• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Smiltynės perkėla“ – vidaus vandenų transporto įmonė, įregistruota 1991 metais, reorganizavus įmonę „Nemuno laivininkystė“. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Kuršių marias. Kitos veiklos sritys apima kelto, patalpų, reklaminių plotų nuomą.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis EBITDA pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 23 proc.
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,5–1,9 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Vidutinės perkėlimų veiklos sąnaudos, tenkančios vienam reisui, Eur:
  • 2023 m. ≤ 235
  • 2024 m. ≤ 272
  • 2025 m. ≤ 308
 • Keltų darbo sutrikimų dėl techninių problemų, kurių šalinimo trukmė >24 val.,:
  • 2023-2025 m. laikotarpiui vidutinis kiekis < 8 vnt. per metus
 • Elektros energijos suvartojimo pokytis lyginant su 2021 m., proc.:
  • 2023-2025 m. kasmet -5
 • Lojalių klientų (eNPS) rodiklis, proc.:
  • 2023 m. > 57
  • 2024 m. > 58
  • 2025 m. > 59
 • Įsitraukusių darbuotojų dalis, proc.:
  • 2023-2025 m. > 75

         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    


         2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 953 4 985 4 878 5 015
Pardavimo savikaina 2 900 2 562 2 342 2 545
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 053 2 424 2 536 2 471
Bendrojo pelno marža 41% 49% 52% 49%
Veiklos sąnaudos 1 518 1 879 1 854 1 988
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 535 545 682 482
Tipinės veiklos pelno marža 11% 11% 14% 10%
EBITDA 1 820 1 813 1 972 1 466
EBITDA marža 37% 36% 40% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 527 655 763 230
Grynojo pelno marža 11% 13% 16% 5%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 2 119 1 835 2 042 2 377
Pardavimo savikaina 1 204 1 093 1 092 1 774
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 916 742 950 603
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 965 853 877 1 083
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -50 -111 72 -480
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 628 487 632 279
EBITDA marža 30% 27% 31% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 64 -33 86 -327
Grynojo pelno marža 3% -2% 4% -14%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 5 924 4 440 4 413 9 519
Nematerialus turtas 10 28 98 59
Materialus turtas 5 314 4 413 4 315 9 460
Finansinis turtas 600
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 3 705 5 203 4 878 3 629
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 64 104 72 136
Per vienerius metus gautinos sumos 1 105 1 339 244 292
Kitas trumpalaikis turtas 100 1 103
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 436 2 657 4 563 3 201
TURTO IŠ VISO 9 677 9 685 9 312 13 182
Nuosavas kapitalas 7 077 7 335 7 621 7 306
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 451 1 012 1 494 5 877
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 248 546 4 618
Ilgalaikiai įsipareigojimai 528 4 318
Trumpalaikiai įsipareigojimai 873 537 649 1 096
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 677 9 685 9 312 13 182
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 5 881 6 169 9 186
Nematerialus turtas 102 80 51
Materialus turtas 5 779 6 089 9 135
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 3 792 4 249 3 242
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 132 91 293
Per vienerius metus gautinos sumos 1 781 725 734
Kitas trumpalaikis turtas 1 104
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 775 3 433 2 216
TURTO IŠ VISO 9 702 10 451 12 465
Nuosavas kapitalas 6 825 7 162 6 743
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 538 3 100 5 721
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 496 1 843 4 468
Ilgalaikiai įsipareigojimai 496 1 834 4 318
Trumpalaikiai įsipareigojimai 567 952 1 147
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 702 10 451 12 465

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 7% 8% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 9% 10% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 17% 21% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,07 0,63
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,24 9,69 7,52 3,31
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,17 9,50 7,41 3,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,51 0,51 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,82 0,96 1,10 0,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,69 0,65 0,67
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 36% 40% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 11% 14% 10%
Grynojo pelno marža 11% 13% 16% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 393 472 541 233
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 0,72 0,71 1,01
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% % 8% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% % 12% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 17% -1% 2% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,26 0,63 0,66
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,69 6,69 4,46 2,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,50 6,46 4,37 2,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,38 0,20 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,96 0,62 0,34 0,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,69 0,54 0,29 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 27% 31% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 11% % % %
Grynojo pelno marža 13% -2% 4% -14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 472
Dividendai/grynasis pelnas 0,72

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Smiltynės perkėla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140285526
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKeleivių ir transporto priemonių pervežimas keltais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,99%
http://www.keltas.lt/
Grąža valstybei

233 tūkst. eurų

ROE

3,1%

Darbuotojų skaičius

91

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas ČiakasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Valdemaras Vaičekauskas  Nepriklausomas narys, UAB „Hortus Investment Banking“ Direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Indrė BernotaitėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja
 • Rytis ValūnasNepriklausomas narys, AB „Klaipėdos nafta“, Administravimo ir korporatyvinio valdymo direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01