• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Ignitis grupės paslaugų centras“ rūpinasi viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, apskaitos, personalo administravimo, ITT priežiūra ir vystymu bei kitomis paslaugomis. Įsteigimo data ir registras: 2013 m. gruodžio 4 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 15 785 17 163 27 529
Pardavimo savikaina 10 608
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 177 17 163 27 529
Bendrojo pelno marža 33% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 4 598 16 212 26 464
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 579 951 1 065
Tipinės veiklos pelno marža 4% 6% 4%
EBITDA 5 682 4 263 5 177
EBITDA marža 36% 25% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 467 777 931
Grynojo pelno marža 3% 5% 3%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 951 9 471 12 123
Nematerialus turtas 1 103 1 687 4 265
Materialus turtas 6 609 7 579 7 603
Finansinis turtas 22 22
Kitas ilgalaikis turtas 217 183 255
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 5 294 4 552 8 353
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 485 58 48
Per vienerius metus gautinos sumos 3 460 4 073 7 363
Kitas trumpalaikis turtas 193
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 156 421 942
TURTO IŠ VISO 12 306 14 657 21 828
Nuosavas kapitalas 6 792 8 081 13 801
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 6 134 5 163 5 282
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 522 3 088 2 115
Ilgalaikiai įsipareigojimai 96 893 1 151
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 976 4 131 3 992
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 244 14 657 21 828
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 8% 6% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 25% 14% 10% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 18% 18% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,37 0,38 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,24 0,89 1,10 2,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,00 0,80 1,09 2,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 2,57 1,27 1,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,72 3,97 1,97 2,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,44 4,65 2,31 2,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 36% 25% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 4% 6% 4%
Grynojo pelno marža 10% 3% 5% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 265
Dividendai/grynasis pelnas 1,63
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303200016
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaTeikia IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus įmonėms
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis50,46%
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/uab-ignitis-grupes-paslaugu-centras
ROE

8,5%

Darbuotojų skaičius

510

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys