• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ yra vidinis „Ignitis grupės“ paslaugų centras. Čia sutelkiamos kartotinės ir palaikančios paslaugos ar veikla, funkcijos ar jų dalis, kurių reikia Grupei greitai ir efektyviai konkuruoti (įgauti pranašumą), taupyti kaštus, išgauti sinergiją, didesnę kokybę, kontrolę, skaidrumą, taip pat turėti ekspertiškumą ir kompetencijų centrą, gebantį aptarnauti globalią organizaciją.
Bendrųjų veiklų padaliniai, aptarnaujantys funkcinius padalinius sudaro taip vadinamą Paslaugų centro platformą, kuri vienija visas Paslaugų centre veikiančias funkcijas per bendruosius paslaugų valdymo, finansų valdymo ir pan. procesus. Paslaugų centro platformos misija – užtikrinti sklandų funkcijų veikimą Paslaugų centre. Įsteigimo data ir registras: 2013 m. gruodžio 4 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 15 785 17 163 27 529 31 509
Pardavimo savikaina 10 608
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 177 17 163 27 529 31 509
Bendrojo pelno marža 33% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 4 598 16 212 26 464 30 362
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 579 951 1 065 1 147
Tipinės veiklos pelno marža 4% 6% 4% 4%
EBITDA 5 682 4 263 5 177 6 079
EBITDA marža 36% 25% 19% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 467 777 931 914
Grynojo pelno marža 3% 5% 3% 3%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 7 951 9 471 12 123 16 371
Nematerialus turtas 1 103 1 687 4 265 8 604
Materialus turtas 6 609 7 579 5 701 6 958
Finansinis turtas 22 22
Kitas ilgalaikis turtas 217 183 2 157 809
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 5 294 4 552 8 353 9 119
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 485 58 58 73
Per vienerius metus gautinos sumos 3 460 4 073 7 353 7 582
Kitas trumpalaikis turtas 193
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 156 421 942 1 464
TURTO IŠ VISO 13 244 12 306 21 828 26 574
Nuosavas kapitalas 7 111 6 792 13 801 14 002
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 6 134 5 163 7 784 12 423
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 522 3 088 963 3 299
Ilgalaikiai įsipareigojimai 96 893 1 152 402
Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 976 4 131 6 493 11 849
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 244 14 657 21 828 26 574
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 8% 6% 5% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 14% 11% 9% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 18% 23% 14% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,37 0,45 0,07 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,89 1,10 1,29 0,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,80 1,09 1,28 0,76
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,57 1,34 1,61 1,30
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,97 1,97 2,55 2,21
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,65 2,47 2,67 2,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 25% 19% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 6% 4% 4%
Grynojo pelno marža 3% 5% 3% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 369
Dividendai/grynasis pelnas 0,40
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303200016
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaTeikia IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus įmonėms
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis50,46%
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/uab-ignitis-grupes-paslaugu-centras
Grąža valstybei

369 tūkst. eurų

ROE

6,6%

Darbuotojų skaičius

530

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Irma KaukienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2023/03/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Živilė SkibarkienėAB „Ignitis grupė“ valdybos narė ir organizacinio vystymo vadovė

VALDYBOS NARIAI

 • Marius IvanauskasNepriklausomas narys; Telia Global Services Lithuania, UAB vadovas

Informacija aktuali: 2023/03/01