• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „KN Global Terminals“ įsteigta AB „KN Energies“ įsigyjant 100% akcijų 2015 m. lapkričio 20 d. Pagrindinė dukterinės įmonės veikla – tarptautinė SGD terminalų veiklos plėtra, SGD transportavimo jūra veikla, kita veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 225
Pardavimo savikaina 632
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -408
Bendrojo pelno marža -181% % % %
Veiklos sąnaudos 5 4 11 11
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -412 -4 -11 -11
Tipinės veiklos pelno marža -183% % % %
EBITDA -412 -4 -11 -11
EBITDA marža -183% % % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -382 22 120 -11
Grynojo pelno marža -170% % % %
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 25 151 151 151
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas 25 151 151 151
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 3 995 3 892 4 012 4 665
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 10
Per vienerius metus gautinos sumos 681 378
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 985 3 201 3 634 4 665
TURTO IŠ VISO 4 020 4 043 4 163 4 816
Nuosavas kapitalas 480 4 042 4 162 4 815
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 3 540 2 1 1
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 540 2 1 1
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 020 4 043 4 163 4 816
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -9% 1% 3% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -80% 1% 3% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -172% -0% -1% -28%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,13 2 432,56 6 686,50 6 664,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,13 2 426,31 6 686,50 6 664,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 17,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -183% % % %
Tipinės veiklos pelno marža -183% % % %
Grynojo pelno marža -170% % % %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „KN Global Terminals”
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304139242
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaLogistikos paslaugos
  • AtskaitomybėKN Energies
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
ROE

-0,2%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Linas KildaVadovas

Informacija aktuali: 2024/04/02