• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Pakruojo vandens tiekimo įmonė 1995 metais buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę „Pakruojo vandentiekis”. Pagrindinis bendrovės tikslas – prisitaikyti prie įvairių rinkos poreikių bei teikti nuolat gerėjančios ir ekologinius standartus atitinkančios kokybės paslaugas kiek įmanoma labiau prieinamomis klientams kainomis, patikimai tiekti geros ir labai geros kokybės vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius, surinkti ir išvalyti nuotekas, tuo gerinant rajono ekologinę būklę, o taip pat teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 813 858 838 914
Pardavimo savikaina 518 596 588 684
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 295 262 250 230
Bendrojo pelno marža 36% 31% 30% 25%
Veiklos sąnaudos 266 277 263 281
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 29 -16 -12 -51
Tipinės veiklos pelno marža 4% -2% -1% -6%
EBITDA 261 239 254 236
EBITDA marža 32% 28% 30% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 66 30 34 7
Grynojo pelno marža 8% 3% 4% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 13 523 14 387 14 800 14 462
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 13 522 14 387 14 800 14 462
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 525 315 183 257
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 347 143 6 6
Per vienerius metus gautinos sumos 101 95 74 87
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 78 77 104 164
TURTO IŠ VISO 14 050 14 705 14 984 14 720
Nuosavas kapitalas 3 662 3 692 3 726 4 149
Dotacijos, subsidijos 9 640 10 032 9 971 9 664
Įsipareigojimai 749 981 1 288 907
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 564 609 685 657
Ilgalaikiai įsipareigojimai 536 581 657 614
Trumpalaikiai įsipareigojimai 213 400 631 293
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 050 14 705 14 984 14 720

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 1% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,17 0,18 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,47 0,79 0,29 0,88
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,84 0,43 0,28 0,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,06 0,06 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,06 0,06 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,23 0,23 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 28% 30% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 4% -2% -1% -6%
Grynojo pelno marža 8% 3% 4% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Pakruojo vandentiekis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167922698
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaPakruojo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vandentiekis.com/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys