• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Gamybos optimizavimas“ vykdo elektros energijos ir kitų energijos išteklių gamybos režimų planavimo, optimizavimo, prognozavimo, prekybos bei prekybos tarpininkavimo veiklas. Įsteigimo data ir registras: 2018 m. gruodžio 14 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 533 593 656 660
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 533 593 656 660
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 455 585 567 612
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 78 8 89 48
Tipinės veiklos pelno marža 15% 1% 14% 7%
EBITDA 89 24 102 67
EBITDA marža 17% 4% 16% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 67 -13 64 39
Grynojo pelno marža 13% -2% 10% 6%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 64 76 31 16
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 64 76 31 16
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 517 491 588 572
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 21 9
Per vienerius metus gautinos sumos 146 150 111 172
Kitas trumpalaikis turtas 371 6 9
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 309 447 391
TURTO IŠ VISO 581 570 624 593
Nuosavas kapitalas 413 400 464 435
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 168 160 151 137
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 53 39 7
Ilgalaikiai įsipareigojimai 37 22 4
Trumpalaikiai įsipareigojimai 131 138 147 137
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 581 570 624 593
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 12% -2% 11% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% -3% 15% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 35% 4% 37% 29%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,10 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,95 3,56 4,00 4,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,95 3,37 3,86 4,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,83 1,03 1,10 1,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 16,66 8,47 12,26 28,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,58 1,46 1,52 1,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 4% 16% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 1% 14% 7%
Grynojo pelno marža 13% -2% 10% 6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Gamybos optimizavimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304972024
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaReguliuoja elektrinių darbo optimizavimą
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ignitisgrupe.lt/lt/uab-gamybos-optimizavimas
ROE

8,7%

Darbuotojų skaičius

7

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Tomas TumonisBendrovės vadovas

Informacija aktuali: 2024/05/02