• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 0 proc.
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. ≥ 75–85 proc. nuo paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Priemonėms (išskyrus garantines) skirtų lėšų panaudojimas, mln. EUR:
  • 2023 m. – 150,24
  • 2024 m. – 61,44
  • 2025 m. – 52,83
 • Privačių lėšų pritraukimas, mln. EUR:
  • 2023 m. – 204,35
  • 2024 m. – 222,82
  • 2025 m. – 210,34
 • Garantijoms teikti skirtų lėšų panaudojimas, mln. EUR:
  • 2023 m. – 150,36
  • 2024 m.- 172,5
  • 2025 m.- 172,5
 • Klientų pasitenkinimo rodiklis, balais:
  • 2023-2025 m. – 9
 • Elektros energijos sąnaudų mažinimas, proc.:
  • 2023-2024 m. – kasmet po 2
  • 2025 m. – išlaikyti
 • Priemonių įgyvendinimo išlaidų ir valdomų lėšų santykis, proc.:
  • 2023-2025 m.kasmet ≥ 2
 • Paslaugų ir veiklos  žinomumas tarp verslo įmonių, proc.:
  • 2023-2025 m. > 80
 • Darbuotojų įsitraukimas, proc.:
  • 2023-2025 m. – 71

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 3 658 4 909 6 050 6 976
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 658 4 909 6 050 6 976
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 2 581 4 124 5 182 6 103
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 308 420 952 958
Tipinės veiklos pelno marža 36% 9% 16% 14%
EBITDA 1 334 611 1 184 1 254
EBITDA marža 36% 12% 20% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 131 360 816 841
Grynojo pelno marža 31% 7% 13% 12%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 1 841 2 238 2 878 3 486
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 841 2 238 2 878 3 486
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 755 1 965 1 977 2 965
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 086 273 901 521
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 1 110 365 1 003 658
EBITDA marža 60% 16% 35% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 945 257 780 454
Grynojo pelno marža 51% 11% 27% 13%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 13 157 9 491 6 711 11 137
Nematerialus turtas 31 21 18 39
Materialus turtas 815 719 747 537
Finansinis turtas 12 016 8 477 5 684 10 362
Kitas ilgalaikis turtas 296 274 262 199
Trumpalaikis turtas 7 713 24 914 22 219 17 678
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 3 576 7 468 11 169 11 528
Kitas trumpalaikis turtas 2 404 3 735 4 497 5 474
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 733 13 710 6 554 676
TURTO IŠ VISO 20 870 34 404 28 930 28 815
Nuosavas kapitalas 12 502 12 062 12 590 12 861
Dotacijos, subsidijos 29 10
Įsipareigojimai 3 190 11 663 1 847 1 188
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 616 691 499
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 399 555 622 354
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 791 11 108 1 225 834
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 870 34 404 28 930 28 815
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 10 719 7 999 11 973
Nematerialus turtas 20 10 21
Materialus turtas 781 640 622
Finansinis turtas 9 629 7 139 11 111
Kitas ilgalaikis turtas 289 209 219
Trumpalaikis turtas 12 781 14 958 16 797
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 5 989 7 876 12 527
Kitas trumpalaikis turtas 3 837 2 685 3 216
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 955 4 398 1 054
TURTO IŠ VISO 23 500 22 957 28 770
Nuosavas kapitalas 11 960 12 555 12 473
Dotacijos, subsidijos 19
Įsipareigojimai 11 521 10 402 13 918
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 538 577
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 251 555 540
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 148 2 327 658
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 499 22 957 28 770

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 1% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 3% 7% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 3% 7% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,02 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,31 2,24 18,14 21,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,31 2,24 18,14 21,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,14 0,21 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,28 0,52 0,90 0,63
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,29 0,41 0,48 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 12% 20% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 36% 9% 16% 14%
Grynojo pelno marža 31% 7% 13% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 800 288 571 631
Dividendai/grynasis pelnas 0,71 0,80 0,70 0,75
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% % 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% % 7% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 3% 9% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,05 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,31 4,06 6,43 25,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,31 4,06 6,43 25,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,18 0,19 0,12 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,28 0,42 0,31 0,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,37 0,23 0,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 16% 35% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 36% % % %
Grynojo pelno marža 31% 11% 27% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 800
Dividendai/grynasis pelnas 0,71

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Investicijų ir verslo garantijos“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110084026
 • SektoriusKita
 • VeiklaParamos smulkiajam ir vidutiniam verslui projektai
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://invega.lt/
Grąža valstybei

631 tūkst. eurų

ROE

6,6%

Darbuotojų skaičius

109

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Dainius VilčinskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/09/11

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Alditas SauliusNepriklausomas narys, bankininkystės ekspertas

VALDYBOS NARIAI

 • Vytenis LabanauskasNepriklausomas narys, UAB Baltoskandijos investicija vadovas, VšĮ Sveikatos žinios direktorius, UAB „HETNET CONSULTING“ direktorius
 • Viktorija TrimbelUAB Kofinansavimas, direktorė; UAB Pirmasis koinvestavimo fondas, direktorė; UAB Antrasis koinvestavimo fondas, direktorė; UAB Trečiasis koinvestavimo fondas, direktorė; Quantum capital, UAB, vadovaujanti partnerė
 • Tomas UrbanProjektų valdymo ekspertas
 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė

Informacija aktuali: 2023/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Daina KleponėNepriklausoma narė; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, lektorė; UAB "ProBioSanus" generalinė direktorė

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Aivaras ČičelisNepriklausomas narys, BMI Executive Institute, VšĮ, valdymo organo narys; UAB "Švaros broliai", valdybos narys; PRO BRO Car Wash Systems, UAB, valdybos narys; PRO BRO Group, UAB valdybos narys
 • Saulius GalatiltisNepriklausomas narys, UAB Bifinity, direktorius
 • Povilas KriaučeliūnasLR ekonomikos ir inovacijų ministerija, vyriausiasis specialistas
 • Pascal LagardeNepriklausomas narys, Bpifrance vykdomasis direktorius, Europos investicinio fondo valdybos narys
 • Aurimas SaladžiusLR Aplinkos ministerija, Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės vadovas
 • Irma PatapienėLR Finansų ministerijos Investicijų departamento vyresnioji patarėja

Informacija aktuali: 2023/09/01