• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba“) valdo ir vysto strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema 2025 metais. Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 137 821 145 504 174 460 295 788
Pardavimo savikaina 61 894 69 834 150 112
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 75 927 145 504 104 626 145 676
Bendrojo pelno marža 55% 100% 60% 49%
Veiklos sąnaudos 32 273 94 794 54 628 57 513
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 43 654 50 710 49 998 88 163
Tipinės veiklos pelno marža 32% 35% 29% 30%
EBITDA 62 688 69 160 67 635 105 479
EBITDA marža 45% 48% 39% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 34 664 42 792 42 434 74 816
Grynojo pelno marža 25% 29% 24% 25%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 535 987 519 691 438 471 414 477
Nematerialus turtas 48 597 51 888 44 15
Materialus turtas 476 271 462 088 426 411 402 542
Finansinis turtas 4 444 628 99 118
Kitas ilgalaikis turtas 6 675 5 087 11 917 11 802
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 120 727 142 837 203 742 292 578
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 068 1 298 35 729 29 396
Per vienerius metus gautinos sumos 12 037 33 067 20 751 28 828
Kitas trumpalaikis turtas 53 737 49 971 9 142 64 933
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 47 885 58 501 138 120 169 421
TURTO IŠ VISO 656 714 678 112 642 246 707 191
Nuosavas kapitalas 391 812 410 053 386 975 342 175
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 171 039 166 722 150 774 142 470
Įsipareigojimai 93 863 101 296 104 393 222 389
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 38 036 31 479 27 046 22 485
Ilgalaikiai įsipareigojimai 58 860 52 252 44 309 38 072
Trumpalaikiai įsipareigojimai 24 383 32 154 31 089 154 569
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 656 714 678 112 642 246 707 191
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 6% 6% 11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 11% 11% 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 16% 16% 32%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,08 0,07 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,95 4,44 6,55 1,89
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,66 4,40 5,40 1,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,22 0,26 0,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,26 0,28 0,36 0,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37 0,36 0,44 0,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 45% 48% 39% 36%
Tipinės veiklos pelno marža 32% 35% 29% 30%
Grynojo pelno marža 25% 29% 24% 25%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 23 188 24 628 32 837 144 504
Dividendai/grynasis pelnas 0,67 0,58 0,77 1,93
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Ignitis gamyba“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302648707
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaElektros energijos gamyba ir prekyba elektra
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ignitisgamyba.lt/
Grąža valstybei

144,5 mln. eurų

ROE

20,5%

Darbuotojų skaičius

362

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rimgaudas KalvaitisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2023/03/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vidmantas SalietisAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės komercinių veiklų vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Mantas MikalajūnasAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės reguliuojamų veiklų vadovas
 • Edvardas JatautasNepriklausomas narys, JSC Profectus Novus savininkas ir vadovas
 • Mindaugas ŠeštokasNepriklausomas narys, Kitron vadovas
 • Vilmantas VitkauskasValstybės tarnautojas, Lietuvos Repsublikos Vyriausybės kanceliarija

Informacija aktuali: 2023/03/01