• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„EPSO-G“ yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ , penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Litgrid“, „Amber Grid“, „Baltpool“, „Tetas“, „Energy cells“ bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic“. Vienintelio valdymo bendrovės „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
Svarbiausia „EPSO-G“ grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupei priklausančios bendrovės taip pat valdo ir plėtoja biokuro, gamtinių dujų bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir apvaliosios medienos rinkoje.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža (ROE):
  • 2022–2024 m. ≥ 4,7 proc.
 • Vidutinis metinis grynosios skolos santykis su EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≤ 8,2 karto

          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

                


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas        

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 250 985 270 520 362 603 589 924
Pardavimo savikaina 146 282 134 736 205 728 459 940
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 104 703 135 784 156 875 129 984
Bendrojo pelno marža 42% 50% 43% 22%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 15 775 40 462 44 493 -46 701
Tipinės veiklos pelno marža 6% 15% 12% -8%
EBITDA 47 616 74 893 79 565 -11 602
EBITDA marža 19% 28% 22% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 403 40 085 39 818 -42 515
Grynojo pelno marža 5% 15% 11% -7%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 132 446 150 866 230 218 221 073
Pardavimo savikaina 66 681 119 988 234 321 185 649
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 65 765 30 878 -4 103 35 424
Bendrojo pelno marža 50% 20% -2% 16%
Veiklos sąnaudos 45 947 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 19 818 30 878 -4 103 35 424
Tipinės veiklos pelno marža 15% 20% -2% 16%
EBITDA 35 905 48 175 13 453 52 526
EBITDA marža 27% 32% 6% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 580 27 953 -4 514 31 463
Grynojo pelno marža 15% 19% -2% 14%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 565 052 635 287 651 787 706 479
Nematerialus turtas 7 910 11 135 9 754 8 422
Materialus turtas 525 899 574 227 603 103 655 721
Finansinis turtas 1 984 1 089 781 13 960
Kitas ilgalaikis turtas 29 259 48 836 38 149 28 376
Trumpalaikis turtas 154 494 152 245 310 819 719 249
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 695 5 191 18 997 16 211
Per vienerius metus gautinos sumos 93 192 119 206 185 153 196 500
Kitas trumpalaikis turtas 45 124 22 735 65 385 54 664
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 470 5 113 41 284 248 096
TURTO IŠ VISO 719 546 787 532 962 606 1 425 728
Nuosavas kapitalas 193 961 233 064 271 598 227 774
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 522 904 548 270 685 336 990 500
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 330 124 351 974 261 793 217 985
Ilgalaikiai įsipareigojimai 330 729 367 699 243 722 291 984
Trumpalaikiai įsipareigojimai 192 175 180 571 441 614 698 516
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 719 546 787 532 962 606 1 425 728
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 599 363 627 027 669 519 729 384
Nematerialus turtas 7 144 10 476 9 010 9 546
Materialus turtas 549 256 582 931 624 938 678 463
Finansinis turtas 16 997 1 093 830 15 902
Kitas ilgalaikis turtas 25 966 32 527 34 741 25 473
Trumpalaikis turtas 108 348 158 269 338 122 354 467
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 326 3 873 19 008 10 441
Per vienerius metus gautinos sumos 104 215 116 969 145 854 114 797
Kitas trumpalaikis turtas 0 16 408 56 242 227 473
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 807 21 019 117 018 1 756
TURTO IŠ VISO 707 711 785 296 1 007 641 1 083 851
Nuosavas kapitalas 212 533 259 852 265 773 258 608
Dotacijos, subsidijos 0
Įsipareigojimai 495 178 518 646 736 815 821 156
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 172 687 322 082 239 685 192 586
Ilgalaikiai įsipareigojimai 333 818 363 461 346 267 359 464
Trumpalaikiai įsipareigojimai 161 360 155 185 390 548 461 692
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 707 711 785 296 1 007 641 1 083 851

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 5% 5% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 19% 16% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 7% 9% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,46 0,47 0,27 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,80 0,84 0,70 1,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,79 0,81 0,66 1,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,34 0,38 0,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,44 0,43 0,56 0,84
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,29 1,16 1,34 2,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 28% 22% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 15% 12% -8%
Grynojo pelno marža 5% 15% 11% -7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 773 777 845 65
Dividendai/grynasis pelnas 0,07 0,02 0,02 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 6% 1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% 21% 3% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 5% -1% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,41 0,24 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,67 1,02 0,87 0,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,66 0,99 0,82 0,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,19 0,23 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,22 0,24 0,34 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62 0,58 0,87 0,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 32% 6% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 20% -2% 16%
Grynojo pelno marža 15% 19% -2% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „EPSO-G“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302826889
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.epsog.lt
Grąža valstybei

65 tūkst. eurų

ROE

-17,0%

Darbuotojų skaičius

1 271

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas KeizerisĮmonės vadovas

Informacija aktuali: 2024/02/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Robertas VyšniauskasNepriklausomas narys; bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas; UAB „EPSO-G“ Audito komiteto narys; AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos pirmininkas; AB „KN Energies“ Audito komiteto bei Atlygio ir skyrimo komiteto narys; UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ generalinis direktorius; Vilniaus universiteto lektorius; UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Dainius BražiūnasEnergetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas; Asociacijos „Koturnos“ vadovas; UAB „EPSO-G“ Audito komiteto narys
 • Asta SungailienėNepriklausoma narė; UAB „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto pirmininkė
 • Liudas LiutkevičiusNepriklausomas narys; UAB „REFI Energy“ direktorius; UAB „INVL Asset Management“ vadovaujantis fondo partneris
 • Tomas DaukantasEnergetikos ministerijos Teisės ir personalo grupės vadovas; UAB „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto narys

Informacija aktuali: 2024/02/01