• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Amber Grid“ yra Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius, eksploatuojantis 2,3 tūkst. km ilgio magistralinių dujotiekių tinklą, valdantis 68 dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei dvi dujų kompresorių stotis. „Amber Grid“ sistema sujungta su keturių šalių dujų perdavimo sistemomis ir Klaipėdos SGD terminalu. Sistema tarnauja kaip regioninis dujų perdavimo šiaurės kryptimi, link Latvijos ir pietų kryptimi, link Lenkijos, koridorius. Įgyvendinus strateginį energetikos projektą GIPL, 2022 metais buvo sujungtos Lenkijos ir Lietuvos, taip pat Baltijos šalių ir Suomijos dujų perdavimo sistemos su Europos Sąjunga. Siekdami dujų sektoriaus dekarbonizacijos tikslų, bendrovė aktyviai veikia analizuodama galimybes ir kurdama sąlygas pritaikyti Lietuvos dujų perdavimo sistemą žaliųjų dujų, įskaitant vandenilį, transportavimui. „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Baltijos šalių antrinį sąrašą. „Amber Grid“ kontrolinį akcijų paketą valdo bendrovė „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 54 563 55 619 52 286 68 595
Pardavimo savikaina 10 417 40 544 37 337 45 381
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 44 146 15 075 14 949 23 214
Bendrojo pelno marža 81% 27% 29% 34%
Veiklos sąnaudos 69 849
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -25 703 15 075 14 949 23 214
Tipinės veiklos pelno marža -47% 27% 29% 34%
EBITDA -12 984 25 234 26 075 35 271
EBITDA marža -24% 45% 50% 51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -21 608 12 572 18 170 23 211
Grynojo pelno marža -40% 23% 35% 34%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 206 885 209 557 255 757 272 087
Nematerialus turtas 2 699 2 910 4 833 4 742
Materialus turtas 200 031 201 362 241 624 255 984
Finansinis turtas 998 4 4 4
Kitas ilgalaikis turtas 3 157 5 281 9 296 11 357
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 38 820 46 783 58 965 106 700
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 698 2 651 2 626 8 818
Per vienerius metus gautinos sumos 23 450 43 899 55 572 96 976
Kitas trumpalaikis turtas 10 630
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 42 233 767 906
TURTO IŠ VISO 245 705 256 340 316 371 380 214
Nuosavas kapitalas 131 242 136 660 154 830 178 040
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 114 463 119 680 159 942 200 618
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 80 124 73 818 10 215 7 210
Ilgalaikiai įsipareigojimai 55 805 55 446 103 518 94 885
Trumpalaikiai įsipareigojimai 58 658 64 234 53 773 104 262
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 245 705 256 340 316 371 380 214
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% 5% 6% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -14% 9% 12% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -27% 16% 11% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,61 0,54 0,07 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,66 0,73 1,10 1,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,58 0,69 1,05 0,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,22 0,18 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,24 0,27 0,22 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,36 0,42 0,36 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -24% 45% 50% 51%
Tipinės veiklos pelno marža -47% 27% 29% 34%
Grynojo pelno marža -40% 23% 35% 34%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 049
Dividendai/grynasis pelnas -0,23
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Amber Grid“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303090867
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaGamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
 • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis96,6%
https://www.ambergrid.lt/
ROE

13,9%

Darbuotojų skaičius

332

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Nemunas BikniusGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dalius Svetulevičius UAB "EPSO-G" Technikos vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Sigitas ŽutautasNepriklausomas narys, audito ir finansų valdymo konsultantas
 • Karolis ŠvaikauskasEnergetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas
 • Ignas DegutisNepriklausomas valdybos narys

Informacija aktuali: 2023/05/01