• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio veislininkystė“ įregistruota 1992 m. Tai ilgametė gyvulių veislininkystės, gyvulių produktyvumo kontrolę ir gyvulių sėklinimą vykdžiusi bendrovė.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 9 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,2 karto
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. ≥ 70 proc. paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Grynasis pelningumas, proc.:
  • 2022 m. – 2
  • 2023 m. – 3
  • 2024 m. – 4
 • Naujų paslaugų skaičius, vnt.:
  • 2022 m. – 1
  • 2023 m. – 2
  • 2024 m. – 3
 • Pardavimų pajamos, tūkst. EUR:
  • 2022 m. – 840
  • 2023 m. – 927
  • 2024 m. – 994
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2022-2024 m.- A

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 414 618 164
Pardavimo savikaina 1 268 476 101
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 146 142 64 0
Bendrojo pelno marža 10% 23% 39% %
Veiklos sąnaudos 122 142 207
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 24 0 -143 0
Tipinės veiklos pelno marža 2% 0% -87% %
EBITDA 129 26 -127 0
EBITDA marža 9% 4% -78% %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 23 14 -139 0
Grynojo pelno marža 2% 2% -84% %
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 631 377 117 6
Pardavimo savikaina 593 297 75 1
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 38 80 42 5
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 52 68 55 88
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -14 11 -13 -83
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 41 17 -2 -48
EBITDA marža 6% 4% -2% -802%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -14 11 -7 -52
Grynojo pelno marža -2% 3% -6% -860%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 934 828 747 0
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 934 828 746
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 92 114 125 0
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 46 64 59
Per vienerius metus gautinos sumos 32 46 45
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 5 21
TURTO IŠ VISO 1 026 943 872 0
Nuosavas kapitalas 132 146 7 0
Dotacijos, subsidijos 822 723 625
Įsipareigojimai 71 73 213 0
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 3 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3
Trumpalaikiai įsipareigojimai 68 73 213
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 026 943 872 0
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 882 774 639
Nematerialus turtas
Materialus turtas 882 774 639
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 59 86 72
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 5 1
Per vienerius metus gautinos sumos 39 54 47
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 28 24
TURTO IŠ VISO 942 860 712
Nuosavas kapitalas 143 139 -44
Dotacijos, subsidijos 773 674 576
Įsipareigojimai 27 47 181
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 1
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3
Trumpalaikiai įsipareigojimai 24 47 181
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 942 860 712

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 1% -15% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 10% -181% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 0% -1938% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,36 1,57 0,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,68 0,69 0,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,38 0,66 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,51 0,75 0,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 10,75 4,24 22,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 4% -78% %
Tipinės veiklos pelno marža 2% 0% -87% %
Grynojo pelno marža 2% 2% -84% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % -0% -23%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% % -5% -387%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 2% -2% -19%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,36 2,52 1,83 0,40
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,68 2,36 1,73 0,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,33 0,80 0,13 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,43 0,85 0,14 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 11,76 5,27 0,83 0,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 4% -2% -802%
Tipinės veiklos pelno marža 2% % % %
Grynojo pelno marža 2% 3% -6% -860%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio veislininkystė“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulininkystei būdingų paslaugų veikla, veislinių gyvūnų aukcionų, parodų bei mugių organizavimas, galvijų karantinavimo paslaugų teikimas Lietuvos ir užsienio gyvulių augintojams. O šiai dienai Bendrovė veiklos nevykdo.
 • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis0%
http://panevezioveislininkyste.lt/
ROE

0,0%