• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Pieno tyrimai“ veiklą vykdo nuo 1993 metų. UAB „Pieno tyrimai“ laboratorija yra nešališka centrinė šalies laboratorija, kuri teikia kompetentingas tyrimų paslaugas bei atlieka bandymus ir kalibravimą. Laboratorijoje atliekami viso šalyje superkamo pieno sudėties ir kokybės tyrimai, skirti atsiskaitymui su pieno gamintojais, pieno žaliavos stebėsenai bei kontrolei vykdyti, gyvūnų produktyvumo reikmėms užtikrinti, galvijų bandų sveikatingumui didinti bei palaikyti vieningą pieno tyrimų sistemą šalyje. Visas dėmesys bendrovėje skiriamas paslaugų kokybei, pažangiausių tyrimų technologijų taikymui. Bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos bei didelę darbo patirtį turintis personalas. Aukštos kvalifikacijos specialistai užtikrina bendrovės galimybes didinti atliekamų paslaugų skaičių ir diegti naujausius technologinius sprendimus, atitinkančius pažangiausią pasaulinę praktiką bei siekti konkurencinio pranašumo. Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su šalies, Europos Sąjungos ir kitų valstybių laboratorijomis, centrais ir kitomis valstybinėmis ir mokslo institucijomis, dalyvauja pienininkystės sektoriaus tarptautinių organizacijų veikloje.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 5 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,2–0,3 karto
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. 70–75 proc. paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Turto grąža ROA, proc.:
  • 2022 m. – 6,8
  • 2023 m. – 7,8
  • 2024 m. – 8,8
 • Komercinės veiklos pajamos, proc. nuo visų pajamų:
  • 2022 m. – 20
  • 2023 m. – 20,2
  • 2024 m. – 20,7
 • Laiku pateikiami laboratorinių tyrimų rezultatai, proc.:
  • 2022 m. – 90
  • 2023 m. – 95
  • 2024 m. – 99
 • Vidutinė vieno pieno gamintojo apyvarta, EUR:
  • 2022 m. – 457
  • 2023 m. – 508
  • 2024 m. – 544
 • Vidutinis mokymo valandų skaičius vienam darbuotojui, val.:
  • 2022 m. – 10
  • 2023 m. – 10,5
  • 2024 m. – 11

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 015 5 312 6 323 5 889
Pardavimo savikaina 3 176 4 106 4 806 4 672
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 839 1 206 1 517 1 217
Bendrojo pelno marža 21% 23% 24% 21%
Veiklos sąnaudos 780 974 1 158 948
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 59 232 360 269
Tipinės veiklos pelno marža 1% 4% 6% 5%
EBITDA 623 884 853 652
EBITDA marža 16% 17% 13% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 42 201 280 206
Grynojo pelno marža 1% 4% 4% 4%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 2 027 2 057 3 099 2 933
Pardavimo savikaina 1 609 1 601 2 372 2 418
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 418 457 727 514
Bendrojo pelno marža % % 22% 18%
Veiklos sąnaudos 390 325 416 428
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 28 131 312 87
Tipinės veiklos pelno marža % % 6% 3%
EBITDA 443 278
EBITDA marža % % 22% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 95 230 82
Grynojo pelno marža % % 5% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 3 481 3 589 3 284 2 770
Nematerialus turtas 50 64 84 65
Materialus turtas 3 181 3 227 2 868 2 431
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 251 298 332 274
Trumpalaikis turtas 832 1 587 2 104 2 173
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 241 193 236 218
Per vienerius metus gautinos sumos 320 579 469 559
Kitas trumpalaikis turtas 72
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 185 801 1 400 1 200
TURTO IŠ VISO 4 332 5 187 5 396 4 958
Nuosavas kapitalas 3 293 3 985 4 133 4 117
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 034 1 195 1 255 833
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 821 673 432 236
Ilgalaikiai įsipareigojimai 504 432 236 106
Trumpalaikiai įsipareigojimai 529 763 1 018 727
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 332 5 187 5 396 4 958
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 3 559 3 381 3 156
Nematerialus turtas 53 67 74
Materialus turtas 3 253 3 015 2 750
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 253 298 332
Trumpalaikis turtas 1 048 2 123 2 207
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 213 231 235
Per vienerius metus gautinos sumos 560 872 867
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 275 1 020 1 104
TURTO IŠ VISO 4 667 5 536 5 390
Nuosavas kapitalas 3 195 4 084 3 993
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 470 1 449 1 393
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 673 420 236
Ilgalaikiai įsipareigojimai 690 432 236
Trumpalaikiai įsipareigojimai 207 118 91
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 667 5 536 5 390

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 4% 5% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 6% 7% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 11% 16% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,25 0,17 0,10 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,57 2,08 2,07 2,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 1,83 1,83 2,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,79 1,12 1,20 1,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,96 1,50 1,84 1,95
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,01 1,46 1,56 1,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 17% 13% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 4% 6% 5%
Grynojo pelno marža 1% 4% 4% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 193 132 222 189
Dividendai/grynasis pelnas 4,58 0,66 0,79 0,92
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% % % 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% % % 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -14% 5% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,13 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,45 5,06 17,92 24,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 4,03 15,97 21,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,74 0,88 0,61 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,88 1,16 0,89 0,90
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,90 1,29 0,85 0,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% % 22% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 3% % 6% 3%
Grynojo pelno marža 3% % 5% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 138
Dividendai/grynasis pelnas 1,19

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Pieno tyrimai“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas233816290
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽalio pieno sudėties ir kokybės tyrimai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://tau.pieno-tyrimai.lt/
Grąža valstybei

189 tūkst. eurų

ROE

5,0%

Darbuotojų skaičius

262

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ nuo 2019 m. liepos 1 d. prijungta prie UAB „Pieno tyrimai“

Vadovybė

 • Laima UrbšienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Andrius BurlėgaŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Artūras PalekasNepriklausomas narys, AB „VIAMATIKA“ direktorius
 • Rūta Pupkaitė-JurgutienėŽemės ūkio ministerijos Biudžeto skyriaus vedėja
 • Rolandas StankevičiusNepriklausomas narys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslo fakulteto dekanas

Informacija aktuali: 2022/09/01