• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB Geležinkelio tiesimo centras (toliau – GTC) jau nuo 1948 metų atlieka visų rūšių geležinkelio kelių remonto darbus ir naujų kelių tiesimą. Tai bendrovė, sukaupusi didžiulę patirtį ir turinti daug kvalifikuotų darbuotojų. Per šiuos metus jos darbuotojai suremontavo šimtus kilometrų geležinkelio kelio nuo Daugpilio iki Kaliningrado. Registracijos data – 2001 m. gruodžio 21 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 25 037 28 738 30 918 19 909
Pardavimo savikaina 21 811 26 754 27 740 21 777
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 226 1 985 3 177 -1 868
Bendrojo pelno marža 13% 7% 10% -9%
Veiklos sąnaudos 2 931 2 694 2 741 2 725
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 295 -710 436 -4 593
Tipinės veiklos pelno marža 1% -2% 1% -23%
EBITDA 3 577 2 457 3 107 -1 928
EBITDA marža 14% 9% 10% -10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 409 -416 352 -4 687
Grynojo pelno marža 2% -1% 1% -24%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 29 101 26 797 24 691 22 688
Nematerialus turtas 7 1 11 7
Materialus turtas 28 483 26 102 24 029 22 283
Finansinis turtas 5 4
Kitas ilgalaikis turtas 611 689 647 398
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 8 279 12 924 10 243 7 540
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 436 4 146 1 805 2 050
Per vienerius metus gautinos sumos 5 390 7 101 8 427 5 429
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 453 1 677 11 62
TURTO IŠ VISO 37 380 39 758 35 680 31 104
Nuosavas kapitalas 30 898 30 481 30 833 25 932
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 6 136 9 277 4 666 4 492
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 242 793 423 1 613
Ilgalaikiai įsipareigojimai 700 729 333 211
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 949 8 123 3 948 3 921
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 37 380 39 758 35 680 31 104
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -1% 1% -14%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -1% 1% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -3% 4% -31%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,03 0,01 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,67 1,59 2,59 1,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,38 1,08 2,14 1,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,34 0,75 0,82 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,72 1,03 1,20 0,84
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,62 0,94 1,01 0,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 9% 10% -10%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -2% 1% -23%
Grynojo pelno marža 2% -1% 1% -24%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Geležinkelio tiesimo centras“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181628163
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaGeležinkelio kelių remonto darbai ir naujų kelių tiesimas
  • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://gtc.lt/
ROE

-16,5%

Darbuotojų skaičius

291

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Darius SiliusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/05/02