• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Įgyvendinat ES Trečiąjį energetikos paketą, reikalaujantį atskirti energijos perdavimo veiklą nuo elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklų, „Visagino atominės elektrinės“ (VAE) įmonių grupei priklausiusios AB Litgrid“ akcijos 2012 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai bendrovei „EPSO-G“. 2014 metų gegužės 21 d. UAB „EPSO-G“ iš Vokietijos koncerno „E.ON Ruhrgas International GmbH“ už 49,8 mln. eurų (171,8 mln. litų) išpirko 38,9 proc. „Amber Grid“ akcijų. Birželio 19 d. UAB „EPSO-G“ už 54,3 mln. eurų (187,6 mln. litų) išpirko dar 39,96 proc. įmonės akcijų iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ bei smulkiųjų akcininkų. Po šių sandorių UAB „EPSO-G“ valdo 96,58 proc. „Amber Grid“ akcijų. Pagrindinę UAB „EPSO-G“ veiklą sudaro stabilus elektros energijos tiekimas aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimas aukšto slėgio vamzdynais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 234 522 225 246 245 833 250 985
Pardavimo savikaina 87 795 88 028 129 411 146 282
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 146 727 137 218 116 422 104 703
Bendrojo pelno marža 63% 61% 47% 42%
Veiklos sąnaudos 101 844 137 579 188 760 88 928
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 44 883 -361 -72 338 15 775
Tipinės veiklos pelno marža 19% -0% -29% 6%
EBITDA 87 415 40 465 -33 788 47 442
EBITDA marža 37% 18% -14% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 074 -2 796 -47 720 11 403
Grynojo pelno marža 17% -1% -19% 5%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 115 619 111 075 114 171 118 910
Pardavimo savikaina 40 158 42 209 45 819 61 098
Bendrasis pelnas 75 461 68 866 68 352 57 812
Bendrojo pelno marža 65% 62% 60% 49%
Veiklos sąnaudos 54 103 49 288 88 291 46 606
Tipinės veiklos pelnas 21 358 19 578 -19 939 11 206
Tipinės veiklos pelno marža 18% 18% -17% 9%
EBITDA 42 830 40 008 457 31 636
EBITDA marža 37% 36% 0% 27%
Grynasis pelnas 20 850 14 685 -17 481 8 597
Grynojo pelno marža 18% 13% -15% 7%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 689 321 629 559 540 535 565 052
Nematerialus turtas 2 138 4 674 8 867 7 910
Materialus turtas 683 715 620 438 509 821 525 899
Finansinis turtas 3 368 3 368 2 693 1 984
Kitas ilgalaikis turtas 100 1 079 19 154 29 259
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 146 442 140 897 144 128 154 494
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 709 3 654 4 763 4 181
Per vienerius metus gautinos sumos 107 971 115 285 95 948 91 706
Kitas trumpalaikis turtas 16 044 13 853 33 485 45 124
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 718 8 075 9 913 13 470
TURTO IŠ VISO 835 763 770 456 684 663 719 546
Nuosavas kapitalas 240 413 236 247 183 873 193 961
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 13 509 12 241 9 574 9 727
Dotacijos subsidijos 38 22
Įsipareigojimai 585 811 534 187 500 790 525 585
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 484 956 424 203 353 649 321 179
Ilgalaikiai įsipareigojimai 416 403 362 851 325 001 332 097
Trumpalaikiai įsipareigojimai 168 830 171 336 175 789 193 488
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 835 763 770 456 684 663 719 546
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 946 982 936 054 629 559 618 924
Nematerialus turtas 2 138 4 318 4 674 4 663
Materialus turtas 941 376 928 337 620 438 609 758
Finansinis turtas 3 368 3 368 4 366 4 366
Kitas ilgalaikis turtas 100 31 81 137
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 146 442 117 141 140 897 139 033
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 709 5 283 3 666 4 740
Per vienerius metus gautinos sumos 107 971 98 112 115 285 94 054
Kitas trumpalaikis turtas 16 044 12 698 13 871 18 200
Pinigai ir ekvivalentai 16 718 1 048 8 075 22 039
Turto iš viso 1 093 424 1 053 195 770 456 757 957
Nuosavas kapitalas 240 413 253 363 236 247 243 221
Mažumos kapitalo dalis 13 509 12 813 12 241 11 638
Dotacijos ir subsidijos 258 738 257 664 22 0
Įsipareigojimai 594 273 542 168 534 187 514 736
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 279 162 263 756 253 084 232 094
Ilgalaikiai įsipareigojimai 425 442 388 242 362 851 349 930
Trumpalaikiai įsipareigojimai 168 831 153 926 171 336 164 806
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 093 424 1 053 195 770 456 757 957

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -0% -7% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 18% -1% -23% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% -0% -28% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,16 1,80 1,92 1,66
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,87 0,82 0,82 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,83 0,80 0,79 0,78
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,24 0,28 0,34 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,34 0,42 0,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,06 0,95 1,17 1,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 18% -14% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 19% -0% -29% 6%
Grynojo pelno marža 17% -1% -19% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 508 682 750 773
Dividendai/grynasis pelnas 0,01 -0,24 -0,02 0,07
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 3% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 18% 15% -1% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 4% -0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,26 0,25 0,33 0,31
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,87 0,76 0,82 0,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,83 0,73 0,80 0,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,21 0,24 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,25 0,24 0,29 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,06 0,96 0,95 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 36% 0% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 18% 18% -17% 9%
Grynojo pelno marža 18% 13% -15% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 508 682
Dividendai/grynasis pelnas 0,01 -0,24

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „EPSO-G“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302826889
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.epsog.lt
Grąža valstybei

773 tūkst. eurų

ROE

6,0%

Darbuotojų skaičius

993

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rolandas ZukasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas, Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Dainius BražiūnasEnergetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas, Asociacijos „Koturnos“ vadovas
 • Gediminas KaraliusEnergetikos ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėjas
 • Robertas VyšniauskasNepriklausomas narys; bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas
 • Tomas TumėnasNepriklausomas narys; AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius ir valdybos narys

Informacija aktuali: 2020/09/01