• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „Rail Baltica statyba“ – 2014 m. sausio 23 d. įkurta dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovė, kuri yra bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“, koordinuojančios projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, steigėja ir akcininke.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 50 49
Pardavimo savikaina 70 75
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -20 -26
Bendrojo pelno marža -40% -53%
Veiklos sąnaudos 5 8
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -25 -34
Tipinės veiklos pelno marža -51% -70%
EBITDA -25 -34
EBITDA marža -50% -69%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -479 -26
Grynojo pelno marža -958% -53%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 304 2 312
Nematerialus turtas
Materialus turtas 0 0
Finansinis turtas 2 304 2 312
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 107 81
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 16 14
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 92 67
TURTO IŠ VISO 2 411 2 393
Nuosavas kapitalas 2 398 2 372
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 7 13
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 13
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 411 2 393
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -40% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% -40% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% -2% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 14,45 6,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 14,44 6,13
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 0,04 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,08 0,04 0,02
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,42 0,04 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% -50% -69%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -51% -70%
Grynojo pelno marža 2% -958% -53%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB "Rail Baltica statyba"
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303227458
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaTarptautinio geležinkelio tiesimo projektas
  • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis0%
http://www.rail-baltica.lt/
ROE

%

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys