• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Įgyvendinus veiklos perkėlimą, nuo 2019 m. gegužės 1 d. paskirtas direkcijos veiklą tęsiančios naujai įsteigtos „Lietuvos geležinkelių“ krovinių vežimo bendrovės „LG CARGO“ generaliniu direktoriumi. 2020 metais, liepos 20 įmonė pakeitė vardą į „LTG Cargo“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 297 782 396 467
Pardavimo savikaina 260 067 354 627
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 37 716 41 840
Bendrojo pelno marža % 13% 11%
Veiklos sąnaudos 94 15 153 22 560
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -94 22 563 19 280
Tipinės veiklos pelno marža % 8% 5%
EBITDA -94 45 838 43 457
EBITDA marža % 15% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -80 18 668 16 277
Grynojo pelno marža % 6% 4%

Balansas

2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 14 191 276 210 368
Nematerialus turtas 412 325
Materialus turtas 190 864 208 916
Finansinis turtas 1 128
Kitas ilgalaikis turtas 14
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 30 000 92 411 73 327
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 054 1 309
Per vienerius metus gautinos sumos 65 214 50 660
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 30 000 25 143 21 358
TURTO IŠ VISO 30 014 285 528 286 939
Nuosavas kapitalas 29 920 58 190 74 467
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 94 223 888 208 662
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 158 718 149 143
Ilgalaikiai įsipareigojimai 149 349 147 010
Trumpalaikiai įsipareigojimai 94 74 305 61 615
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 30 014 285 528 286 939

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -1% 12% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -1% 42% 25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -1% 21% 18%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,73 2,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 40,97 319,15 1,24 1,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 40,18 319,15 1,22 1,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 1,89 1,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 3,11 1,97
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 6,76 5,98
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% % 15% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 6% % 8% 5%
Grynojo pelno marža 6% % 6% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 929
Dividendai/grynasis pelnas 25,67

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „LTG CARGO“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304977594
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaKrovinių pervežimas geležinkeliu, lokomotyvų ir vagonų remontas.
  • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://cargo.litrail.lt/
ROE

24,5%

Darbuotojų skaičius

2 261

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys