• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba“) valdo ir vysto strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema 2025 metais. Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 174 460 295 788 535 552 306 710
Pardavimo savikaina 69 834 150 112 243 585 100 428
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 104 626 145 676 291 967 206 282
Bendrojo pelno marža 60% 49% 55% 67%
Veiklos sąnaudos 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 49 998 88 163 184 441 160 689
Tipinės veiklos pelno marža 29% 30% 34% 52%
EBITDA 67 635 105 479 201 643 177 131
EBITDA marža 39% 36% 38% 58%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 42 434 74 816 156 106 137 425
Grynojo pelno marža 24% 25% 29% 45%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 438 471 414 477 416 373 413 399
Nematerialus turtas 44 15 1 2
Materialus turtas 426 411 402 542 380 152 365 654
Finansinis turtas 99 118 10 180 5 082
Kitas ilgalaikis turtas 11 917 11 802 26 040 42 661
Trumpalaikis turtas 203 742 292 578 327 962 192 675
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 35 729 29 396 251 235 167 444
Per vienerius metus gautinos sumos 20 751 28 828 34 752 19 833
Kitas trumpalaikis turtas 9 142 64 933 15 196 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 138 120 169 421 26 779 5 398
TURTO IŠ VISO 642 246 707 191 744 797 606 369
Nuosavas kapitalas 386 975 342 175 467 358 337 753
Dotacijos subsidijos 150 774 142 470 134 435 126 504
Įsipareigojimai 75 398 192 641 133 677 91 773
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 27 046 22 485 18 256 14 196
Ilgalaikiai įsipareigojimai 44 309 38 072 33 945 28 881
Trumpalaikiai įsipareigojimai 31 089 154 569 99 732 62 892
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 642 246 707 191 744 797 606 369
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 11% 22% 20%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% 21% 39% 34%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 23% 37% 44%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,77 0,79 0,68 1,48
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,55 1,89 3,29 3,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,40 1,70 0,77 0,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,27 0,42 0,72 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,40 0,71 1,29 0,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,86 1,15 0,91
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 39% 36% 38% 58%
Tipinės veiklos pelno marža 29% 30% 34% 52%
Grynojo pelno marža 24% 25% 29% 45%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 32 837 144 504 156 169 137 483
Dividendai/grynasis pelnas 0,77 1,93 1,00 1,00
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Ignitis gamyba“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302648707
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaElektros energijos gamyba ir prekyba elektra
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ignitisgamyba.lt/
Grąža valstybei

137,5 mln. eurų

ROE

34,1%

Darbuotojų skaičius

369

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Asta SungailienėBendrovės vadovas

Informacija aktuali: 2024/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vidmantas SalietisAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės komercinių veiklų vadovas; UAB „Ignitis renewables“ valdybos narys; UAB „Ignitis“ valdybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Mantas MikalajūnasAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės reguliuojamų veiklų vadovas; UAB „Ignitis“ valdybos narys; UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė valdybos narys; UAB Kauno kogeneracinė jėgainė valdybos narys
 • Edvardas JatautasNepriklausomas narys; UAB Addendum pro generalinis direktorius; Addendum group Inc. prezidentas; SIA Addendum LV valdybos narys; OU Addendum EE valdybos narys
 • Mindaugas ŠeštokasNepriklausomas narys; Kitron vadovas
 • Vilmantas VitkauskasValstybės tarnautojas; Lietuvos Repsublikos Vyriausybės kanceliarija; Nacionalinis krizių valdymo centras, vadovas

Informacija aktuali: 2024/07/01