• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Bendrovės pagrindinė veikla yra geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas. Įmonė įregistruota 2019 m. liepos 1 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 13 844 222 607
Pardavimo savikaina 11 747 159 214
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 097 63 393
Bendrojo pelno marža 15% 28%
Veiklos sąnaudos 3 550 37 670
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 453 25 724
Tipinės veiklos pelno marža -10% 12%
EBITDA 4 588 103 148
EBITDA marža 33% 46%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 395 27 566
Grynojo pelno marža -10% 12%

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 396 144 1 491 473
Nematerialus turtas 15 862 18 528
Materialus turtas 1 380 282 1 472 945
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 67 648 44 052
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 288 5 852
Per vienerius metus gautinos sumos 36 911 27 883
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 450 4 566
TURTO IŠ VISO 1 463 926 1 548 599
Nuosavas kapitalas 672 272 679 799
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 555 248 580 728
Įsipareigojimai 232 276 271 366
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 145 807 179 600
Ilgalaikiai įsipareigojimai 153 625 181 338
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 251 75 367
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 463 926 1 548 599

Finansiniai rodikliai

2017 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -0% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% -0% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -0% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,51 0,22 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,45 1,05 0,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,43 0,78 0,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,02 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,02 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53 0,04 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 33% 46%
Tipinės veiklos pelno marža 13% -10% 12%
Grynojo pelno marža 12% -10% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 492
Dividendai/grynasis pelnas 0,70

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „LTG Infra"
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas305202934
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaGeležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas.
  • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ltginfra.lt/
ROE

4,1%

Darbuotojų skaičius

3 178

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys