• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms.  Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 183 913 207 516 270 588 420 308
Pardavimo savikaina 134 948 128 391 194 460 420 106
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 48 965 79 125 76 128 202
Bendrojo pelno marža 27% 38% 28% 0%
Veiklos sąnaudos 47 111 49 069 51 603 57 708
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 854 30 056 24 525 -57 506
Tipinės veiklos pelno marža 1% 14% 9% -14%
EBITDA 22 272 50 410 45 862 -36 083
EBITDA marža 12% 24% 17% -9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 959 26 603 20 013 -48 643
Grynojo pelno marža 2% 13% 7% -12%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 350 693 375 388 367 287 383 924
Nematerialus turtas 4 857 6 248 4 952 5 484
Materialus turtas 326 205 336 504 342 560 367 310
Finansinis turtas 11 169 19 130 781 45
Kitas ilgalaikis turtas 8 462 13 506 18 994 11 085
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 25 041 38 131 121 517 333 054
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 36 26 7 3
Per vienerius metus gautinos sumos 24 975 38 072 119 691 332 552
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 30 33 1 819 499
TURTO IŠ VISO 376 198 414 353 489 825 718 545
Nuosavas kapitalas 195 571 218 037 221 508 166 980
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 172 896 190 140 252 400 487 267
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 94 128 84 759 70 271 46 130
Ilgalaikiai įsipareigojimai 124 833 127 603 146 403 73 822
Trumpalaikiai įsipareigojimai 46 093 59 145 103 138 411 856
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 376 198 414 353 489 825 718 545
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 7% 4% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 13% 9% -25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 17% 13% -37%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,48 0,39 0,32 0,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,54 0,64 1,18 0,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,54 0,64 1,18 0,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,98 0,52 0,60 0,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 0,57 0,73 1,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,88 1,00 1,23 2,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 24% 17% -9%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 14% 9% -14%
Grynojo pelno marža 2% 13% 7% -12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 3 983 16 128 4 917
Dividendai/grynasis pelnas 1,35 0,61 0,25
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimas„Litgrid“ AB
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302564383
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaElektros perdavimas, elektros perdavimo sistemos valdymas ir infrastruktūros vystymas
 • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis97,5%
https://www.litgrid.eu/
ROE

-25,0%

Darbuotojų skaičius

389

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rokas MasiulisVadovas

Informacija aktuali: 2024/05/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Tomas VarneckasUAB „EPSO-G“ Grupės infrastruktūros ir projektų valdymo vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Mindaugas KeizerisUAB „EPSO-G“ vadovas
 • Gediminas KaraliusEnergetikos ministerijos energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas
 • Tim MeyerjürgensNepriklausomas narys; „TenneT“ vykdomasis vadovas Nyderlanduose ir Vokietijoje
 • Pierre-Henri D’haeneNepriklausomas narys; „Elia“ strategijos, transformacijos ir tvarumo vadovas

Informacija aktuali: 2024/05/22