• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„GVT LT“ yra uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta VšĮ „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS“ ir tęsianti jos veiklą. Bendrovės tikslai – vykdyti ilgalaikę, patikimą, racionalią ir efektyvią ūkinę–komercinę veiklą bei jos plėtrą, tenkinti viešuosius interesus atkuriant gamtos resursus, kuriant ir tobulinant aplinkos valymo technologijas ir priemones, skleidžiant ekologines žinias, vykdant ekologinį visuomenės švietimą įskaitant ekologinės literatūros rengimą bei leidybą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 165 1 125
Pardavimo savikaina 72 746
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 93 379
Bendrojo pelno marža % % 56% 34%
Veiklos sąnaudos 18 258
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 75 122
Tipinės veiklos pelno marža % % 45% 11%
EBITDA 0 0 104 237
EBITDA marža % % 63% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 61 120
Grynojo pelno marža % % 37% 11%
2022-06
Pardavimo pajamos 386
Pardavimo savikaina 329
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 57
Bendrojo pelno marža %
Veiklos sąnaudos 103
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -46
Tipinės veiklos pelno marža %
EBITDA 11
EBITDA marža 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -48
Grynojo pelno marža -12%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 0 0 1 354 1 422
Nematerialus turtas 3 8
Materialus turtas 1 350 1 415
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 0 0 2 316 2 816
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 28
Per vienerius metus gautinos sumos 641 730
Kitas trumpalaikis turtas 300
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 659 1 758
TURTO IŠ VISO 0 0 3 678 4 256
Nuosavas kapitalas 0 0 1 961 2 185
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 0 0 58 294
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 58 294
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 0 3 678 4 256
2022-06
Ilgalaikis turtas 1 304
Nematerialus turtas 10
Materialus turtas 1 294
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 547
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17
Per vienerius metus gautinos sumos 785
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 746
TURTO IŠ VISO 3 856
Nuosavas kapitalas 2 063
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 129
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 129
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 856

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 6% 6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % % 4% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 39,86 9,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 39,60 9,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,26
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,79
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,08 0,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % 63% 21%
Tipinės veiklos pelno marža % % 45% 11%
Grynojo pelno marža % % 37% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 93
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,77
2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 19,82
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 19,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3%
Tipinės veiklos pelno marža %
Grynojo pelno marža -12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB "GVT LT"
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas305894308
  • SektoriusKita
  • VeiklaNafta ir jos produktais užteršto grunto, dumblo, ir vandens valymas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
https://www.gvt.lt/
Grąža valstybei

92 tūkst. eurų

ROE

5,8%

Darbuotojų skaičius

25

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Spartakas Petrovas Direktorius

Informacija aktuali: 2023/09/01