• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

1995 m. balandžio 24 d. Mažeikių r. savivaldybės tarybos sprendimu Mažeikių valstybinis autobusų parkas reorganizuotas į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Mažeikių autobusų parkas“ (SPUAB). Pagrindinė ūkinė veikla išlieka keleivių vežimas autobusais. Įmonei patvirtintos veiklos rūšys, bendrovės valdyba, valdybos pirmininkas, bendrovės revizorius. Įmonė reorganizuota sutinkamai su buvusios įmonės direktorių valdybos parengtu projektu. SPUAB „Mažeikių autobusų parkas“ perėmė buvusios įmonės prievoles ir teises nuo bendrovės įregistravimo įmonių rejestre datos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 494 1 586 1 830 2 891
Pardavimo savikaina 2 022 1 309 1 494 2 493
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 472 277 337 398
Bendrojo pelno marža 19% 17% 18% 14%
Veiklos sąnaudos 330 228 269 351
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 91 11 29 -4
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% 2% -0%
EBITDA 381 294 288 251
EBITDA marža 15% 19% 16% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 83 17 32 2
Grynojo pelno marža 3% 1% 2% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 175 936 753 851
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 1 174 936 753 851
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 304 340 525 590
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 59 49 51 51
Per vienerius metus gautinos sumos 198 194 247 313
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 47 97 227 227
TURTO IŠ VISO 1 538 1 325 1 326 1 506
Nuosavas kapitalas 871 880 911 913
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 667 444 416 593
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 285 189 91 175
Ilgalaikiai įsipareigojimai 172 91 41 110
Trumpalaikiai įsipareigojimai 495 354 375 483
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 538 1 325 1 326 1 506

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 1% 2% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 2% 4% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 1% 3% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,19 0,14 0,07 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,61 0,96 1,40 1,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,49 0,82 1,26 1,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,62 1,20 1,38 1,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,12 1,69 2,43 3,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,86 1,80 2,01 3,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 19% 16% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% 2% -0%
Grynojo pelno marža 3% 1% 2% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Mažeikių autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas166552032
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis97,7%
https://mazeikiuap.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

95

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Arvydas ŠemetaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023