• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms.  Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 190 641 183 913 207 516 270 588
Pardavimo savikaina 118 993 134 948 128 391 194 460
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 71 648 48 965 79 125 76 128
Bendrojo pelno marža 38% 27% 38% 28%
Veiklos sąnaudos 116 685 47 111 49 069 51 603
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -45 037 1 854 30 056 24 525
Tipinės veiklos pelno marža -24% 1% 14% 9%
EBITDA -19 139 22 272 50 410 45 862
EBITDA marža -10% 12% 24% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -39 361 2 959 26 603 20 013
Grynojo pelno marža -21% 2% 13% 7%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 333 971 350 693 375 388 367 287
Nematerialus turtas 6 593 4 857 6 248 4 952
Materialus turtas 309 741 326 205 336 504 342 560
Finansinis turtas 2 693 11 169 19 130 781
Kitas ilgalaikis turtas 14 944 8 462 13 506 18 994
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 32 286 25 041 38 131 121 517
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 634 36 26 7
Per vienerius metus gautinos sumos 22 104 24 975 38 072 119 691
Kitas trumpalaikis turtas 7 921
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 627 30 33 1 819
TURTO IŠ VISO 366 257 376 198 414 353 489 825
Nuosavas kapitalas 195 025 195 571 218 037 221 508
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 171 232 172 896 190 140 252 400
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 120 968 94 128 84 759 70 271
Ilgalaikiai įsipareigojimai 107 490 124 833 127 603 146 403
Trumpalaikiai įsipareigojimai 63 742 46 093 59 145 103 138
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 366 257 376 198 414 353 489 825
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -10% 1% 7% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -18% 2% 13% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -30% 1% 17% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,62 0,48 0,39 0,32
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,51 0,54 0,64 1,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 0,54 0,64 1,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,50 0,52 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,53 0,54 0,57 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,86 0,94 1,00 1,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -10% 12% 24% 17%
Tipinės veiklos pelno marža -24% 1% 14% 9%
Grynojo pelno marža -21% 2% 13% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 2 557 3 983 16 128 4 917
Dividendai/grynasis pelnas -0,06 1,35 0,61 0,25
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimas„Litgrid“ AB
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302564383
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaElektros perdavimas, elektros perdavimo sistemos valdymas ir infrastruktūros vystymas
 • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis97,5%
https://www.litgrid.eu/
Grąža valstybei

4,9 mln. eurų

ROE

9,1%

Darbuotojų skaičius

332

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rokas MasiulisGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Tomas VarneckasUAB „EPSO-G" Grupės infrastruktūros ir projektų valdymo vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Mindaugas KeizerisUAB „EPSO-G" vadovas
 • Gediminas KaraliusEnergetikos ministerijos energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas
 • Domas SidaravičiusNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2023/05/01