• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pradėta statyti 1974 metais. Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2009 m. gruodžio 31 d. VĮ IAE visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. Iš elektros energijos gamintojo ji tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektą eksploatuojančia įmone. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pagrindine IAE veikla tapo eksploatacijos nutraukimas. Pagrindinis įmonės tikslas – saugiai, laiku ir efektyviai naudojant išteklius nutraukti atominės elektrinės su RBMK tipo reaktoriais veiklą.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo biudžeto panaudojimo efektyvumo indeksas CPI:
  • 2022–2024 m. ≥ 1
 • Ignalinos programos biudžeto paskirstymo procentas:
  • 2024 m. ≥ 70 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Išmontuotų medžiagų kiekis, tūkst. tonų/ metus:
  • 2023 m. ≥ 4630
  • 2023 m. ≥ 5000
  • 2024 m. ≥ 7000
 • Iš senų saugyklų išimtų ir sutvarkytų radioaktyviųjų atliekų kiekis, m3:
  • 2023 m. ≥ 1940
  • 2024 m. ≥ 2000
  • 2024 m. ≥ 2100
 • Žinių produktų skaičius, vnt.:
  • 2023-2025 m. ≥ 1
 • Projektų valdymo brandos lygis:
  • 2024 m. – 3,45
 • Energijos išteklių sutaupymas, MWh.:
  • 2023 m. – 6500
  • 2024 m. – 7500
  • 2025 m. – 7500

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas        


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas        

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 316 234 162 134
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 316 234 162 134
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 1 857 1 019 1 926 -5 775
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 541 -784 -1 763 5 909
Tipinės veiklos pelno marža -488% -335% -1086% 4416%
EBITDA -210 37 -1 437 6 506
EBITDA marža -66% 16% -885% 4863%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 042 -589 -2 091 5 322
Grynojo pelno marža -330% -251% -1289% 3977%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 115 97 86 49
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 115 97 86 49
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 2 301 3 915 3 731 7 845
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -2 186 -3 818 -3 645 -7 796
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -1 905 -3 432 -3 635 -8 327
EBITDA marža -1664% -3542% -4212% -16958%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 110 -3 634 -3 856 -8 618
Grynojo pelno marža -1843% -3751% -4468% -17551%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 291 898 243 375 208 307 170 744
Nematerialus turtas 515 508 521 430
Materialus turtas 259 783 221 273 193 727 167 621
Finansinis turtas 31 313 21 324 13 815 2 300
Kitas ilgalaikis turtas 287 271 244 394
Trumpalaikis turtas 288 810 287 338 273 215 292 726
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 51 929 37 651 20 538 18 421
Per vienerius metus gautinos sumos 200 269 209 969 219 081 244 571
Kitas trumpalaikis turtas 20 000 29 999 7 508 11 554
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 613 9 718 26 088 18 181
TURTO IŠ VISO 580 821 530 865 481 704 463 677
Nuosavas kapitalas 20 380 19 791 17 700 23 021
Dotacijos, subsidijos 480 972 438 029 395 276 393 527
Įsipareigojimai 7 994 7 876 9 144 10 577
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 994 7 876 9 144 10 577
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 580 821 530 865 481 704 463 677
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 266 841 230 268 195 319
Nematerialus turtas 406 550 412
Materialus turtas 234 784 208 044 180 420
Finansinis turtas 31 331 21 337 13 831
Kitas ilgalaikis turtas 320 338 656
Trumpalaikis turtas 266 452 261 914 239 941
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 52 646 30 714 18 995
Per vienerius metus gautinos sumos 182 486 205 009 210 954
Kitas trumpalaikis turtas 20 000 3 003
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 319 26 190 6 989
TURTO IŠ VISO 533 431 492 583 435 624
Nuosavas kapitalas 16 745 15 935 10 071
Dotacijos, subsidijos 437 212 402 963 355 890
Įsipareigojimai 79 397 73 586 69 563
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 020 8 537 10 104
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 533 431 492 583 435 624

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% -3% -11% 26%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% -4% -10% 26%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 36,13 36,48 29,88 27,67
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 29,63 31,70 27,63 25,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,02 0,01 0,01 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -66% 16% -885% 4863%
Tipinės veiklos pelno marža -488% -335% -1086% 4416%
Grynojo pelno marža -330% -251% -1289% 3977%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% % -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% % -4% -45%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -1% -2% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 36,13 33,23 30,68 23,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 29,63 26,66 27,08 21,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,02 0,01 0,01 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -66% -3542% -4212% -16958%
Tipinės veiklos pelno marža -488% % % %
Grynojo pelno marža -330% -3751% -4468% -17551%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Ignalinos atominė elektrinė
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas255450080
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaIgnalinos atominės elektrinės ekploatacijos nutraukimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iae.lt/
ROE

26,1%

Darbuotojų skaičius

1 604

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Audrius KamienasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius JasinskisNepriklausomas narys, UAB FSQUARE akcininkas ir valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Rimvydas ŠtilinisUAB Energy cells generalinis direktorius
 • Patricija CeikoEnergetikos ministerijos Branduolinės energetikos politikos grupės patarėja patarėja
 • Laimonas BelickasNepriklausomas narys, UAB Orion Leasing generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
 • Dr. Jurgita RadzevičėNepriklausoma narė, UAB „SBA Home“, Verslo plėtros direktorė

Informacija aktuali: 2023/09/01