• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „Tetas“ pagrindinė veikla susijusi su gamybos ir pramonės paskirties statinių projektavimu, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir techninė priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika; apsauginių priemonių bandymu.
UAB „Tetas“ įregistruota 2005 m. gruodžio 8 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 14 683 25 793
Pardavimo savikaina 14 856 25 004
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -173 789
Bendrojo pelno marža -1% 3%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -173 789
Tipinės veiklos pelno marža -1% 3%
EBITDA 878 2 199
EBITDA marža 6% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -204 854
Grynojo pelno marža -1% 3%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 197 4 250
Nematerialus turtas 130 197
Materialus turtas 4 067 3 952
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 101
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 871 7 190
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 553 1 894
Per vienerius metus gautinos sumos 3 132 4 436
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 186 860
TURTO IŠ VISO 8 397 11 926
Nuosavas kapitalas 515 1 369
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 7 464 9 930
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 025 2 971
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 908 912
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 556 9 018
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 397 11 926
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% -5% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% -79% 91%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% -5% 77%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 7,82 2,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,77 0,70 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,71 0,60 0,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,39 3,50 2,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 7,00 6,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,54 57,02 27,38
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 6% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 16% -1% 3%
Grynojo pelno marža 16% -1% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 317
Dividendai/grynasis pelnas 0,72
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „TETAS“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas300513148
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaGamybos ir pramonės paskirties pastatų projektavimu, skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija.
  • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://tetas.lt/
ROE

90,7%

Darbuotojų skaičius

395

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys