• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija veikia nuo 1990 metų. Pagrindinė įmonės užduotis yra prižiūrėti ir eksploatuoti vidaus vandens kelius, reguliuoti upės vagas hidrotechniniais statiniais, plėsti Lietuvos Respublikos vidaus vandens kelių tinklą bei valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių infrastruktūrą, statyti ir remontuoti laivus.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė EBITDA:
  • 2022 m. > 0,
  • 2023–2024 m. ≥ 36 tūkst. Eur
 • Investicijų finansavimo struktūra:
  • 2022–2024 m. atliekamų investicijų skolintomis arba ES lėšomis finansuoti ≥ 50 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Komercinės veiklos pajamos, tūkst. EUR:
  • 2022 m. – 725
  • 2023 m. – 750
  • 2024 m. – 800
 • Vidaus vandenų kelių ilgis, km:
  • 2022 m. – 450
  • 2023 m. – 455
  • 2024 m. – 460
 • Navigacijos trukmė kelyje E41, dienomis:
  • 2022 m. – 227
  • 2023 m. – 241
  • 2024 m. – 265
 • Laivakelio valymas, tūkst. m3:
  • 2022-2023 m. po 925
  • 2024 m. – 950
 • Vidaus vandenų naudotojų pasitenkinimas, proc.:
  • 2022 m. – 90
  • 2023-2024 m. – 91
 • Užtikrinti vidutinius mėnesinius gylius, proc.:
  • 2022-2023 m. – 70
  • 2024 m. – 95 proc.
 • Darbuotojai, pateikę pasiūlymus Įmonės veiklos tobulinimui, proc. nuo visų darbuotojų sk.:
  • 2022 m. – 12
  • 2023 m. – 14
  • 2024 m. – 16

       2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 231 248 347 957
Pardavimo savikaina 757 650 678 649
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -525 -402 -331 307
Bendrojo pelno marža -227% -162% -96% %
Veiklos sąnaudos 28 184 301 873
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -554 -585 -632 -566
Tipinės veiklos pelno marža -239% -236% -182% -59%
EBITDA 89 -50 2 54
EBITDA marža 39% -20% 1% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -537 -686 -638 -569
Grynojo pelno marža -232% -277% -184% -59%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 67 86 111 356
Pardavimo savikaina 275 323 332 316
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -208 -237 -221 40
Bendrojo pelno marža % % -277% 11%
Veiklos sąnaudos 31 161 347 201
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -239 -398 -568 -161
Tipinės veiklos pelno marža % % -465% -45%
EBITDA -180 160
EBITDA marža % % -210% 45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -240 -503 -569 -157
Grynojo pelno marža % % -587% -44%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 26 937 25 775 32 936 37 960
Nematerialus turtas
Materialus turtas 26 937 25 775 32 936 37 960
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 188 272 372 1 326
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19 95 47 51
Per vienerius metus gautinos sumos 77 153 267 284
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 92 23 59 991
TURTO IŠ VISO 27 129 26 052 33 311 39 290
Nuosavas kapitalas 19 610 18 866 18 171 17 544
Dotacijos, subsidijos 7 427 7 072 6 721 6 371
Įsipareigojimai 92 115 8 419 15 334
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 903 10 749
Trumpalaikiai įsipareigojimai 92 115 1 516 4 585
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 129 26 052 33 311 39 290
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 26 296 25 254 33 225
Nematerialus turtas
Materialus turtas 26 296 25 254 33 225
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 498 555 3 506
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 87 46
Per vienerius metus gautinos sumos 453 469 608
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 853
TURTO IŠ VISO 26 800 25 814 36 733
Nuosavas kapitalas 19 078 18 267 17 985
Dotacijos, subsidijos 7 247 6 897 6 546
Įsipareigojimai 475 650 12 202
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 27 98
Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 542
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 26 800 25 814 36 733

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -3% -2% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -3% -3% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -5% -4% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,05 2,36 0,25 0,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,84 1,54 0,21 0,28
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,01 0,01 0,01 0,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,01 0,02 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 39% -20% 1% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -239% -236% -182% -59%
Grynojo pelno marža -232% -277% -184% -59%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -4% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,00 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,01 0,00 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,01 0,01 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % -210% 45%
Tipinės veiklos pelno marža % -465% -45%
Grynojo pelno marža % -587% -44%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Vidaus vandens kelių direkcija
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas132090925
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaVidaus vandens kelių priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://vvkd.lt/
Grąža valstybei

28 tūkst. eurų

ROE

-3,1%

Darbuotojų skaičius

81

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vladimiras VinokurovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Evaldas Tamelis Nepriklausomas narys, UAB „Instracts“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Manfred SeitzNepriklausomas narys, Dunojaus komisijos sekretoriato generalinis direktorius

Informacija aktuali: 2022/09/02