• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė yra valstybės kapitalo valdoma krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo įmonių grupė, kurią sudaro patronuojanti valdymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bei jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos dukterinės bendrovės, paskesnės eilės įmonės, viešosios įstaigos.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis koreguotos EBITDA pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 25 proc.

 • Metinis grynosios skolos santykis su koreguota EBITDA:

  • 2022–2024 m. ≤ 6 kartai


   SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • LTG Grupės pajamos, mln. EUR:
  • 2023 – 459,1
  • 2024 – 528,4
  • 2025 – 610,2
 • Bendros energijos vartojimo sutaupymas, GWh:
  • 2023 – 2,6
  • 2024 – 4,2
  • 2025 – 5,6
 • CO2 emisija pajamų vienetui, tCO2e/ mln. EUR:
  • 2023 – 185
  • 2024 – 189
  • 2025 – 173
 • Pervežtų intermodalinių krovinių kiekis, tūkst. TEU:
  • 2023 – 194
  • 2024 – 202
  • 2025 – 222
 • Pervežtų keleivių apyvarta, mln. kel. km.:
  • 2023 – 418,9
  • 2024 – 451
  • 2025 – 484,5
 • Pavojaus eismo saugai rodiklis:
  • 2023 – 2,25
  • 2024 – 1,92
  • 2025 – 1,75

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas        


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas        

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 473 541 458 932 458 377 432 932
Pardavimo savikaina 370 201 351 628 354 957 349 615
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 103 340 107 304 103 420 83 317
Bendrojo pelno marža 22% 23% 23% 19%
Veiklos sąnaudos 60 194 69 725 81 275 78 363
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 43 146 37 580 22 145 4 954
Tipinės veiklos pelno marža 9% 8% 5% 1%
EBITDA 193 079 157 617 136 856 112 104
EBITDA marža 41% 34% 30% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 58 095 36 556 23 464 1 213
Grynojo pelno marža 12% 8% 5% 0%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 228 892 192 767 204 843 201 864
Pardavimo savikaina 176 827 173 762 174 590 176 796
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 52 065 19 005 30 253 25 067
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 28 325 32 477 31 444 31 457
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 23 740 -13 472 -1 191 -6 390
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 96 628 54 969 54 040 43 663
EBITDA marža 42% 29% 26% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 29 524 -185 -2 739 -6 561
Grynojo pelno marža 13% -0% -1% -3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 825 445 1 929 090 1 940 559 1 991 316
Nematerialus turtas 18 681 21 477 26 882 28 892
Materialus turtas 1 798 512 1 896 909 1 903 402 1 951 669
Finansinis turtas 4 945 6 251 7 262 7 436
Kitas ilgalaikis turtas 3 307 4 453 3 013 3 320
Trumpalaikis turtas 226 981 158 849 169 489 283 412
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 38 642 30 569 30 212 30 577
Per vienerius metus gautinos sumos 80 818 50 635 51 635 37 670
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 105 153 69 499 84 656 213 434
TURTO IŠ VISO 2 056 514 2 104 226 2 117 881 2 280 260
Nuosavas kapitalas 1 167 131 1 162 977 1 166 608 1 161 504
Dotacijos, subsidijos 556 015 581 384 603 642 809 164
Įsipareigojimai 313 241 333 678 316 025 286 979
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 185 080 207 287 180 066 159 914
Ilgalaikiai įsipareigojimai 186 673 209 329 187 272 167 762
Trumpalaikiai įsipareigojimai 126 569 124 349 128 753 119 217
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 056 514 2 104 226 2 117 881 2 280 260
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 1 895 651 1 924 978 1 920 003
Nematerialus turtas 18 104 23 758 26 837
Materialus turtas 1 867 823 1 890 156 1 881 913
Finansinis turtas 4 598 6 242 7 537
Kitas ilgalaikis turtas 5 126 4 822 3 717
Trumpalaikis turtas 145 878 132 935 149 988
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 51 439 45 026 44 475
Per vienerius metus gautinos sumos 68 787 70 649 65 304
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 25 652 17 261 40 209
TURTO IŠ VISO 2 048 892 2 064 765 2 081 696
Nuosavas kapitalas 1 166 946 1 139 990 1 153 754
Dotacijos, subsidijos 565 489 582 677 629 569
Įsipareigojimai 313 011 337 355 294 049
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 170 546 192 997 165 993
Ilgalaikiai įsipareigojimai 164 215 196 585 170 635
Trumpalaikiai įsipareigojimai 119 467 125 601 108 365
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 048 892 2 064 765 2 081 696

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 2% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 3% 2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 3% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,10 0,09 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,79 1,28 1,32 2,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,49 1,03 1,08 2,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,23 0,22 0,22 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,26 0,24 0,24 0,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,41 0,39 0,39 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 41% 34% 30% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 8% 5% 1%
Grynojo pelno marža 12% 8% 5% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 38 000 13 836 6 241 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,65 0,38 0,27 0,00
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% % 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% % 3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% -0% -0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,17 0,15 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,79 1,22 1,06 1,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,49 0,79 0,70 0,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,23 0,19 0,10 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,26 0,20 0,11 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,41 0,33 0,18 0,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 41% 29% 26% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 9% % % %
Grynojo pelno marža 12% -0% -1% -3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 38 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,65

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110053842
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaGeležinkelių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.litrail.lt
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

6 126

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Egidijus LazauskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Kęstutis ŠliužasNepriklausomas narys, Generalinis direktorius, IPI srl/COESIA group (Italija)

VALDYBOS NARIAI

 • Bernard GuillelmonNepriklausomas narys, Bridge the Gap Ltd bendraturtis, JJM Holding viceprezidentas ir valdybos narys
 • Dalia AndrulionienėNepriklausoma narė, UAB Omberg group generalinė direktorė
 • Aurimas VilkelisNepriklausomas narys, Šveicarijos paštas Transporto departamento vadovas
 • Eugenijus PreikšaNepriklausomas narys, UAB European Merchant Bank Rizikos valdymo vadovas ir valdybos narys
 • Agnė Amelija MikalonėSusisiekimo ministerijos vyriausoji patarėja
 • Romas ŠvedasMB Romas Švedas ir partneriai direktorius, VšĮ Valdymo koordinavimo centras Valdysenos skyriaus vadovas, MB Romas Švedas ir partneriai vadovas, VU TSPMI partnerystės docentas

Informacija aktuali: 2023/09/01