• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Nuo 2012 m. spalio 1 d. Bendrovė yra visiškai atskirta nuo elektros energijos gamybos, tiekimo ir skirstymo veiklas kontroliuojančių įmonių. 97,5 proc. „Litgrid“ akcijų valdo UAB „EPSO-G“, kuri yra tiesiogiai kontroliuojama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 160 188 190 641 183 913 207 516
Pardavimo savikaina 80 081 118 993 134 948 128 391
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 80 107 71 648 48 965 79 125
Bendrojo pelno marža 50% 38% 27% 38%
Veiklos sąnaudos 67 159 116 685 47 111 49 069
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 12 948 -45 037 1 854 30 056
Tipinės veiklos pelno marža 8% -24% 1% 14%
EBITDA 39 308 -19 139 22 272 50 410
EBITDA marža 25% -10% 12% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 585 -39 361 2 959 26 603
Grynojo pelno marža 6% -21% 2% 13%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 384 779 333 971 350 693 375 388
Nematerialus turtas 3 650 6 593 4 857 6 248
Materialus turtas 378 403 309 741 326 205 336 504
Finansinis turtas 2 693 2 693 11 169 19 130
Kitas ilgalaikis turtas 33 14 944 8 462 13 506
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 54 431 32 286 25 041 38 131
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 502 1 634 36 26
Per vienerius metus gautinos sumos 43 485 22 104 24 975 38 072
Kitas trumpalaikis turtas 8 748 7 921
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 696 627 30 33
TURTO IŠ VISO 439 210 366 257 376 198 414 353
Nuosavas kapitalas 246 598 195 025 195 571 218 037
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 22
Įsipareigojimai 192 590 171 232 172 896 190 140
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 152 354 120 968 94 128 79 902
Ilgalaikiai įsipareigojimai 122 606 107 490 124 833 127 603
Trumpalaikiai įsipareigojimai 69 984 63 742 46 093 59 145
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 439 210 366 257 376 198 414 353
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -10% 1% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -18% 2% 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -30% 1% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,62 0,48 0,37
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,51 0,54 0,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 0,54 0,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,47 0,50 0,52
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,53 0,54 0,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,86 0,94 1,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -10% 12% 24%
Tipinės veiklos pelno marža -24% 1% 14%
Grynojo pelno marža -21% 2% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 2 557 3 983 16 128
Dividendai/grynasis pelnas -0,06 1,35 0,61
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimas„Litgrid“ AB
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302564383
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaElektros perdavimas, elektros perdavimo sistemos valdymas ir infrastruktūros vystymas
  • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis97,5%
https://www.litgrid.eu/
Grąža valstybei

16,1 mln. eurų

ROE

12,9%

Darbuotojų skaičius

308

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys