• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba“) valdo ir vysto didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Pagrindinė veikla: elektros energijos ir šilumos energijos gamyba, prekyba elektra.
Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 149 815 137 821 145 504 174 460
Pardavimo savikaina 58 505 61 894
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 91 310 75 927 145 504 174 460
Bendrojo pelno marža 61% 55% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 75 074 32 273 94 794 123 862
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 16 236 43 654 50 710 50 598
Tipinės veiklos pelno marža 11% 32% 35% 29%
EBITDA 41 192 62 688 69 160 68 235
EBITDA marža 27% 45% 48% 39%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 20 521 34 664 42 792 41 793
Grynojo pelno marža 14% 25% 29% 24%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 518 626 535 987 519 691 517 089
Nematerialus turtas 15 238 48 597 51 888 78 662
Materialus turtas 496 818 476 271 462 088 438 328
Finansinis turtas 4 444 628 99
Kitas ilgalaikis turtas 6 570 6 675 5 087
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 117 662 120 727 142 837 167 081
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 059 7 068 1 298 2 033
Per vienerius metus gautinos sumos 17 216 12 037 33 067 17 786
Kitas trumpalaikis turtas 30 687 53 737 49 971 9 142
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 60 700 47 885 58 501 138 120
TURTO IŠ VISO 636 288 656 714 678 112 689 922
Nuosavas kapitalas 353 874 391 812 410 053 417 513
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 177 875 171 039 166 722 154 035
Įsipareigojimai 104 539 93 863 101 296 118 153
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 55 557 38 036 31 479 27 046
Ilgalaikiai įsipareigojimai 58 390 58 860 52 252 50 748
Trumpalaikiai įsipareigojimai 45 621 24 383 32 154 32 213
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 636 288 656 714 678 112 689 922
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -11% 5% 6% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% 9% 11% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -27% 14% 16% 15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,08 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91 4,95 4,44 5,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,18 4,66 4,40 5,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,21 0,22 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,95 0,26 0,28 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 0,37 0,36 0,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -10% 45% 48% 39%
Tipinės veiklos pelno marža -14% 32% 35% 29%
Grynojo pelno marža -14% 25% 29% 24%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 23 188 24 628 49 887
Dividendai/grynasis pelnas 0,67 0,58 1,19
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Ignitis gamyba“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302648707
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaElektros energijos gamyba ir prekyba elektra
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis97,45%
https://ignitisgamyba.lt/
Grąža valstybei

49,9 mln. eurų

ROE

10,1%

Darbuotojų skaičius

362

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys