• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Smiltynės perkėla“ – vidaus vandenų transporto įmonė, įregistruota 1991 metais, reorganizavus įmonę „Nemuno laivininkystė“. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Kuršių marias. Kitos veiklos sritys apima kelto, patalpų, reklaminių plotų nuomą.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis EBITDA pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 23 proc.
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,5–1,9 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Vidutinės perkėlimų veiklos sąnaudos, tenkančios vienam reisui, Eur:
  • 2022-2024 m. 200
 • Keltų darbo sutrikimų dėl techninių problemų, kurių šalinimo trukmė >24 val.,:
  • 2022-2024 m. laikotarpiui vidutinis kiekis < 8 vnt. per metus.
 • Lojalių klientų (eNPS) rodiklis, proc.:
  • 2022 m. > 56
  • 2023 m. > 57
  • 2024 m. > 58
 • Įsitraukusių darbuotojų dalis, proc.:
  • 2022-2024 m. > 75

         2020 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 953 4 985 4 878 5 015
Pardavimo savikaina 2 900 2 562 2 342 2 545
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 053 2 424 2 536 2 471
Bendrojo pelno marža 41% 49% 52% 49%
Veiklos sąnaudos 1 518 1 879 1 854 1 988
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 535 545 682 482
Tipinės veiklos pelno marža 11% 11% 14% 10%
EBITDA 1 820 1 813 1 972 1 466
EBITDA marža 37% 36% 40% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 527 655 763 230
Grynojo pelno marža 11% 13% 16% 5%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 2 129 2 119 1 835 2 042
Pardavimo savikaina 1 491 1 204 1 093 1 092
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 638 916 742 950
Bendrojo pelno marža % % 43% 47%
Veiklos sąnaudos 741 965 853 877
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -103 -50 -111 72
Tipinės veiklos pelno marža % % -2% 4%
EBITDA 628 632
EBITDA marža % % 30% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -92 64 -33 86
Grynojo pelno marža % % 3% 4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 5 924 4 440 4 413 9 519
Nematerialus turtas 10 28 98 59
Materialus turtas 5 314 4 413 4 315 9 460
Finansinis turtas 600
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 3 705 5 203 4 878 3 629
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 64 104 72 136
Per vienerius metus gautinos sumos 1 105 1 339 244 292
Kitas trumpalaikis turtas 100 1 103
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 436 2 657 4 563 3 201
TURTO IŠ VISO 9 677 9 685 9 312 13 182
Nuosavas kapitalas 7 077 7 335 7 621 7 306
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 451 1 012 1 494 5 877
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 248 546 4 618
Ilgalaikiai įsipareigojimai 528 4 318
Trumpalaikiai įsipareigojimai 873 537 649 1 096
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 677 9 685 9 312 13 182
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 5 434 5 881 6 169
Nematerialus turtas 5 102 80
Materialus turtas 4 827 5 779 6 089
Finansinis turtas 601
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 4 084 3 792 4 249
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 67 132 91
Per vienerius metus gautinos sumos 1 715 1 781 725
Kitas trumpalaikis turtas 100 1 104
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 201 775 3 433
TURTO IŠ VISO 9 542 9 702 10 451
Nuosavas kapitalas 6 744 6 825 7 162
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 460 1 538 3 100
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 496 1 834
Ilgalaikiai įsipareigojimai 496 1 834
Trumpalaikiai įsipareigojimai 193 9
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 542 9 702 10 451

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 7% 8% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 9% 10% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 17% 21% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,07 0,63
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,24 9,69 7,52 3,31
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,17 9,50 7,41 3,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,51 0,51 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,82 0,96 1,10 0,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,69 0,65 0,67
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 36% 40% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 11% 14% 10%
Grynojo pelno marža 11% 13% 16% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 393 472 541 233
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 0,72 0,71 1,01
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -12% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 21,14 466,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 20,79 456,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,44 0,19 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,78 0,32 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,63 0,27 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 30% 31%
Tipinės veiklos pelno marža % -2% 4%
Grynojo pelno marža % 3% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Smiltynės perkėla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140285526
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKeleivių ir transporto priemonių pervežimas keltais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,99%
http://www.keltas.lt/
Grąža valstybei

233 tūkst. eurų

ROE

3,1%

Darbuotojų skaičius

91

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas ČiakasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Valdemaras Vaičekauskas  Nepriklausomas narys, UAB „Hortus Investment Banking“ Direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Indrė BernotaitėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja
 • Rytis ValūnasNepriklausomas narys, AB „Klaipėdos nafta“, Administravimo ir korporatyvinio valdymo direktorius

Informacija aktuali: 2022/09/01