• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

2020 m. vasario 6 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja AB „Klaipėdos nafta“ dukterinės bendrovės UAB „SGD logistika“ (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 225
Pardavimo savikaina 632
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -408
Bendrojo pelno marža -181% %
Veiklos sąnaudos 5 4
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -412 -4
Tipinės veiklos pelno marža -183% %
EBITDA -412 -4
EBITDA marža -183% %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -382 22
Grynojo pelno marža -170% %
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 25 151
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas 25 151
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 995 3 892
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 10
Per vienerius metus gautinos sumos 681
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 985 3 201
TURTO IŠ VISO 4 020 4 043
Nuosavas kapitalas 480 4 042
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 3 540 2
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 540 2
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 020 4 043
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -19% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -159% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -172% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,16 1,13 2 432,56
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 1,13 2 426,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 17,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% -183% %
Tipinės veiklos pelno marža 8% -183% %
Grynojo pelno marža 6% -170% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 34 000
Dividendai/grynasis pelnas 1,26
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „SGD logistika”
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304139242
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaLogistikos paslaugos
  • Atskaitomybė„Klaipėdos nafta“
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
ROE

1,0%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys