• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

AB „LTG Infra“ yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) grupės dalis. Bendrovės pagrindinė veikla yra geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas. Įmonė įregistruota 2019 m. liepos 1 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 13 844 222 607 191 863 189 165
Pardavimo savikaina 11 747 159 214 153 454 146 892
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 097 63 393 38 409 42 273
Bendrojo pelno marža 15% 28% 20% 22%
Veiklos sąnaudos 3 550 37 670 41 531 51 785
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 453 25 724 -3 122 -9 512
Tipinės veiklos pelno marža -10% 12% -2% -5%
EBITDA 4 588 103 148 65 030 55 517
EBITDA marža 33% 46% 34% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 395 27 566 -2 873 -8 777
Grynojo pelno marža -10% 12% -1% -5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 396 144 1 491 473 1 503 973 1 561 514
Nematerialus turtas 15 862 18 528 17 109 16 019
Materialus turtas 1 380 282 1 472 945 1 486 864 1 545 429
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 66
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 67 648 44 052 46 196 140 703
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 288 5 852 10 820 5 693
Per vienerius metus gautinos sumos 36 911 27 883 22 250 22 680
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 450 4 566 10 921 112 007
TURTO IŠ VISO 1 463 926 1 548 599 1 554 134 1 704 359
Nuosavas kapitalas 672 272 679 799 670 928 659 303
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 555 248 580 728 603 031 808 340
Įsipareigojimai 232 276 271 366 250 254 229 888
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 145 807 179 600 160 200 143 118
Ilgalaikiai įsipareigojimai 153 625 181 338 161 179 152 444
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 251 75 367 74 382 62 747
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 463 926 1 548 599 1 554 134 1 704 359

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 2% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% 4% -0% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 5% -0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,22 0,26 0,24 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,05 0,58 0,62 2,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,78 0,51 0,48 2,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,15 0,12 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,02 0,15 0,13 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,04 0,33 0,28 0,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 33% 46% 34% 29%
Tipinės veiklos pelno marža -10% 12% -2% -5%
Grynojo pelno marža -10% 12% -1% -5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „LTG Infra"
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305202934
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaGeležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas.
 • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ltginfra.lt/
ROE

-1,3%

Darbuotojų skaičius

2 453

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vytis ŽalimasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gediminas AlmantasNepriklausomas narys; AB „Novaturas“ nepriklausomas valdybos narys ir pirmininkas; VĮ Lietuvos oro uostai nepriklausomas valdybos narys, Audito ir rizikų komiteto pirmininkas; VĮ Oro navigacija nepriklausomas valdybos narys, Audito komiteto pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Sigitas KubilisAB „Lietuvos geležinkeliai“ Projektų ir investicijų valdymo vyriausias ekspertas
 • Ieva LauraitytėAB „Lietuvos geležinkeliai“ administravimo direktorė
 • Haroldas NausėdaNepriklausomas narys; UAB „Ignitis“ verslo klientų ir plėtros tarnybos direktorius; Ignitis Eesti OÜ valdybos narys; Ignitis Suomi Oy valdybos pirmininkas; Ignitis Polska sp. z o.o. stebėtojų tarybos narys
 • Ramūnas RimkusLietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjas

Informacija aktuali: 2024/06/03