• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB Geležinkelio tiesimo centras (toliau – GTC) jau nuo 1948 metų atlieka visų rūšių geležinkelio kelių remonto darbus ir naujų kelių tiesimą. Tai bendrovė, sukaupusi didžiulę patirtį ir turinti daug kvalifikuotų darbuotojų. Per šiuos metus jos darbuotojai suremontavo šimtus kilometrų geležinkelio kelio nuo Daugpilio iki Kaliningrado. Registracijos data – 2001 m. gruodžio 21 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 29 815 25 037 28 738
Pardavimo savikaina 17 061 21 811 26 754
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 12 754 3 226 1 985
Bendrojo pelno marža 43% 13% 7%
Veiklos sąnaudos 8 358 2 931 2 694
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 396 295 -710
Tipinės veiklos pelno marža 15% 1% -2%
EBITDA 7 403 3 577 2 457
EBITDA marža 25% 14% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 582 409 -416
Grynojo pelno marža 12% 2% -1%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 30 791 29 101 26 797
Nematerialus turtas 21 7 1
Materialus turtas 30 119 28 483 26 102
Finansinis turtas 5
Kitas ilgalaikis turtas 651 611 689
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 12 198 8 279 12 924
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 632 1 436 4 146
Per vienerius metus gautinos sumos 7 511 5 390 7 101
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 055 1 453 1 677
TURTO IŠ VISO 42 989 37 380 39 758
Nuosavas kapitalas 30 488 30 898 30 481
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 12 501 6 136 9 277
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 242 793
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 700 729
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 962 4 949 8 123
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 42 989 37 380 39 758
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 17% 1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 23% 1% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 28% 4% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,40 1,02 1,67 1,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,38 0,88 1,38 1,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 9,54 1,39 0,62 0,75
Ilgalaikio turto apyvartumas 33,17 1,94 0,84 1,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 12,29 1,96 0,82 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 25% 14% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 15% 1% -2%
Grynojo pelno marža 0% 12% 2% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Geležinkelio tiesimo centras“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181628163
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaGeležinkelio kelių remonto darbai ir naujų kelių tiesimas
  • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://gtc.lt/
ROE

-1,4%

Darbuotojų skaičius

373

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys