• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Įgyvendinat ES Trečiąjį energetikos paketą, reikalaujantį atskirti energijos perdavimo veiklą nuo elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklų, „Visagino atominės elektrinės“ (VAE) įmonių grupei priklausiusios AB Litgrid“ akcijos 2012 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai bendrovei „EPSO-G“. 2014 metų gegužės 21 d. UAB „EPSO-G“ iš Vokietijos koncerno „E.ON Ruhrgas International GmbH“ už 49,8 mln. eurų (171,8 mln. litų) išpirko 38,9 proc. „Amber Grid“ akcijų. Birželio 19 d. UAB „EPSO-G“ už 54,3 mln. eurų (187,6 mln. litų) išpirko dar 39,96 proc. įmonės akcijų iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ bei smulkiųjų akcininkų. Po šių sandorių UAB „EPSO-G“ valdo 96,58 proc. „Amber Grid“ akcijų. Pagrindinę UAB „EPSO-G“ veiklą sudaro stabilus elektros energijos tiekimas aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimas aukšto slėgio vamzdynais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 234 522 225 246 245 833 250 985
Pardavimo savikaina 87 795 88 028 129 411 146 282
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 146 727 137 218 116 422 104 703
Bendrojo pelno marža 63% 61% 47% 42%
Veiklos sąnaudos 101 844 137 579 188 760 88 928
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 44 883 -361 -72 338 15 775
Tipinės veiklos pelno marža 19% -0% -29% 6%
EBITDA 87 415 40 465 -33 788 47 442
EBITDA marža 37% 18% -14% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 074 -2 796 -47 720 11 403
Grynojo pelno marža 17% -1% -19% 5%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 111 075 118 910 124 107 132 446
Pardavimo savikaina 42 209 61 098 73 598 66 681
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 68 866 57 812 50 509 65 765
Bendrojo pelno marža 62% 49% 41% 50%
Veiklos sąnaudos 49 288 46 606 41 819 45 947
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 19 578 11 206 8 690 19 818
Tipinės veiklos pelno marža 18% 9% 7% 15%
EBITDA 38 749 31 636 24 420 35 905
EBITDA marža 35% 27% 20% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 430 1 366 6 304 19 580
Grynojo pelno marža 13% 7% 5% 15%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 689 321 629 559 540 535 565 052
Nematerialus turtas 2 138 4 674 8 867 7 910
Materialus turtas 683 715 620 438 509 821 525 899
Finansinis turtas 3 368 3 368 2 693 1 984
Kitas ilgalaikis turtas 100 1 079 19 154 29 259
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 146 442 140 897 144 128 154 494
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 709 3 654 4 763 4 181
Per vienerius metus gautinos sumos 107 971 115 285 95 948 91 706
Kitas trumpalaikis turtas 16 044 13 853 33 485 45 124
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 16 718 8 075 9 913 13 470
TURTO IŠ VISO 835 763 770 456 684 663 719 546
Nuosavas kapitalas 240 413 236 247 183 873 193 961
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 13 509 12 241 9 574 9 727
Dotacijos subsidijos 38 22
Įsipareigojimai 585 811 534 187 500 790 525 585
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 484 956 424 203 353 649 321 179
Ilgalaikiai įsipareigojimai 416 403 362 851 325 001 332 097
Trumpalaikiai įsipareigojimai 168 830 171 336 175 789 193 488
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 835 763 770 456 684 663 719 546
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 936 054 618 924 542 474 599 363
Nematerialus turtas 4 318 4 663 9 052 7 144
Materialus turtas 928 337 609 758 511 883 549 256
Finansinis turtas 3 368 4 366 9 853 16 997
Kitas ilgalaikis turtas 31 137 11 686 25 966
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 117 112 139 000 142 118 108 348
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 283 4 740 2 726 2 326
Per vienerius metus gautinos sumos 98 112 94 054 116 671 104 215
Kitas trumpalaikis turtas 12 669 18 167
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 048 22 039 22 721 1 807
TURTO IŠ VISO 1 053 195 757 957 684 611 707 711
Nuosavas kapitalas 253 363 243 221 189 211 212 533
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 12 813 11 638 9 627 10 342
Dotacijos subsidijos 257 664
Įsipareigojimai 542 168 514 736 473 335 495 178
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 207 938 195 852 340 824 142 401
Ilgalaikiai įsipareigojimai 388 242 349 930 308 321 333 818
Trumpalaikiai įsipareigojimai 153 926 164 806 165 014 161 360
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 053 195 757 957 684 611 707 711

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -0% -7% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 18% -1% -23% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% -0% -28% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,16 1,80 1,92 1,66
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,87 0,82 0,82 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,83 0,80 0,79 0,78
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,24 0,28 0,34 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,34 0,42 0,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,06 0,95 1,17 1,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 18% -14% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 19% -0% -29% 6%
Grynojo pelno marža 17% -1% -19% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 508 682 750 773
Dividendai/grynasis pelnas 0,01 -0,24 -0,02 0,07
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 2% -7% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 8% -23% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 4% 3% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,80 0,95 1,80 0,81
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,82 0,84 0,86 0,67
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,80 0,81 0,84 0,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,13 0,17 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,15 0,21 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 0,48 0,57 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 27% 20% 27%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 9% 7% 15%
Grynojo pelno marža -1% 7% 5% 15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 682
Dividendai/grynasis pelnas -0,24

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,7%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „EPSO-G“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302826889
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.epsog.lt
Grąža valstybei

773 tūkst. eurų

ROE

6,0%

Darbuotojų skaičius

993

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys