• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „Tetas“ pagrindinė veikla susijusi su gamybos ir pramonės paskirties statinių projektavimu, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir techninė priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika; apsauginių priemonių bandymu.
UAB „Tetas“ įregistruota 2005 m. gruodžio 8 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 14 683 25 793 32 936 78 746
Pardavimo savikaina 14 856 25 004 32 778 84 297
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -173 789 158 -5 551
Bendrojo pelno marža -1% 3% 0% -7%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -173 789 158 -5 551
Tipinės veiklos pelno marža -1% 3% 0% -7%
EBITDA 878 2 199 1 743 -3 841
EBITDA marža 6% 9% 5% -5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -204 854 382 -4 528
Grynojo pelno marža -1% 3% 1% -6%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 4 197 4 250 4 463 5 004
Nematerialus turtas 130 197 210 139
Materialus turtas 4 067 3 952 4 253 4 199
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 101 666
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 871 7 190 27 708 13 076
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 553 1 894 10 883 3 371
Per vienerius metus gautinos sumos 3 132 4 436 16 738 9 658
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 186 860 87 47
TURTO IŠ VISO 8 397 11 926 32 657 18 987
Nuosavas kapitalas 515 1 369 1 751 1 031
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 7 464 9 930 11 134 16 748
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 025 3 783 1 491 10 382
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 908 912 946 3 665
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 556 9 018 10 188 11 577
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 397 11 926 32 657 18 987
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 8% 2% -18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -40% 91% 24% -326%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% 77% 5% -136%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 7,82 2,76 0,85 10,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,70 0,80 2,72 1,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,60 0,59 1,65 0,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 3,50 2,54 1,48 3,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 7,00 6,11 7,56 16,64
Nuosavo kapitalo apyvartumas 57,02 27,38 21,11 56,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 9% 5% -5%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 3% 0% -7%
Grynojo pelno marža -1% 3% 1% -6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „TETAS“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas300513148
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaGamybos ir pramonės paskirties pastatų projektavimu, skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija.
 • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://tetas.lt/
ROE

-325,5%

Darbuotojų skaičius

410

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Ramūnas PapinigisGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius KašauskasUAB “EPSO-G“ Grupės finansų ir veiklos planavimo vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Tomas AstrauskasNepriklausomas narys; UAB „Dextall LT“ direktorius
 • Elida DrapienėUAB „EPSO-G“ Grupės projektų portfelio vadovė
 • Vytautas LisauskasNepriklausomas narys; SIC Global Textiles atsakingas už verslo plėtrą Baltijos šalyse

Informacija aktuali: 2024/04/02