• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „LTG Link“ – AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės dalis, skatinanti žmones keliauti ekologiška ir saugia transporto priemone – traukiniu. Įmonės tikslas – kurti naują keliavimo kultūrą ir tapti pirmuoju pasirinkimu keleiviams, vertinamu dėl aukšto lygio paslaugų, veiklos efektyvumo ir valdymo. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įmonė veiklą tęsia kaip atskiras juridinis vienetas, kuris anksčiau buvo žinomas kaip AB „Lietuvos geležinkelių“ Keleivių vežimo direkcija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 9 155 13 678
Pardavimo savikaina 15 240 39 714
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -6 084 -26 035
Bendrojo pelno marža -66% -190%
Veiklos sąnaudos 3 122 10 509
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -9 206 -36 544
Tipinės veiklos pelno marža -101% -267%
EBITDA 5 434 11 978
EBITDA marža 59% 88%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 163 -207
Grynojo pelno marža 13% -2%

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 142 023 134 724
Nematerialus turtas 124 0
Materialus turtas 141 045 133 739
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 855 985
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 10 731 20 007
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 133 951
Per vienerius metus gautinos sumos 2 130 1 631
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 288 17 389
TURTO IŠ VISO 154 035 155 155
Nuosavas kapitalas 143 941 143 734
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 9 350 7 086
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 275 1 017
Ilgalaikiai įsipareigojimai 179 869
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 503 5 547
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 154 035 155 155

Finansiniai rodikliai

2017 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 2% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,00 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,36 1,26 3,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 1,13 3,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,12 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 0,13 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,42 0,13 0,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 59% 88%
Tipinės veiklos pelno marža 7% -101% -267%
Grynojo pelno marža 4% 13% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 19
Dividendai/grynasis pelnas 0,78

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „LTG Link“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas305052228
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaAtsakinga už keliones traukiniais Lietuvoje, tarptautinius reisus ir tranzitines keliones į Kaliningrado sritį.
  • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.litrail.lt/ltg-link
ROE

-0,1%

Darbuotojų skaičius

675

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys