• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Kelių priežiūra“ yra modernėjanti, ambicingų tikslų siekianti įmonė. Sujungusi per dešimtmečius sukauptą ekspertinę patirtį ir novatorišką požiūrį, įmonė tapo viena iš didžiausių komandų Lietuvoje, kurioje dirba per 2,2 tūkst. darbuotojų.
Bendrovė yra atsakinga už 21 tūkst. kilometrų valstybinės reikšmės kelių priežiūrą. Žiemą užtikrina, kad keliai būtų pravažiuojami, pavasarį–rudenį gerina kelių kokybę, atnaujindama susidėvėjusias kelių dangas, profiliuodama žvyrkelius, prižiūrėdama pakelės statinius, želdinius ir kt.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė nuosavo kapitalo grąža ROE iš komercinės veiklos:
  • 2022–2024 m. ≥ 6,9 proc.
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,1–0,2 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Komercinės veiklos pajamų pokytis., tūkst. eurų:
  • 2023 m.- (-3613)
  • 2024 m. – (+343)
  • 2025 m. – (+165)
 • Patrulinio defektavimo kokybė (patrulinių apžiūrų metu nustatytų defektų (pagal KPV PN) skaičiaus santykis su LAKD techninio prižiūrėtojo ir KP kokybės skyriaus nustatytų defektų suma), proc.:
  • 2023 m. – 93
  • 2024-2025 m. – 94
 • ŠESD emisijų pokytis (sumažėjimas), proc.:
  • 2023 m. – 3
  • 2024 m. – 2
  • 2025 m. – 2
 • Vidutinis 1 mėn. komercinės veiklos bendrasis pelnas vienam darbuotojui, eur/mėn.:
  • 2023 m. – 147
  • 2024 m. – 158
  • 2025 m. – 169
 • Galutinės suvartojamos energijos kiekio sutaupymas per metus, lyginant su vidutiniu metiniu suvartotos energijos kiekiu, GWh.:
  • 2023 m. – 0,2288
  • 2024 m. – 0,2253
  • 2025 m. – 0,2219

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas        


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas        

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 78 147 84 293 97 863 91 877
Pardavimo savikaina 69 758 77 263 84 710 88 058
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 389 7 031 13 153 3 819
Bendrojo pelno marža 11% 8% 13% 4%
Veiklos sąnaudos 9 456 6 886 7 606 8 038
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 067 145 5 547 -4 219
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% 6% -5%
EBITDA 7 889 10 325 15 913 6 855
EBITDA marža 10% 12% 16% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 164 353 4 752 -3 303
Grynojo pelno marža -1% 0% 5% -4%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 39 599 38 622 44 405 47 672
Pardavimo savikaina 36 707 32 444 41 418 46 663
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 892 6 178 2 987 1 009
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 3 449 3 486 3 970 4 026
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -557 2 691 -983 -3 018
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 4 379 7 775 4 356 2 656
EBITDA marža 11% 20% 10% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -590 2 218 -845 -2 467
Grynojo pelno marža -1% 6% -2% -5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 85 812 85 991 93 397 96 510
Nematerialus turtas 101 183 273 282
Materialus turtas 85 261 83 725 90 171 92 167
Finansinis turtas 30 60 60
Kitas ilgalaikis turtas 451 2 053 2 894 4 001
Trumpalaikis turtas 37 626 43 025 48 990 31 938
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 106 7 953 7 655 7 542
Per vienerius metus gautinos sumos 3 664 3 212 2 501 3 853
Kitas trumpalaikis turtas 346 631 861 2 920
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28 511 31 231 37 974 17 624
TURTO IŠ VISO 123 439 129 016 142 388 128 448
Nuosavas kapitalas 110 949 111 299 116 051 106 760
Dotacijos, subsidijos 12
Įsipareigojimai 12 490 17 718 26 337 21 676
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 683 2 409 3 019
Ilgalaikiai įsipareigojimai 768 2 177 3 038 3 295
Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 593 13 389 20 250 15 746
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 123 439 129 016 142 388 128 448
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 86 571 94 892 100 294
Nematerialus turtas 157 205 198
Materialus turtas 84 306 91 654 95 776
Finansinis turtas 30 60 60
Kitas ilgalaikis turtas 2 078 2 973 4 260
Trumpalaikis turtas 43 075 34 957 34 135
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 832 7 533 9 727
Per vienerius metus gautinos sumos 5 646 10 454 15 223
Kitas trumpalaikis turtas 504 1 362 4 053
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29 093 15 609 5 133
TURTO IŠ VISO 130 202 129 849 134 429
Nuosavas kapitalas 113 517 109 219 104 294
Dotacijos, subsidijos 11
Įsipareigojimai 16 620 20 630 30 125
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 617 2 407 8 266
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 505 3 105 8 315
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 737 14 439 19 335
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 130 202 129 849 134 429

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 4% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 4% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 1% 10% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,92 3,21 2,42 2,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,39 2,62 2,04 1,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 0,67 0,72 0,68
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,84 0,98 1,09 0,97
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,66 0,76 0,86 0,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 12% 16% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% 6% -5%
Grynojo pelno marža -1% 0% 5% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 987
Dividendai/grynasis pelnas 1,26
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% % 1% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% % 2% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 5% -1% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,03 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,21 3,67 2,42 1,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,62 3,00 1,90 1,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,67 0,59 0,34 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,98 0,89 0,49 0,49
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,76 0,68 0,40 0,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 20% 10% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 0% % % %
Grynojo pelno marža 0% 6% -2% -5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Kelių priežiūra“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas232112130
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKelių tiesimas ir priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://keliuprieziura.lt/
ROE

-3,0%

Darbuotojų skaičius

2 251

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rolandas RutėnasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas SliesoraitisNepriklausomas narys; UAB AL holdingas valdybos narys, UAB "Visi namai" akcininkas ir direktorius; UAB "Vegta" akcininkas; VšĮ "Panovis" dalininkas ir vadovas, Vilniaus Perkūno Rotary Klubo narys

VALDYBOS NARIAI

 • Živilė ValeišienėNepriklausoma narė, Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos kolegialaus valdymo organo narė, konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, AB "Klaipėdos nafta" komiteto narė, International Coaching Federation (ICF) narė
 • Nerijus DatkūnasNepriklausomas narys; AB "Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininkas; UAB "GRINDA" valdybos narys; UAB LVG holding valdybos narys, Asociacijos ICF LITHUANIA narys, MB „Metakomanda“ narys
 • Audrius VaitkusNepriklausomas narys, Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kelių tyrimo instituto direktorius
 • Agnė Amelija MikalonėSusisiekimo ministerijos vyriausioji patarėja

Informacija aktuali: 2023/05/01