• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„EPSO-G“ yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ , penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Litgrid“, „Amber Grid“, „Baltpool“, „Tetas“, „Energy cells“ bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic“. Vienintelio valdymo bendrovės „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
Svarbiausia „EPSO-G“ grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupei priklausančios bendrovės taip pat valdo ir plėtoja biokuro, gamtinių dujų bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir apvaliosios medienos rinkoje.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža (ROE):
  • 2022–2024 m. ≥ 4,7 proc.
 • Vidutinis metinis grynosios skolos santykis su EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≤ 8,2 karto

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 245 833 250 985 270 520 362 603
Pardavimo savikaina 129 411 146 282 134 736 205 728
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 116 422 104 703 135 784 156 875
Bendrojo pelno marža 47% 42% 50% 43%
Veiklos sąnaudos 188 760 88 928 95 322 112 382
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -72 338 15 775 40 462 44 493
Tipinės veiklos pelno marža -29% 6% 15% 12%
EBITDA -33 788 47 616 74 893 79 565
EBITDA marža -14% 19% 28% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -47 720 11 403 40 085 39 818
Grynojo pelno marža -19% 5% 15% 11%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 118 910 124 107 132 446 150 866
Pardavimo savikaina 61 098 73 598 66 681 70 249
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 57 812 50 509 65 765 80 617
Bendrojo pelno marža % % 41% 53%
Veiklos sąnaudos 46 606 41 819 45 947 49 739
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 206 8 690 19 818 30 878
Tipinės veiklos pelno marža % % 7% 20%
EBITDA 24 420 48 175
EBITDA marža % % 20% 32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 597 6 304 19 580 27 953
Grynojo pelno marža % % 5% 19%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 540 535 565 052 635 287 651 787
Nematerialus turtas 8 867 7 910 11 135 9 754
Materialus turtas 509 821 525 899 574 227 603 103
Finansinis turtas 2 693 1 984 1 089 781
Kitas ilgalaikis turtas 19 154 29 259 48 836 38 149
Trumpalaikis turtas 144 128 154 494 152 245 310 819
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 763 2 695 5 191 18 997
Per vienerius metus gautinos sumos 95 948 93 192 119 206 185 153
Kitas trumpalaikis turtas 33 485 45 124 22 735 65 385
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 913 13 470 5 113 41 284
TURTO IŠ VISO 684 663 719 546 787 532 962 606
Nuosavas kapitalas 183 873 193 961 233 064 271 598
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 500 790 525 585 554 468 691 008
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 353 649 330 124 371 993 261 793
Ilgalaikiai įsipareigojimai 325 001 330 729 367 699 243 722
Trumpalaikiai įsipareigojimai 175 789 192 175 180 571 441 614
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 684 663 719 546 787 532 962 606
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 542 474 599 363 627 027
Nematerialus turtas 9 052 7 144 10 476
Materialus turtas 511 883 549 256 582 931
Finansinis turtas 9 853 16 997 1 093
Kitas ilgalaikis turtas 11 686 25 966 32 527
Trumpalaikis turtas 142 118 108 348 158 269
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 726 2 326 3 873
Per vienerius metus gautinos sumos 116 671 104 215 116 969
Kitas trumpalaikis turtas 16 408
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22 721 1 807 21 019
TURTO IŠ VISO 684 611 707 711 785 296
Nuosavas kapitalas 189 211 212 533 259 852
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 473 335 495 178 525 444
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 298 976 149 728 296 300
Ilgalaikiai įsipareigojimai 308 321 333 818 363 461
Trumpalaikiai įsipareigojimai 41 848 22 959 25 782
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 684 611 707 711 785 296

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% 2% 5% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -23% 6% 19% 16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -28% 6% 14% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,92 1,70 1,60 0,96
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,82 0,80 0,84 0,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,79 0,79 0,81 0,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,34 0,36 0,36 0,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,45 0,45 0,56
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,17 1,33 1,27 1,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -14% 19% 28% 22%
Tipinės veiklos pelno marža -29% 6% 15% 12%
Grynojo pelno marža -19% 5% 15% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 750 773 777 845
Dividendai/grynasis pelnas -0,02 0,07 0,02 0,02
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% % % 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% % % 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -5% 2% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,80 0,81 1,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,82 3,40 4,72 6,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,80 3,33 4,62 5,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,36 0,19 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,46 0,23 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 1,31 0,66 0,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% % 20% 32%
Tipinės veiklos pelno marža -0% % 7% 20%
Grynojo pelno marža -1% % 5% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 682
Dividendai/grynasis pelnas -0,24

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „EPSO-G“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302826889
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.epsog.lt
Grąža valstybei

845 tūkst. eurų

ROE

15,8%

Darbuotojų skaičius

1 278

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Algirdas JuozaponisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Robertas VyšniauskasNepriklausomas narys, bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas

VALDYBOS NARIAI

 • Dainius BražiūnasEnergetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas, Asociacijos „Koturnos“ vadovas
 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas, Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas; VšĮ „Globalaus švietimo iniciatyvos" dalininkas; UAB „DOMINICUS LITUANUS" akcininkas
 • Tomas DaukantasEnergetikos ministerijos Teisės ir personalo grupės vadovas

Informacija aktuali: 2022/09/01