• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Įmonė kaip rajono valstybinė vandentiekio įmonė įregistruota 1992 m. birželio 2 d. 1995 m. gegužės 17 d. tapo specialios paskirties akcine bendrove, 2001 m. gruodžio 27 d. reorganizuota į specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę. Nuo 2003 m. vasario 6 d. – įregistruota UAB „Plungės vandenys. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir pristatymas bei nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo, paviršinių nuotekų tvarkymas, šalto vandens skaitiklių aptarnavimas, nutekamojo vandens laboratoriniai tyrimai, vandens ir nuotekų tinklų projektavimo darbai, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo vandentiekio tinklų remontas bei naujų vandens ir nuotekų tinklų statybos, įvadų / išvadų įrengimo darbai. Kita veikla – statinių nuoma ryšių įmonėms, ilgalaikio materialaus turto perleidimo ir kita – laboratorijos paslaugos, transporto paslaugos, metalo ir kt. atliekų laužas, vandentiekio tinklų remonto paslaugos, apskaitos prietaisų montavimas, nuotekų tinklų remontas ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 687 2 421 2 618 2 545
Pardavimo savikaina 1 604 1 605 1 815 2 427
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 083 815 803 118
Bendrojo pelno marža 40% 34% 31% 5%
Veiklos sąnaudos 526 626 740 873
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 349 130 -7 -802
Tipinės veiklos pelno marža 13% 5% -0% -32%
EBITDA 631 446 324 -453
EBITDA marža 23% 18% 12% -18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 341 139 -12 -811
Grynojo pelno marža 13% 6% -0% -32%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 32 178 31 834 31 588 33 759
Nematerialus turtas 13 9 5 2
Materialus turtas 32 126 31 770 31 529 33 703
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 39 55 55 55
Trumpalaikis turtas 859 828 948 359
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 41 61 39
Per vienerius metus gautinos sumos 340 301 266 265
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 474 487 622 55
TURTO IŠ VISO 33 038 32 666 32 541 34 123
Nuosavas kapitalas 6 128 6 266 6 254 8 735
Dotacijos, subsidijos 25 371 24 970 24 362 23 631
Įsipareigojimai 1 539 1 430 1 925 1 757
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 096 1 152 1 387 1 362
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 096 1 152 1 292 1 260
Trumpalaikiai įsipareigojimai 443 279 633 497
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 33 038 32 666 32 541 34 123

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% -0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 2% -0% -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 2% -0% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,04 0,04 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,94 2,97 1,50 0,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,84 2,83 1,40 0,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,07 0,08 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,08 0,08 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,44 0,39 0,42 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 18% 12% -18%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 5% -0% -32%
Grynojo pelno marža 13% 6% -0% -32%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Plungės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169845485
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://plungesvandenys.lt/
ROE

-10,8%

Darbuotojų skaičius

67

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Alvydas JasevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023