• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Smiltynės perkėla“ – vidaus vandenų transporto įmonė, įregistruota 1991 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Kuršių marias. Kitos veiklos sritys apima kelto, patalpų, reklaminių plotų nuomą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 4 549 4 836 4 953 4 985
Pardavimo savikaina 2 458 2 633 2 900 2 562
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 091 2 203 2 053 2 424
Bendrojo pelno marža 46% 46% 41% 49%
Veiklos sąnaudos 1 596 1 407 1 518 1 879
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 494 796 535 545
Tipinės veiklos pelno marža 11% 16% 11% 11%
EBITDA 1 859 2 097 1 820 1 813
EBITDA marža 41% 43% 37% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 435 691 527 655
Grynojo pelno marža 10% 14% 11% 13%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 2 605 2 054 2 782 2 129
Pardavimo savikaina 1 321 1 413 1 144 1 491
Bendrasis pelnas 1 285 641 1 638 638
Bendrojo pelno marža 49% 31% 59% 30%
Veiklos sąnaudos 743 739 744 741
Tipinės veiklos pelnas 542 -98 894 -103
Tipinės veiklos pelno marža 21% -5% 32% -5%
EBITDA 1 244 588 1 510 512
EBITDA marža 48% 29% 54% 24%
Grynasis pelnas 498 -69 760 -92
Grynojo pelno marža 19% -3% 27% -4%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 7 333 6 127 5 924 4 440
Nematerialus turtas 63 35 10 28
Materialus turtas 7 270 6 092 5 314 4 413
Finansinis turtas 600
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 033 2 509 3 705 5 203
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 68 54 64 104
Per vienerius metus gautinos sumos 282 65 1 105 1 339
Kitas trumpalaikis turtas 100 100 100 1 103
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 583 2 290 2 436 2 657
TURTO IŠ VISO 9 434 8 691 9 677 9 685
Nuosavas kapitalas 6 821 7 072 7 077 7 335
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 2 613 1 619 1 451 1 012
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 935 922 248
Ilgalaikiai įsipareigojimai 943 248
Trumpalaikiai įsipareigojimai 992 674 873 537
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 434 8 691 9 677 9 685
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 7 333 6 716 6 127 5 559
Nematerialus turtas 63 49 35 20
Materialus turtas 7 270 6 667 6 092 5 538
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 101 2 262 2 564 2 576
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 135 180 110 125
Per vienerius metus gautinos sumos 282 359 65 309
Kitas trumpalaikis turtas 100 100 100 100
Pinigai ir ekvivalentai 1 583 1 623 2 290 2 041
Turto iš viso 9 434 8 978 8 691 8 134
Nuosavas kapitalas 6 821 6 312 7 072 6 458
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 2 613 2 666 1 619 1 677
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 935 1 443 922 469
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 622 1 622 945 945
Trumpalaikiai įsipareigojimai 992 1 044 674 731
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 9 434 8 978 8 691 8 134

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 8% 6% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 10% 7% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 21% 14% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,28 0,13 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,05 3,72 4,24 9,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,98 3,64 4,17 9,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,53 0,54 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,72 0,82 0,96
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,70 0,70 0,69
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 41% 43% 37% 36%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 16% 11% 11%
Grynojo pelno marža 10% 14% 11% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 435 518 393 491
Dividendai/grynasis pelnas 1,00 0,75 0,75 0,75
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 5% 8% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 7% 10% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 10% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,16 0,11 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,12 2,17 3,81 3,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,98 1,99 3,64 3,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,49 0,53 0,57
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,64 0,72 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,74 0,70 0,77
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 48% 29% 54% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 21% -5% 32% -5%
Grynojo pelno marža 19% -3% 27% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 431 512
Dividendai/grynasis pelnas 1,00 0,75

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

9,1%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Smiltynės perkėla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140285526
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKeleivių ir transporto priemonių pervežimas keltais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,99%
http://www.keltas.lt/
Grąža valstybei

491 tūkst. eurų

ROE

9,1%

Darbuotojų skaičius

89

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas ČiakasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Valdemaras VaičekauskasNepriklausomas narys; UAB „Hortus Investment Banking“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Jovita RazgutėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Kęstutis MotiejūnasNepriklausomas narys; UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinis direktorius

Informacija aktuali: 2020/09/01