• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 12 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens gavyba, gerinimas, tiekimas vartotojams; nuotekų surinkimas, išvalymas iki gamtosauginių reikalavimų ir šalinimas; vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija; televizinė nuotakyno diagnostika ir valymas; teikiamo geriamo vandens ir išvalytų nuotekų laboratorinė kontrolė; abonentų atsiskaitymo kontrolė; vandentvarkos objektų plėtra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 979 5 049 4 766 4 708
Pardavimo savikaina 3 446 3 680 3 695 3 757
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 534 1 369 1 071 951
Bendrojo pelno marža 31% 27% 22% 20%
Veiklos sąnaudos 990 997 1 000 906
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 544 371 71 45
Tipinės veiklos pelno marža 11% 7% 1% 1%
EBITDA 1 569 1 392 1 097 1 145
EBITDA marža 31% 28% 23% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 485 354 63 57
Grynojo pelno marža 10% 7% 1% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 39 745 42 235 42 445 47 845
Nematerialus turtas 31 14 12 67
Materialus turtas 39 715 42 221 42 433 47 779
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 717 1 766 2 737 4 508
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 172 147 130 321
Per vienerius metus gautinos sumos 666 609 534 553
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 879 1 010 2 074 3 635
TURTO IŠ VISO 41 476 44 017 45 205 52 365
Nuosavas kapitalas 16 330 16 684 16 747 16 804
Dotacijos, subsidijos 23 754 24 780 26 086 31 790
Įsipareigojimai 1 391 2 553 2 373 3 772
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 529 1 900 1 884 2 291
Ilgalaikiai įsipareigojimai 443 1 745 1 513 1 920
Trumpalaikiai įsipareigojimai 949 809 860 1 853
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 41 476 44 017 45 205 52 365

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 2% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 2% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,11 0,11 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,81 2,18 3,18 2,43
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,63 2,00 3,03 2,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,12 0,11 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,13 0,12 0,11 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,31 0,31 0,29 0,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 31% 28% 23% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 7% 1% 1%
Grynojo pelno marža 10% 7% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183633981
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://utenosvandenys.lt
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

123

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys