• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Valstybinė komunalinė įmonė buvo reorganizuota į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Molėtų švara“ ir 1995 metų liepos 10 dieną įregistruota Molėtų rajono savivaldybės įmonių rejestre. Vadovaujantis LR įstatymo „Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių“ pripažinimo netekusiu galios, 2003 metų balandžio 29 dienos eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimamas sprendimas panaikinti įmonės specialios paskirties statusą ir bendrovės pavadinimą pakeisti į UAB „Molėtų švara“. Per visą įmonės gyvavimo laikotarpį jos veikla buvo susijusiu su komunalinių paslaugų teikimu. Miesto viešųjų teritorijų rankinis ir mechanizuotas valymas, įvairių komunalinių atliekų rinkimas, jų tvarkymas sąvartynuose, miesto teritorijų apželdinimo darbai, miesto apšvietimo tinklų eksploatavimas ir priežiūra, kapinių tvarkymas ir priežiūra, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų administravimas ir priežiūra – visada buvo įmonės pagrindinės veiklos sritys.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 537 1 498 1 699 2 088
Pardavimo savikaina 1 214 1 263 1 445 1 789
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 324 234 254 299
Bendrojo pelno marža 21% 16% 15% 14%
Veiklos sąnaudos 238 242 235 271
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 86 -8 19 28
Tipinės veiklos pelno marža 6% -1% 1% 1%
EBITDA 167 63 93 90
EBITDA marža 11% 4% 5% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 4 11 18
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 508 567 514 732
Nematerialus turtas 9 18 11 4
Materialus turtas 499 549 503 728
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 687 648 758 853
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 19 22 27
Per vienerius metus gautinos sumos 357 324 294 346
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 313 305 442 481
TURTO IŠ VISO 1 195 1 214 1 272 1 585
Nuosavas kapitalas 664 667 678 696
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 531 547 594 889
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 139 183 183 323
Ilgalaikiai įsipareigojimai 139 183 128 323
Trumpalaikiai įsipareigojimai 393 364 465 566
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 195 1 214 1 272 1 585

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 2% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% -1% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,15 0,14 0,20
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,75 1,78 1,63 1,51
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,71 1,73 1,58 1,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,29 1,23 1,34 1,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,03 2,64 3,30 2,85
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,32 2,24 2,51 3,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 4% 5% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 6% -1% 1% 1%
Grynojo pelno marža 1% 0% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Molėtų švara
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167500661
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://moletusvara.lt/
ROE

2,7%

Darbuotojų skaičius

65

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Elmaras MilinavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023