• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Kauno vandenys“ įregistruota kaip specialios paskirties įmonė 1995 m. liepos 27 d. ir tapo buvusios Kauno valstybinės vandens tiekimo įmonės teisių perėmėja. 2003 m. birželio 19 d. pakeistas pavadinimas į UAB „Kauno vandenys“. Pagrindinė įmonės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 24 579 25 084 24 957 24 772
Pardavimo savikaina 19 831 23 114 22 920 28 293
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 748 1 970 2 037 -3 521
Bendrojo pelno marža 19% 8% 8% -14%
Veiklos sąnaudos 2 983 976 1 057 1 221
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 765 995 980 -4 742
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% 4% -19%
EBITDA 9 110 8 915 8 112 2 665
EBITDA marža 37% 36% 33% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 697 1 488 538 -4 040
Grynojo pelno marža 7% 6% 2% -16%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 172 762 177 383 188 878 208 815
Nematerialus turtas 239 163 110 122
Materialus turtas 172 523 177 145 188 693 208 318
Finansinis turtas 76 75 75
Kitas ilgalaikis turtas 0 300
Trumpalaikis turtas 5 494 9 863 8 562 10 782
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 133 167 242 388
Per vienerius metus gautinos sumos 3 313 3 352 3 201 2 988
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 047 6 344 5 119 7 406
TURTO IŠ VISO 178 674 187 635 197 845 219 978
Nuosavas kapitalas 117 047 118 535 116 873 112 833
Dotacijos, subsidijos 55 094 55 009 57 349 58 230
Įsipareigojimai 5 515 13 290 23 011 48 712
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 8 621 15 462 37 886
Ilgalaikiai įsipareigojimai 272 8 380 15 899 38 082
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 243 4 910 7 112 10 630
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 178 674 187 635 197 845 219 978

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 0% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 1% 1% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,05 0,08 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,05 2,01 1,20 1,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,02 1,97 1,17 0,98
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,13 0,13 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,14 0,13 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,21 0,21 0,22
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 36% 33% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 4% 4% -19%
Grynojo pelno marža 7% 6% 2% -16%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 2 200,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,48 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kauno vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas132751369
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://kaunovandenys.lt/
ROE

-3,5%

Darbuotojų skaičius

352

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Ramūnas Petras ŠulskusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023