• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio veislininkystė“ įregistruota 1992 m. Tai ilgametė gyvulių veislininkystės, gyvulių produktyvumo kontrolę ir gyvulių sėklinimą vykdžiusi bendrovė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 482 1 267 1 500 1 414
Pardavimo savikaina 1 341 1 233 1 348 1 268
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 141 34 152 146
Bendrojo pelno marža 10% 3% 10% 10%
Veiklos sąnaudos 105 139 118 122
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 36 -105 34 24
Tipinės veiklos pelno marža 2% -8% 2% 2%
EBITDA 48 9 144 133
EBITDA marža 3% 1% 10% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 -102 27 23
Grynojo pelno marža 2% -8% 2% 2%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 711 768 631 377
Pardavimo savikaina 703 750 593 297
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 18 38 80
Bendrojo pelno marža 1% 2% 6% 21%
Veiklos sąnaudos 53 44 52 68
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -45 -26 -14 11
Tipinės veiklos pelno marža -6% -3% -2% 3%
EBITDA -36 -20 41 66
EBITDA marža -5% -3% 6% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -14 11
Grynojo pelno marža -5% -4% -2% 3%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 264 1 152 1 043 934
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 1 264 1 152 1 042 934
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 96 150 53 92
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 24 101 26 46
Per vienerius metus gautinos sumos 66 36 20 32
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 13 7 14
TURTO IŠ VISO 1 361 1 304 1 097 1 027
Nuosavas kapitalas 184 82 109 132
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 118 1 020 921 822
Įsipareigojimai 59 202 66 71
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 59 17 12 8
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 12 8 3
Trumpalaikiai įsipareigojimai 42 190 59 68
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 361 1 303 1 097 1 027
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 1 208 1 097 988 882
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 208 1 097 988 882
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 78 160 35 59
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 84 4 4
Per vienerius metus gautinos sumos 60 36 26 39
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 40 5 17
TURTO IŠ VISO 1 286 1 257 1 024 942
Nuosavas kapitalas 150 55 95 143
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 069 986 872 773
Įsipareigojimai 67 216 58 27
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 19 14 10 5
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 12 8 3
Trumpalaikiai įsipareigojimai 50 204 50 24
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 286 1 257 1 024 942

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -8% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% -77% 28% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -18% 7% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,32 0,20 0,11 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,30 0,79 0,91 1,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,72 0,26 0,46 0,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 0,95 1,25 1,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,13 1,05 1,37 1,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,90 9,51 15,72 11,76
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 1% 10% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -8% 2% 2%
Grynojo pelno marža 2% -8% 2% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% -8% -0% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -77% -95% -4% 40%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -18% -5% -3% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 3,93 0,10 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,79 0,78 0,71 2,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,26 0,37 0,63 2,36
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,95 0,60 0,55 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 0,67 0,61 0,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 9,51 7,49 8,42 3,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% -3% 6% 18%
Tipinės veiklos pelno marža -8% -3% -2% 3%
Grynojo pelno marža -8% -4% -2% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio veislininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas168559278
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis97%
http://panevezioveislininkyste.lt/
ROE

18,9%

Darbuotojų skaičius

4

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys