• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įkurta 1991 m. liepos 2 d., kaip valstybinė kelių įmonė „Problematika“. 1995 m. kovo 14 d. teisinė forma pakeista į valstybės įmonę. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. valstybės įmonė pertvarkyta į akcinę bendrovę. 2021 m. liepos 7d. bendrovės pavadinimas pakeistas į VIAMATIKA.
Bendrovės veiklos sritys:
• kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė;
• kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra;
• statybos produktų sertifikavimas;
• kadastrinių matavimų atlikimas;
• kita inžinerinė-technologinė veikla.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m.≥ 12 proc.
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,1–0,2 karto
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. ≥ 65 proc. paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • EBITDA pelningumas, proc.:
  • 2022 m. – 23,8
  • 2023 m. – 23,6
  • 2024 m. – 23,1
 • Pajamos, gautos ne iš LAKD, mln. EUR:
  • 2022-2024 m. ≥ 1,6
 • Pajamos, tenkančios darbuotojui, tūkst. EUR:
  • 2022 m. – 61,8
  • 2023 m. – 65,6
  • 2024 m. – 69,7
 • Laiku atliekama darbų, proc.:
  • 2022-2024 m. > 95
 • Darbuotojų įsitraukimas, proc.:
  • 2022 m. – 45
  • 2023 m. – 46
  • 2024 m. – 47

         2020 metų gerosios valdysenos indeksas         

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 5 138 5 472 5 748 4 744
Pardavimo savikaina 3 394 2 495 2 639 2 596
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 744 2 977 3 109 2 148
Bendrojo pelno marža 34% 54% 54% 45%
Veiklos sąnaudos 1 039 1 566 1 474 1 529
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 705 1 411 1 635 619
Tipinės veiklos pelno marža 14% 26% 28% 13%
EBITDA 1 071 1 945 2 234 1 220
EBITDA marža 21% 36% 39% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 618 1 180 1 487 631
Grynojo pelno marža 12% 22% 26% 13%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 943 1 846 1 691 1 837
Pardavimo savikaina 1 427 1 033 947 1 094
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 516 813 744 743
Bendrojo pelno marža % % 44% 40%
Veiklos sąnaudos 411 735 685 688
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 105 78 60 55
Tipinės veiklos pelno marža % % 4% 3%
EBITDA 392 335
EBITDA marža % % 21% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 124 95 115 92
Grynojo pelno marža % % 5% 5%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 6 583 6 061 5 767 5 439
Nematerialus turtas 19 14 3 3
Materialus turtas 6 414 5 906 5 622 5 307
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 150 142 141 128
Trumpalaikis turtas 799 1 823 2 262 1 157
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 85 60 39 9
Per vienerius metus gautinos sumos 713 371 434 877
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 1 393 1 789 271
TURTO IŠ VISO 7 413 7 919 8 076 6 694
Nuosavas kapitalas 6 269 6 112 6 493 5 417
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 144 1 807 1 555 1 263
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 307 1 205 938 760
Ilgalaikiai įsipareigojimai 78 42 668 524
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 065 1 765 887 739
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 413 7 919 8 076 6 694
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 6 315 5 879 5 457
Nematerialus turtas 19 8 2
Materialus turtas 6 146 5 729 5 313
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 150 142 141
Trumpalaikis turtas 856 896 1 452
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 80 65 239
Per vienerius metus gautinos sumos 773 818 1 177
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 12 36
TURTO IŠ VISO 7 201 6 825 6 980
Nuosavas kapitalas 5 027 5 142 4 894
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 2 175 1 683 2 061
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 668 1 098 641
Ilgalaikiai įsipareigojimai 78 42 668
Trumpalaikiai įsipareigojimai 18 18 416
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 201 6 825 6 980

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 15% 19% 9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 19% 24% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 22% 46% 50% 27%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,20 0,14 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,75 1,03 2,55 1,56
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,67 1,00 2,51 1,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,61 0,71 0,72 0,64
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,82 0,87 0,97 0,85
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,88 0,91 0,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 36% 39% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 26% 28% 13%
Grynojo pelno marža 12% 22% 26% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 337 1 106 1 706 631
Dividendai/grynasis pelnas 2,16 0,94 1,15 1,00
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 21%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 29%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% 5% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,22 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 47,82 48,97 3,49
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 43,34 45,42 2,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,24 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,58 0,28 0,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,73 0,33 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 21% 18%
Tipinės veiklos pelno marža % 4% 3%
Grynojo pelno marža % 5% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „VIAMATIKA“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120721845
 • SektoriusKita
 • VeiklaStatybų analizė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
https://viamatika.lt/
Grąža valstybei

631 tūkst. eurų

ROE

10,6%

Darbuotojų skaičius

94

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Artūras PalekasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Paulius ArštikysNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Rolandas OginskasNepriklausomas narys
 • Evelina VerikienėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Informacija aktuali: 2022/09/01