• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pradėta statyti 1974 metais. Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2009 m. gruodžio 31 d. VĮ IAE visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. Iš elektros energijos gamintojo ji tapo savo veiklą nutraukiančia, tačiau branduolinės energetikos objektą eksploatuojančia įmone. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pagrindine IAE veikla tapo eksploatacijos nutraukimas. Pagrindinis įmonės tikslas – saugiai, laiku ir efektyviai naudojant išteklius nutraukti atominės elektrinės su RBMK tipo reaktoriais veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 194 201 256 316
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 194 201 256 316
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 3 999 961 3 049 1 857
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 805 -760 -2 793 -1 541
Tipinės veiklos pelno marža -1961% -377% -1090% -488%
EBITDA -2 957 -90 -1 626 -210
EBITDA marža -1524% -45% -635% -66%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 966 -1 636 -2 940 -1 042
Grynojo pelno marža -2044% -812% -1147% -330%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 105 96 105 97
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas 105 96 105 97
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 1 936 2 387 3 015 4 236
Tipinės veiklos pelnas -1 831 -2 291 -2 910 -4 139
Tipinės veiklos pelno marža -1737% -2376% -2782% -4267%
EBITDA -1 295 -1 937 -2 594 -3 285
EBITDA marža -1229% -2009% -2480% -3387%
Grynasis pelnas -1 911 -2 464 -2 967 -3 942
Grynojo pelno marža -1813% -2555% -2836% -4064%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 284 284 302 338 303 382 291 898
Nematerialus turtas 130 90 414 515
Materialus turtas 276 219 301 775 287 392 259 783
Finansinis turtas 7 759 15 283 31 313
Kitas ilgalaikis turtas 176 473 293 287
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 360 507 398 077 322 025 288 810
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 120 855 95 282 66 282 51 929
Per vienerius metus gautinos sumos 172 296 230 519 202 921 200 269
Kitas trumpalaikis turtas 11 830 7 769 20 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 55 526 64 507 52 822 16 613
TURTO IŠ VISO 644 868 700 482 625 484 580 821
Nuosavas kapitalas 105 517 24 322 21 421 20 380
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 527 833 588 200 521 374 480 972
Įsipareigojimai 11 515 87 957 82 674 79 442
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 515 13 080 10 353 7 994
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 644 868 700 482 625 484 580 821
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 284 284 307 101 302 338 313 429
Nematerialus turtas 130 108 90 73
Materialus turtas 276 218 298 924 301 775 297 586
Finansinis turtas 7 759 7 752 0 15 279
Kitas ilgalaikis turtas 176 317 473 491
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 360 584 313 936 399 032 334 157
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 120 855 112 095 96 171 80 547
Per vienerius metus gautinos sumos 172 296 141 895 230 586 202 175
Kitas trumpalaikis turtas 11 907 9 204 7 768 0
Pinigai ir ekvivalentai 55 526 50 742 64 507 51 435
Turto iš viso 644 868 621 037 701 370 647 586
Nuosavas kapitalas 105 517 103 054 100 087 96 145
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 527 833 497 440 588 201 539 449
Įsipareigojimai 11 518 20 543 13 082 11 992
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 518 20 543 13 082 11 992
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 644 868 621 037 701 370 647 586

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -0% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -3% -13% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -0% -1% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 31,31 30,43 31,11 36,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 20,81 23,15 24,70 29,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,01 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1524% -45% -635% -66%
Tipinės veiklos pelno marža -1961% -377% -1090% -488%
Grynojo pelno marža -2044% -812% -1147% -330%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% -1% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -4% -5% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 31,31 15,28 30,50 27,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 20,81 9,83 23,15 21,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1229% -2009% -2480% -3387%
Tipinės veiklos pelno marža -1737% -2376% -2782% -4267%
Grynojo pelno marža -1813% -2555% -2836% -4064%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Ignalinos atominė elektrinė
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas255450080
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaIgnalinos atominės elektrinės ekploatacijos nutraukimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iae.lt/
ROE

-5,0%

Darbuotojų skaičius

1 837

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audrius KamienasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • -

VALDYBOS NARIAI

 • Rimvydas ŠtilinisDarbuotojų atstovas, UAB „EPSO-G“ Infrastruktūros direktorius
 • Patricija CeikoEnergetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus patarėja
 • Laimonas BelickasNepriklausomas narys; SIA UniCredit Leasing Lietuvos filialas generalinis direktorius
 • Darius JasinskisNepriklausomas narys; Danske Bank A/S Baltijos šalių plėtros ir Transformacijos direktorius
 • Jurgita RadzevičėNepriklausoma narė

Informacija aktuali: 2020/09/01