• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 0 proc.
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. ≥ 75–85 proc. nuo paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Priemonėms (išskyrus garantines) skirtų lėšų panaudojimas, mln. EUR:
  • 2022 m. – 42,9
  • 2023 m. – 20,9
  • 2024 m. – 15,6
 • Privačių lėšų pritraukimas, mln. EUR:
  • 2022 m. – 174
  • 2023 m. – 130
  • 2024 m. – 25
 • Garantijoms teikti skirtų lėšų panaudojimas, mln. EUR:
  • 2022 m. – 97,2
  • 2023 m. – 79,8
  • 2024 m. – 7
 • Klientų pasitenkinimo rodiklis, balais:
  • 2022-2024 m. – 9
 • Paslaugų ir veiklos  žinomumas tarp verslo įmonių, proc.:
  • 2022-2024 m. > 80
 • Darbuotojų įsitraukimas, proc.:
  • 2022-2024 m. – 71

 

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 461 3 658 4 909 6 050
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 461 3 658 4 909 6 050
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 3 168 2 349 4 489 5 098
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 293 1 308 420 952
Tipinės veiklos pelno marža 8% 36% 9% 16%
EBITDA 339 1 334 611 1 184
EBITDA marža 10% 36% 12% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 299 1 131 360 816
Grynojo pelno marža 9% 31% 7% 13%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 755 1 841 2 238 2 878
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 755 1 841 2 238 2 878
Bendrojo pelno marža % % 100% 100%
Veiklos sąnaudos 1 201 755 1 965 1 977
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 554 1 086 273 901
Tipinės veiklos pelno marža % % 59% 31%
EBITDA 1 110 1 004
EBITDA marža % % 60% 35%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 498 945 257 780
Grynojo pelno marža % % 51% 27%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 13 213 13 157 9 491 6 711
Nematerialus turtas 82 31 21 18
Materialus turtas 38 815 719 747
Finansinis turtas 12 748 12 016 8 477 5 684
Kitas ilgalaikis turtas 345 296 274 262
Trumpalaikis turtas 7 259 7 713 24 914 22 219
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 4 320 3 576 7 468 11 169
Kitas trumpalaikis turtas 1 154 2 404 3 735 4 497
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 745 1 733 13 710 6 554
TURTO IŠ VISO 20 472 20 870 34 404 28 930
Nuosavas kapitalas 11 576 12 502 12 062 12 590
Dotacijos, subsidijos 75 29 10
Įsipareigojimai 8 821 8 339 20 399 13 926
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 616 691
Ilgalaikiai įsipareigojimai 804 1 399 555 622
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 666 1 791 11 108 1 225
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 472 20 870 34 404 28 930
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 12 459 10 719 7 999
Nematerialus turtas 70 20 10
Materialus turtas 36 781 640
Finansinis turtas 12 089 9 629 7 139
Kitas ilgalaikis turtas 264 289 209
Trumpalaikis turtas 7 170 12 781 14 958
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 0
Per vienerius metus gautinos sumos 3 823 5 989 7 876
Kitas trumpalaikis turtas 1 602 3 837 2 685
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 700 2 955 4 398
TURTO IŠ VISO 19 629 23 500 22 957
Nuosavas kapitalas 12 305 11 960 12 555
Dotacijos, subsidijos 66 19
Įsipareigojimai 7 258 11 521 10 402
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 461
Ilgalaikiai įsipareigojimai 964 1 251 555
Trumpalaikiai įsipareigojimai 77
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 629 23 499 22 957

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 5% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 9% 3% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 14% 4% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,36 4,31 2,24 18,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,33 4,31 2,24 18,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,18 0,18 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,30 0,28 0,43 0,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,30 0,40 0,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 36% 12% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 36% 9% 16%
Grynojo pelno marža 9% 31% 7% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 204 800 288 571
Dividendai/grynasis pelnas 0,68 0,71 0,80 0,70
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % % 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% % % 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -0% 9% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,75 194,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,73 194,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,19 0,10 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,30 0,19 0,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,30 0,18 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% % 60% 35%
Tipinės veiklos pelno marža 11% % 59% 31%
Grynojo pelno marža 13% % 51% 27%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 312
Dividendai/grynasis pelnas 0,75

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110084026
 • SektoriusKita
 • VeiklaParamos smulkiajam ir vidutiniam verslui projektai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://invega.lt/
Grąža valstybei

571 tūkst. eurų

ROE

6,6%

Darbuotojų skaičius

104

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Kęstutis MotiejūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/06/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Alditas SauliusNepriklausomas narys, bankininkystės ekspertas

VALDYBOS NARIAI

 • Vytenis LabanauskasNepriklausomas narys, UAB Baltoskandijos investicija vadovas, VšĮ Sveikatos žinios direktorius, UAB „HETNET CONSULTING“ direktorius
 • Viktorija TrimbelNepriklausoma narė, UAB „Quantum capital“ vadovaujanti partnerė
 • Tomas UrbanEkonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento direktorius
 • Irma PatapienėFinansų ministerijos Investicijų departamento vyresnioji patarėja

Informacija aktuali: 2022/06/01