• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Pakruojo vandens tiekimo įmonė 1995 metais buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę „Pakruojo vandentiekis”. Pagrindinis bendrovės tikslas – prisitaikyti prie įvairių rinkos poreikių bei teikti nuolat gerėjančios ir ekologinius standartus atitinkančios kokybės paslaugas kiek įmanoma labiau prieinamomis klientams kainomis, patikimai tiekti geros ir labai geros kokybės vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius, surinkti ir išvalyti nuotekas, tuo gerinant rajono ekologinę būklę, o taip pat teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 858 838 914 922
Pardavimo savikaina 596 588 684 867
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 262 250 230 55
Bendrojo pelno marža 31% 30% 25% 6%
Veiklos sąnaudos 196 185 197 255
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -16 -12 -51 -275
Tipinės veiklos pelno marža -2% -1% -6% -30%
EBITDA 239 254 236 97
EBITDA marža 28% 30% 26% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 30 34 7 -191
Grynojo pelno marža 3% 4% 1% -21%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 14 387 14 800 14 462 17 718
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 14 387 14 800 14 462 17 718
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 315 183 257 150
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 143 6 6 7
Per vienerius metus gautinos sumos 95 74 87 83
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 77 104 164 60
TURTO IŠ VISO 14 705 14 984 14 720 17 870
Nuosavas kapitalas 3 692 3 726 4 150 7 057
Dotacijos, subsidijos 10 032 9 971 9 664 9 337
Įsipareigojimai 981 1 288 907 1 471
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 609 685 657 614
Ilgalaikiai įsipareigojimai 581 657 614 570
Trumpalaikiai įsipareigojimai 400 631 293 901
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 705 14 984 14 720 17 870

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 0% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -1% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,05 0,04 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,79 0,29 0,88 0,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,43 0,28 0,85 0,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,06 0,06 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,06 0,06 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,22 0,22 0,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 30% 26% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -1% -6% -30%
Grynojo pelno marža 3% 4% 1% -21%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pakruojo vandentiekis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167922698
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vandentiekis.com/
ROE

-3,4%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Stasys TamulionisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023