• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Įmonė kaip rajono valstybinė vandentiekio įmonė įregistruota 1992 m. birželio 2 d. 1995 m. gegužės 17 d. tapo specialios paskirties akcine bendrove, 2001 m. gruodžio 27 d. reorganizuota į specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę. Nuo 2003 m. vasario 6 d. – įregistruota UAB „Plungės vandenys. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir pristatymas bei nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo, paviršinių nuotekų tvarkymas, šalto vandens skaitiklių aptarnavimas, nutekamojo vandens laboratoriniai tyrimai, vandens ir nuotekų tinklų projektavimo darbai, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo vandentiekio tinklų remontas bei naujų vandens ir nuotekų tinklų statybos, įvadų / išvadų įrengimo darbai. Kita veikla – statinių nuoma ryšių įmonėms, ilgalaikio materialaus turto perleidimo ir kita – laboratorijos paslaugos, transporto paslaugos, metalo ir kt. atliekų laužas, vandentiekio tinklų remonto paslaugos, apskaitos prietaisų montavimas, nuotekų tinklų remontas ir kt.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 562 2 687 2 421 2 618
Pardavimo savikaina 1 570 1 604 1 605 1 815
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 992 1 083 815 803
Bendrojo pelno marža 39% 40% 34% 31%
Veiklos sąnaudos 608 734 686 810
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 384 349 130 -7
Tipinės veiklos pelno marža 15% 13% 5% -0%
EBITDA 671 631 446 324
EBITDA marža 26% 23% 18% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 422 341 139 -12
Grynojo pelno marža 16% 13% 6% -0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 30 918 32 178 31 834 31 588
Nematerialus turtas 13 13 9 5
Materialus turtas 30 867 32 126 31 770 31 529
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 39 39 55 55
Trumpalaikis turtas 849 859 828 948
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 49 45 41 61
Per vienerius metus gautinos sumos 298 340 301 266
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 502 474 487 622
TURTO IŠ VISO 31 769 33 038 32 666 32 541
Nuosavas kapitalas 5 787 6 128 6 266 6 254
Dotacijos, subsidijos 24 611 25 371 24 970 24 362
Įsipareigojimai 1 371 1 539 1 430 1 925
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 518 1 096 1 152 1 387
Ilgalaikiai įsipareigojimai 518 1 096 1 152 1 292
Trumpalaikiai įsipareigojimai 853 443 279 633
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 31 769 33 038 32 666 32 541

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 6% 2% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 2% 1% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,18 0,18 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00 1,94 2,97 1,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,94 1,84 2,83 1,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,07 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,08 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,46 0,45 0,39 0,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 23% 18% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 13% 5% -0%
Grynojo pelno marža 16% 13% 6% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Plungės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas169845485
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://plungesvandenys.lt/
ROE

-0,2%

Darbuotojų skaičius

67

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys