• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Valstybinė komunalinė įmonė buvo reorganizuota į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Molėtų švara“ ir 1995 metų liepos 10 dieną įregistruota Molėtų rajono savivaldybės įmonių rejestre. Vadovaujantis LR įstatymo „Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių“ pripažinimo netekusiu galios, 2003 metų balandžio 29 dienos eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimamas sprendimas panaikinti įmonės specialios paskirties statusą ir bendrovės pavadinimą pakeisti į UAB „Molėtų švara“. Per visą įmonės gyvavimo laikotarpį jos veikla buvo susijusiu su komunalinių paslaugų teikimu. Miesto viešųjų teritorijų rankinis ir mechanizuotas valymas, įvairių komunalinių atliekų rinkimas, jų tvarkymas sąvartynuose, miesto teritorijų apželdinimo darbai, miesto apšvietimo tinklų eksploatavimas ir priežiūra, kapinių tvarkymas ir priežiūra, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų administravimas ir priežiūra – visada buvo įmonės pagrindinės veiklos sritys.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 482 1 537 1 498 1 699
Pardavimo savikaina 1 221 1 214 1 263 1 445
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 261 324 234 254
Bendrojo pelno marža 18% 21% 16% 15%
Veiklos sąnaudos 226 238 242 235
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 35 86 -8 19
Tipinės veiklos pelno marža 2% 6% -1% 1%
EBITDA 116 167 63 93
EBITDA marža 8% 11% 4% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 28 9 4 11
Grynojo pelno marža 2% 1% 0% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 394 508 567 514
Nematerialus turtas 19 9 18 11
Materialus turtas 375 499 549 503
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 686 687 648 758
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19 17 19 22
Per vienerius metus gautinos sumos 337 357 324 294
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 329 313 305 442
TURTO IŠ VISO 1 079 1 195 1 214 1 272
Nuosavas kapitalas 655 664 667 678
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 424 531 547 594
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 31 139 183 128
Ilgalaikiai įsipareigojimai 31 139 183 128
Trumpalaikiai įsipareigojimai 393 393 364 465
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 079 1 195 1 214 1 272

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 1% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 1% 1% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 21% -2% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,21 0,27 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,74 1,75 1,78 1,63
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,69 1,71 1,73 1,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,45 1,35 1,24 1,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,52 3,41 2,79 3,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,31 2,33 2,25 2,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 11% 4% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 6% -1% 1%
Grynojo pelno marža 2% 1% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Molėtų švara
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas167500661
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaMolėtų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://moletusvara.lt/
ROE

1,6%

Darbuotojų skaičius

63

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys