• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba“) valdo ir vysto strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema 2025 metais. Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 145 504 174 460 295 788 535 552
Pardavimo savikaina 69 834 150 112 241 629
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 145 504 104 626 145 676 293 923
Bendrojo pelno marža 100% 60% 49% 55%
Veiklos sąnaudos 94 794 54 628 57 513 109 482
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 50 710 49 998 88 163 184 441
Tipinės veiklos pelno marža 35% 29% 30% 34%
EBITDA 69 160 67 635 105 479 201 643
EBITDA marža 48% 39% 36% 38%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 42 792 42 434 74 816 156 106
Grynojo pelno marža 29% 24% 25% 29%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 519 691 438 471 414 477 416 373
Nematerialus turtas 51 888 44 15 1
Materialus turtas 462 088 426 411 402 542 380 152
Finansinis turtas 628 99 118 10 180
Kitas ilgalaikis turtas 5 087 11 917 11 802 26 040
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 142 837 203 742 292 578 327 962
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 298 35 729 29 396 251 235
Per vienerius metus gautinos sumos 33 067 20 751 28 828 34 752
Kitas trumpalaikis turtas 49 971 9 142 64 933 15 196
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 58 501 138 120 169 421 26 779
TURTO IŠ VISO 678 112 642 246 707 191 744 797
Nuosavas kapitalas 410 053 386 975 342 175 467 358
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 166 722 150 774 142 470 134 435
Įsipareigojimai 101 296 104 393 222 389 142 719
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 31 479 27 046 22 485 79 674
Ilgalaikiai įsipareigojimai 52 252 44 309 38 072 33 945
Trumpalaikiai įsipareigojimai 32 154 31 089 154 569 99 732
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 678 112 642 246 707 191 744 797
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 6% 11% 22%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 11% 21% 39%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 16% 32% 57%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,07 0,07 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,44 6,55 1,89 3,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,40 5,40 1,70 0,77
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,26 0,44 0,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,56 0,36 0,69 1,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,71 0,44 0,81 1,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 48% 39% 36% 38%
Tipinės veiklos pelno marža 35% 29% 30% 34%
Grynojo pelno marža 29% 24% 25% 29%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 24 628 32 837 144 504 156 169
Dividendai/grynasis pelnas 0,58 0,77 1,93 1,00
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Ignitis gamyba“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302648707
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaElektros energijos gamyba ir prekyba elektra
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ignitisgamyba.lt/
Grąža valstybei

156,2 mln. eurų

ROE

38,6%

Darbuotojų skaičius

367

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Asta SungailienėBendrovės vadovas

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vidmantas SalietisAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės komercinių veiklų vadovas; UAB „Ignitis renewables“ valdybos narys; UAB „Ignitis“ valdybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Mantas MikalajūnasAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės reguliuojamų veiklų vadovas; UAB „Ignitis“ valdybos narys; UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė valdybos narys; UAB Kauno kogeneracinė jėgainė valdybos narys
 • Edvardas JatautasNepriklausomas narys; UAB Addendum pro generalinis direktorius
 • Mindaugas ŠeštokasNepriklausomas narys; Kitron vadovas
 • Vilmantas VitkauskasValstybės tarnautojas; Lietuvos Repsublikos Vyriausybės kanceliarija

Informacija aktuali: 2024/04/02