• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigta 1991 metais. Bendrovė administruoja ir prižiūri Lietuvoje eksploatuojamą geležinkelių tinklą. Pagrindinė jos veikla – krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra. Pagrindiniai įmonės konkurentai – Estijos ir Latvijos geležinkelių bendrovės.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 404 120 448 100 467 952 473 541
Pardavimo savikaina 334 750 355 289 361 184 370 201
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 69 370 92 811 106 768 103 340
Bendrojo pelno marža 17% 21% 23% 22%
Veiklos sąnaudos 114 405 55 624 59 609 60 194
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -45 035 37 187 47 159 43 146
Tipinės veiklos pelno marža -11% 8% 10% 9%
EBITDA 76 092 159 317 196 011 193 079
EBITDA marža 19% 36% 42% 41%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -52 453 26 988 54 806 58 095
Grynojo pelno marža -13% 6% 12% 12%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 206 216 207 960 240 140 223 210
Pardavimo savikaina 172 182 182 696 172 362 168 153
Bendrasis pelnas 34 034 25 265 67 777 55 057
Bendrojo pelno marža 17% 12% 28% 25%
Veiklos sąnaudos 38 124 30 959 24 666 28 930
Tipinės veiklos pelnas -4 090 -5 694 43 112 26 127
Tipinės veiklos pelno marža -2% -3% 18% 12%
EBITDA 60 692 60 695 95 763 85 200
EBITDA marža 29% 29% 40% 38%
Grynasis pelnas -4 728 -6 058 33 046 18 642
Grynojo pelno marža -2% -3% 14% 8%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 958 937 1 909 825 1 846 870 1 825 445
Nematerialus turtas 26 096 24 445 21 025 18 681
Materialus turtas 1 926 923 1 879 492 1 820 136 1 798 512
Finansinis turtas 4 497 4 260 4 326 4 945
Kitas ilgalaikis turtas 1 421 1 628 1 383 3 307
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 116 084 155 541 177 198 227 138
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 738 36 167 45 292 43 655
Per vienerius metus gautinos sumos 53 921 35 083 38 477 75 962
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20 666 83 536 92 832 105 153
TURTO IŠ VISO 2 077 717 2 067 572 2 025 657 2 056 514
Nuosavas kapitalas 1 111 683 1 138 694 1 151 386 1 167 131
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 515 251 520 962 538 882 556 015
Įsipareigojimai 445 774 403 711 332 525 329 864
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 301 469 268 533 210 926 183 058
Ilgalaikiai įsipareigojimai 275 089 243 092 188 992 175 935
Trumpalaikiai įsipareigojimai 111 468 134 279 116 768 125 800
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 077 717 2 067 572 2 025 657 2 056 514
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 966 510 1 942 262 1 909 825 1 870 911
Nematerialus turtas 30 745 29 049 24 445 22 842
Materialus turtas 1 928 063 1 906 305 1 879 492 1 842 167
Finansinis turtas 4 171 3 379 4 260 4 072
Kitas ilgalaikis turtas 3 531 3 530 1 628 1 830
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 119 577 130 148 157 748 161 347
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 46 430 44 191 37 552 46 438
Per vienerius metus gautinos sumos 46 737 59 546 35 905 40 848
Kitas trumpalaikis turtas 5 745 4 097 755 733
Pinigai ir ekvivalentai 20 666 22 316 83 536 73 328
Turto iš viso 2 086 087 2 072 410 2 067 572 2 032 258
Nuosavas kapitalas 1 094 039 1 087 853 1 138 694 1 156 139
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 596 382 605 685 520 962 519 065
Įsipareigojimai 395 666 378 872 407 916 357 054
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 301 470 283 076 268 533 239 795
Ilgalaikiai įsipareigojimai 281 795 264 979 269 218 228 377
Trumpalaikiai įsipareigojimai 113 870 113 893 138 699 128 677
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 086 087 2 072 410 2 067 572 2 032 258

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% 1% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% 2% 5% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% 4% 8% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,27 0,24 0,18 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,04 1,16 1,52 1,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,71 0,89 1,13 1,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,22 0,23 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,21 0,23 0,25 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,40 0,41 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 36% 42% 41%
Tipinės veiklos pelno marža -11% 8% 10% 9%
Grynojo pelno marža -13% 6% 12% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 34 000 43 000 38 000
Dividendai/grynasis pelnas 1,26 0,78 0,65
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -1% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -1% 2% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% 2% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,14 0,13 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,05 1,14 1,14 1,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,64 0,75 0,87 0,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,20 0,22 0,23
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,21 0,21 0,23 0,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,38 0,40 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 29% 40% 38%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -3% 18% 12%
Grynojo pelno marža -2% -3% 14% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 34 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,26

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110053842
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaGeležinkelių paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.litrail.lt
Grąža valstybei

38,0 mln. eurų

ROE

5,0%

Darbuotojų skaičius

9 340

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mantas BartuškaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Romas ŠvedasNepriklausomas narys; MB Romas Švedas ir partneriai direktorius, Jungtinių Tautų Ekonominės komisijos Europai Espoo Konvencijos Įgyvendinimo komiteto pirmininkas, VU TSPMI lektorius

VALDYBOS NARIAI

 • Mats Bo Knut HansonNepriklausomas narys; „MBK Advisory AB“ savininkas
 • Rolandas ZukasNepriklausomas narys; UAB „EPSO-G“ Generalinis direktorius
 • Monika Rimkūnaitė-BložėNepriklausoma narė; UAB „Mobilieji mokėjimai“ generalinė direktorė
 • Alditas SauliusNepriklausomas narys; bankininkystės ekspertas

Informacija aktuali: 2020/09/01