• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Pieno tyrimai“ veiklą vykdo nuo 1993 metų. UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija yra nešališka centrinė šalies laboratorija, kuri teikia kompetentingas tyrimų paslaugas bei atlieka matavimo priemonių kalibravimą ir tikrinimą. Laboratorijoje atliekami viso šalyje superkamo pieno sudėties ir kokybės tyrimai, skirti atsiskaitymui su pieno gamintojais, pieno žaliavos stebėsenai bei kontrolei vykdyti, gyvūnų produktyvumo reikmėms užtikrinti, galvijų bandų sveikatingumui didinti bei palaikyti vieningą pieno tyrimų sistemą šalyje. Nuo 2019-07-01 prijungus UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, bendrovės veikla išsiplėtė teikiamomis pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugomis. Gyvūnų produktyvumo tyrimai yra pagrindinė kryptingo ir nuoseklaus veislininkystės darbo priemonė, lemianti sėkmingą gyvūnų selekcijos procesą, racionalų ir pelningą jų veisimą, pieno gamybos efektyvumo didinimą, pieno ūkių konkurencingumą ir tvarumą. Visas dėmesys bendrovėje skiriamas paslaugų kokybei, pažangiausių tyrimų technologijų taikymui. Bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos bei didelę darbo patirtį turintis personalas. Aukštos kvalifikacijos specialistai užtikrina bendrovės galimybes didinti atliekamų paslaugų skaičių ir diegti naujausius technologinius sprendimus, atitinkančius pažangiausią pasaulinę praktiką bei siekti konkurencinio pranašumo. Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su šalies, Europos Sąjungos ir kitų valstybių laboratorijomis, centrais ir kitomis valstybinėmis ir mokslo institucijomis, dalyvauja pienininkystės sektoriaus tarptautinių organizacijų veikloje.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 5 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,2–0,3 karto
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. 70–75 proc. paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Turto grąža ROA, proc.:
  • 2023 m. – 5,0
  • 2024 m. – 6,0
  • 2025 m. – 6,0
 • Sąnaudų pajamų santykis, proc.:
  • 2023 m. – 95
  • 2024-2025 m. – 94
 • Pardavimo pajamos vienam įmonės darbuotojui (vidut. sąlyginiam), tūkst.:
  • 2023 m. >31
  • 2024 m. >32
  • 2025 m. >33
 • Elektros energijos suvartojimo kWh sumažinimas, proc.:
  • 2023 – 10
  • 2024-2025 m. po 5
 • Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos pardavimų, mln. eurų:
  • 2023 m. >1,3
  • 2024 m. >1,4
  • 2025 m. >1,45
 • Sisteminių pieno tyrimų rezultatų pateikimas per 24 val., proc.:
  • 2023 m. >90
  • 2024 m. >92
  • 2025 m. >95
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2023-2025 m. A+
 • Darbuotojų įsutraukimo indekso pokytis, proc. punktas:
  • 2023-2025 m. – kasmet po 0,1

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 015 5 312 6 323 5 889
Pardavimo savikaina 3 176 4 106 4 806 4 672
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 839 1 206 1 517 1 217
Bendrojo pelno marža 21% 23% 24% 21%
Veiklos sąnaudos 780 974 1 158 948
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 59 232 360 269
Tipinės veiklos pelno marža 1% 4% 6% 5%
EBITDA 623 884 853 652
EBITDA marža 16% 17% 13% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 42 201 280 206
Grynojo pelno marža 1% 4% 4% 4%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 2 057 3 099 2 933 2 857
Pardavimo savikaina 1 601 2 372 2 418 2 244
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 457 727 514 613
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 325 416 428 411
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 131 312 87 202
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 443 614 278 383
EBITDA marža 22% 20% 9% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 95 230 82 155
Grynojo pelno marža 5% 7% 3% 5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 481 3 589 3 284 2 770
Nematerialus turtas 50 64 84 65
Materialus turtas 3 181 3 227 2 868 2 431
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 251 298 332 274
Trumpalaikis turtas 832 1 587 2 104 2 173
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 241 193 236 218
Per vienerius metus gautinos sumos 320 579 469 559
Kitas trumpalaikis turtas 72
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 185 801 1 400 1 200
TURTO IŠ VISO 4 332 5 187 5 396 4 958
Nuosavas kapitalas 3 293 3 985 4 133 4 117
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 034 1 195 1 255 833
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 821 673 432 236
Ilgalaikiai įsipareigojimai 504 432 236 106
Trumpalaikiai įsipareigojimai 529 763 1 018 727
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 332 5 187 5 396 4 958
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 3 381 3 156 2 598
Nematerialus turtas 67 74 57
Materialus turtas 3 015 2 750 2 266
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 298 332 274
Trumpalaikis turtas 2 123 2 207 2 340
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 231 235 240
Per vienerius metus gautinos sumos 872 867 743
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 020 1 104 1 358
TURTO IŠ VISO 5 536 5 390 5 154
Nuosavas kapitalas 4 084 3 993 4 084
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 449 1 393 1 065
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 538 328 150
Ilgalaikiai įsipareigojimai 432 236 106
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 016 1 157 959
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 536 5 390 5 154

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 4% 5% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 6% 7% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 11% 16% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,25 0,17 0,10 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,57 2,08 2,07 2,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 1,83 1,83 2,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 1,12 1,20 1,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,96 1,50 1,84 1,95
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,01 1,46 1,56 1,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 17% 13% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 4% 6% 5%
Grynojo pelno marža 1% 4% 4% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 193 132 222 189
Dividendai/grynasis pelnas 4,58 0,66 0,79 0,92
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% % 3% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% % 3% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 14% 4% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,08 0,06 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,08 2,09 1,91 2,44
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,83 1,86 1,70 2,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,12 1,12 0,54 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,50 1,83 0,90 0,99
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,46 1,52 0,73 0,71
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 20% 9% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 4% % % %
Grynojo pelno marža 4% 7% 3% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 132
Dividendai/grynasis pelnas 0,66

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Pieno tyrimai“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas233816290
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽalio pieno sudėties ir kokybės tyrimai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://tau.pieno-tyrimai.lt/
Grąža valstybei

189 tūkst. eurų

ROE

5,0%

Darbuotojų skaičius

262

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ nuo 2019 m. liepos 1 d. prijungta prie UAB „Pieno tyrimai“

Vadovybė

 • Laima UrbšienėDirektorė

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Artūras PalekasNepriklausomas narys, Biudžetinės įstaigos "Viešojo valdymo agentūra" prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Andrius BurlėgaŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas
 • Neringa GujytėŽemės ūkio ministerija Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus patarėja
 • Rolandas StankevičiusNepriklausomas narys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslo fakulteto dekanas
 • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys, AB “Kelių priežiūra” valdybos pirmininkas, Baltic Institute of Corporate Governance Sertifikuotas valdybos narys

Informacija aktuali: 2023/05/01