• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ yra vidinis „Ignitis grupės“ paslaugų centras. Čia sutelkiamos kartotinės ir palaikančios paslaugos ar veikla, funkcijos ar jų dalis, kurių reikia Grupei greitai ir efektyviai konkuruoti (įgauti pranašumą), taupyti kaštus, išgauti sinergiją, didesnę kokybę, kontrolę, skaidrumą, taip pat turėti ekspertiškumą ir kompetencijų centrą, gebantį aptarnauti globalią organizaciją.
Bendrųjų veiklų padaliniai, aptarnaujantys funkcinius padalinius sudaro taip vadinamą Paslaugų centro platformą, kuri vienija visas Paslaugų centre veikiančias funkcijas per bendruosius paslaugų valdymo, finansų valdymo ir pan. procesus. Paslaugų centro platformos misija – užtikrinti sklandų funkcijų veikimą Paslaugų centre. Įsteigimo data ir registras: 2013 m. gruodžio 4 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 17 163 27 529 31 509 35 023
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 17 163 27 529 31 509 35 023
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 16 212 26 464 30 362 33 605
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 951 1 065 1 147 1 418
Tipinės veiklos pelno marža 6% 4% 4% 4%
EBITDA 4 263 5 177 6 079 6 434
EBITDA marža 25% 19% 19% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 777 931 914 1 207
Grynojo pelno marža 5% 3% 3% 3%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 9 471 12 123 16 371 20 377
Nematerialus turtas 1 687 4 265 8 604 12 293
Materialus turtas 7 579 5 701 6 958 7 425
Finansinis turtas 22
Kitas ilgalaikis turtas 183 2 157 809 659
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 4 552 8 353 9 119 8 558
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 58 58 73 84
Per vienerius metus gautinos sumos 4 073 7 353 7 582 8 421
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 421 942 1 464 53
TURTO IŠ VISO 14 657 12 306 26 574 30 824
Nuosavas kapitalas 8 081 6 792 14 002 14 382
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 5 163 7 784 12 423 16 311
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 088 963 3 701 7 508
Ilgalaikiai įsipareigojimai 893 1 152 402 333
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 131 6 493 11 849 15 785
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 657 21 828 26 574 30 824
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 7% 5% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 13% 9% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 37% 16% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,38 0,14 0,26 0,52
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,10 1,29 0,77 0,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,09 1,28 0,76 0,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,34 2,04 1,62 1,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,62 2,55 2,21 1,91
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,25 3,70 3,03 2,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 19% 19% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 4% 4% 4%
Grynojo pelno marža 5% 3% 3% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 465
Dividendai/grynasis pelnas 0,39
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303200016
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaTeikia IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus įmonėms
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/uab-ignitis-grupes-paslaugu-centras
Grąža valstybei

465 tūkst. eurų

ROE

8,5%

Darbuotojų skaičius

570

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Irma KaukienėBendrovės vadovė

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Živilė SkibarkienėAB „Ignitis grupė“ valdybos narė ir Grupės organizacinio vystymo vadovė; AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narė

VALDYBOS NARIAI

 • Marius IvanauskasNepriklausomas narys; Zurich Insurance Grupės transformacijos vadovas
 • Milda ČeplinskienėAB „Ignitis grupė“ Grupės strategijos vadovė

Informacija aktuali: 2024/06/03