• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau – ESO) veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 dieną, sujungus AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“. ESO priklauso valstybės valdomai įmonių grupei „Lietuvos energija“, vienai didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse.  Pagrindinės ESO funkcijos: garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 612 309 463 048 418 850 484 841
Pardavimo savikaina 377 501 282 498
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 234 808 180 550 418 850 484 841
Bendrojo pelno marža 38% 39% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 149 452 201 452 374 613 394 850
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 85 356 -20 902 44 237 89 991
Tipinės veiklos pelno marža 14% -5% 11% 19%
EBITDA 135 741 55 878 126 150 172 846
EBITDA marža 22% 12% 30% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 77 552 5 265 34 313 69 482
Grynojo pelno marža 13% 1% 8% 14%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 197 433 1 509 521 1 631 817 1 673 403
Nematerialus turtas 5 451 35 751 44 819 42 967
Materialus turtas 1 188 748 1 471 101 1 583 952 1 626 407
Finansinis turtas 3 043 3 826
Kitas ilgalaikis turtas 3 234 2 669 3 203
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 80 368 124 690 73 872 88 997
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 359 1 992 1 892 2 344
Per vienerius metus gautinos sumos 64 386 117 653 67 205 77 683
Kitas trumpalaikis turtas 174 2 779
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 449 2 266 4 775 8 965
TURTO IŠ VISO 1 277 801 1 634 214 1 706 606 1 763 523
Nuosavas kapitalas 607 644 629 634 663 917 665 616
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 19 758 13 052 15 156 21 318
Įsipareigojimai 615 553 940 381 776 070 796 865
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 372 688 631 464 498 534 665 633
Ilgalaikiai įsipareigojimai 365 984 652 424 492 183 688 310
Trumpalaikiai įsipareigojimai 249 569 259 975 248 648 78 473
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 277 801 1 634 214 1 706 606 1 763 523
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 5% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 6% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,00 0,75 1,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,48 0,30 1,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,47 0,29 1,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,32 0,25 0,28
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,27 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,75 0,65 0,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 30% 36%
Tipinės veiklos pelno marža -5% 11% 19%
Grynojo pelno marža 1% 8% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 232 66 400 54 169
Dividendai/grynasis pelnas 2,32 1,94 0,78
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Energijos skirstymo operatorius“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304151376
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaElektros tiekimas ir skirstymas bei gamtinių dujų skirstymas
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis97,66%
https://www.eso.lt/
Grąža valstybei

54,2 mln. eurų

ROE

10,5%

Darbuotojų skaičius

2 469

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys