• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba“) valdo ir vysto didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Pagrindinė veikla: elektros energijos ir šilumos energijos gamyba, prekyba elektra.
Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 172 922 149 815 137 821 145 504
Pardavimo savikaina 76 395 58 505 61 894 53 511
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 96 527 91 310 75 927 91 993
Bendrojo pelno marža 56% 61% 55% 63%
Veiklos sąnaudos 47 497 75 074 32 273 41 283
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 49 030 16 236 43 654 50 710
Tipinės veiklos pelno marža 28% 11% 32% 35%
EBITDA 69 583 41 192 62 688 68 945
EBITDA marža 40% 27% 45% 47%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 975 20 521 34 664 42 792
Grynojo pelno marža 23% 14% 25% 29%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 668 520 518 626 535 987 519 691
Nematerialus turtas 12 157 15 238 48 597 51 888
Materialus turtas 645 054 496 818 476 271 450 261
Finansinis turtas 4 444 4 446
Kitas ilgalaikis turtas 11 309 6 570 6 675 13 096
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 150 910 117 662 120 727 158 421
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 298 9 059 7 068 16 882
Per vienerius metus gautinos sumos 16 331 17 216 12 037 15 845
Kitas trumpalaikis turtas 26 236 30 687 53 737 67 193
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 99 045 60 700 47 885 58 501
TURTO IŠ VISO 819 430 636 288 656 714 678 112
Nuosavas kapitalas 355 566 353 874 391 812 410 053
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 269 758 177 875 171 039 166 722
Įsipareigojimai 194 106 104 539 93 863 101 337
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 32 907 55 557 38 036 25 734
Ilgalaikiai įsipareigojimai 146 772 58 390 58 860 52 252
Trumpalaikiai įsipareigojimai 47 334 45 621 24 383 32 195
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 819 430 636 288 656 714 678 112
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 3% 5% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 6% 9% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 5% 14% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,16 0,10 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,19 2,58 4,95 4,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,99 2,38 4,66 4,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,21 0,21 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,25 0,25 0,26 0,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,50 0,42 0,37 0,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 40% 27% 45% 47%
Tipinės veiklos pelno marža 28% 11% 32% 35%
Grynojo pelno marža 23% 14% 25% 29%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,42
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27%
Tipinės veiklos pelno marža 11%
Grynojo pelno marža 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos energijos gamyba“ įmonių grupė
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302648707
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaElektros energijos gamyba ir prekyba elektra
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis96,75%
http://www.gamyba.le.lt/
ROE

10,7%

Darbuotojų skaičius

356

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys