• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio veislininkystė“ įregistruota 1992 m. Tai ilgametė gyvulių veislininkystės, gyvulių produktyvumo kontrolę ir gyvulių sėklinimą vykdžiusi bendrovė.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 9 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,2 karto
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. ≥ 70 proc. paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Grynasis pelningumas, proc.:
  • 2022 m. – 2
  • 2023 m. – 3
  • 2024 m. – 4
 • Naujų paslaugų skaičius, vnt.:
  • 2022 m. – 1
  • 2023 m. – 2
  • 2024 m. – 3
 • Pardavimų pajamos, tūkst. EUR:
  • 2022 m. – 840
  • 2023 m. – 927
  • 2024 m. – 994
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2022-2024 m.- A

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 500 1 414 618 164
Pardavimo savikaina 1 348 1 268 476 101
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 152 146 142 64
Bendrojo pelno marža 10% 10% 23% 39%
Veiklos sąnaudos 118 122 142 207
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 34 24 -143
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% % -87%
EBITDA 144 129 26 -127
EBITDA marža 10% 9% 4% -78%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 27 23 14 -139
Grynojo pelno marža 2% 2% 2% -84%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 768 631 377 117
Pardavimo savikaina 750 593 297 75
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 18 38 80 42
Bendrojo pelno marža % % 6% 36%
Veiklos sąnaudos 44 52 68 55
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -26 -14 11 -13
Tipinės veiklos pelno marža % % -2% -11%
EBITDA 41 -2
EBITDA marža % % 6% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 -14 11 -7
Grynojo pelno marža % % -2% -6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 043 934 828 747
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 042 934 828 746
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 53 92 114 125
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 46 64 59
Per vienerius metus gautinos sumos 20 32 46 45
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 14 5 21
TURTO IŠ VISO 1 097 1 026 943 872
Nuosavas kapitalas 109 132 146 7
Dotacijos, subsidijos 921 822 723 625
Įsipareigojimai 66 71 73 213
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 12 3
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 3
Trumpalaikiai įsipareigojimai 59 68 73 213
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 097 1 026 943 872
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 988 882 774
Nematerialus turtas
Materialus turtas 988 882 774
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 35 59 86
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 4 5
Per vienerius metus gautinos sumos 26 39 54
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 17 28
TURTO IŠ VISO 1 024 942 860
Nuosavas kapitalas 95 143 139
Dotacijos, subsidijos 872 773 674
Įsipareigojimai 58 27 47
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 8 3
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 3
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 2 1
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 024 942 860

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% 1% -15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 28% 19% 10% -181%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 5% 4% -42%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91 1,36 1,57 0,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,46 0,68 0,69 0,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,25 1,33 0,63 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,37 1,43 0,70 0,21
Nuosavo kapitalo apyvartumas 15,72 11,76 4,45 2,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 9% 4% -78%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% % -87%
Grynojo pelno marža 2% 2% 2% -84%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% % % -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -77% % % -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -18% -11% 7% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,04 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,79 16,09 25,83 85,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,26 14,27 24,22 81,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,95 1,23 0,38 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 1,28 0,40 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 9,51 13,31 3,17 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% % 6% -2%
Tipinės veiklos pelno marža -8% % -2% -11%
Grynojo pelno marža -8% % -2% -6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio veislininkystė“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas168559278
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis97%
http://panevezioveislininkyste.lt/
ROE

-180,7%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Andrius BielinisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01