• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio gatvės“ įregistruota 1995 m. rugpjūčio 31 d. pagrindinė veikla – miesto gatvių, šaligatvių kelių, tiltų, parkų, mažosios architektūros eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai, miesto apšvietimo tinklų eksploatavimo ir remonto darbai, miesto žiedinių priežiūros darbai. Reguliuojama veikla – miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos priežiūros, remonto darbai, avarinių naftos produktų išsiliejimo gatvėse ir vandens telkiniuose likvidavimas, nafta užterštų sorbentų šalinimas, ištekančio iš nuotakyno vandens laboratorinė kontrolė. Kita veikla – negyvenamų patalpų nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 508 2 256 2 012 1 884
Pardavimo savikaina 2 220 1 831 1 675 1 632
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 288 425 337 252
Bendrojo pelno marža 11% 19% 17% 13%
Veiklos sąnaudos 344 298 331 314
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -56 127 6 -62
Tipinės veiklos pelno marža -2% 6% 0% -3%
EBITDA 25 208 81 24
EBITDA marža 1% 9% 4% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -54 117 9 3
Grynojo pelno marža -2% 5% 0% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 941 3 646 3 647 6 819
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 2 768 3 529 3 583 4 184
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 173 117 64 2 635
Trumpalaikis turtas 833 1 014 1 370 1 635
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 22 42 34 49
Per vienerius metus gautinos sumos 31 178 146 335
Kitas trumpalaikis turtas 61
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 720 794 1 190 1 251
TURTO IŠ VISO 3 778 4 849 5 081 8 461
Nuosavas kapitalas 953 1 070 1 079 1 047
Dotacijos, subsidijos 2 235 3 053 3 583 3 759
Įsipareigojimai 590 541 362 3 653
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 27
Ilgalaikiai įsipareigojimai 173 117 61 2 657
Trumpalaikiai įsipareigojimai 417 424 301 980
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 778 4 849 5 081 8 461

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 3% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% 12% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% 6% 0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,00 2,39 4,55 1,67
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,94 2,29 4,44 1,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,93 0,52 0,41 0,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,40 0,69 0,55 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,51 2,23 1,87 1,77
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 9% 4% 1%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 6% 0% -3%
Grynojo pelno marža -2% 5% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio gatvės“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas147026330
  • SektoriusKita
  • VeiklaViešųjų teritorijų priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis93,7%
https://pangatves.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

74

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys