,04 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,07 0,07 0,05 0,04
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 13% 27% 26%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -2% 2% -1%
Grynojo pelno marža -6% 1% 3% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 441 129 19
Dividendai/grynasis pelnas 14,40 0,85 0,80
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% % %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% % %
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,30 0,98 0,46 0,52
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,38 1,43 1,43 1,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,58 0,43 0,53 0,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,01 0,01 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,02 0,02 0,02
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,07 0,03 0,02 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 21% 4% 4%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -4% 19% -3%
Grynojo pelno marža 1% -2% 19% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 441
Dividendai/grynasis pelnas 14,40

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Turto bankas
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas112021042
  • SektoriusKita
  • VeiklaValstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimas ir skolų valstybei išieškojimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.turtas.lt
Grąža valstybei

99 tūkst. eurų

ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

201

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys