• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. „Amber Grid“ šią veiklą vykdo nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d., kai įsigaliojo bendrovei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduota laikina gamtinių dujų perdavimo licencija. 2015 m. balandžio 10 d. „Amber Grid“ išduota neterminuota perdavimo veiklos licencija ir bendrovė paskirta perdavimo sistemos operatoriumi. LR juridinių asmenų registre AB „Amber Grid“ buvo įregistruota 2013 m. birželio 25 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 64 322 54 563 55 619 52 286
Pardavimo savikaina 7 948 10 417 40 544 37 337
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 56 374 44 146 15 075 14 949
Bendrojo pelno marža 88% 81% 27% 29%
Veiklos sąnaudos 68 090 69 849
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -11 716 -25 703 15 075 14 949
Tipinės veiklos pelno marža -18% -47% 27% 29%
EBITDA 2 721 -12 984 25 234 26 075
EBITDA marža 4% -24% 45% 50%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -9 861 -21 608 12 572 18 170
Grynojo pelno marža -15% -40% 23% 35%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 244 654 206 885 209 557 255 757
Nematerialus turtas 1 008 2 699 2 910 4 833
Materialus turtas 241 973 200 031 201 362 241 624
Finansinis turtas 1 673 998 4 4
Kitas ilgalaikis turtas 3 157 5 281 9 296
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 35 544 38 820 45 735 58 965
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 168 4 698 2 651 2 626
Per vienerius metus gautinos sumos 26 559 23 450 42 851 55 572
Kitas trumpalaikis turtas 91 10 630
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 726 42 233 767
TURTO IŠ VISO 280 198 245 705 256 340 316 371
Nuosavas kapitalas 172 021 131 242 136 660 154 830
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 108 177 114 463 117 977 159 942
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 77 222 80 124 8 461 10 215
Ilgalaikiai įsipareigojimai 62 709 55 805 53 588 103 518
Trumpalaikiai įsipareigojimai 45 468 58 658 63 902 53 773
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 280 198 245 705 256 340 316 371
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% -8% 5% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% -14% 9% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% -27% 16% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,61 0,06 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 12,55 0,66 0,72 1,10
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,47 0,58 0,67 1,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,21 0,22 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,24 0,27 0,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,12 0,36 0,42 0,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 78% -24% 45% 50%
Tipinės veiklos pelno marža 53% -47% 27% 29%
Grynojo pelno marža 64% -40% 23% 35%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 22 332 5 049
Dividendai/grynasis pelnas 0,58 -0,23
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Amber Grid“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303090867
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaGamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
  • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis96,6%
https://www.ambergrid.lt/
ROE

12,5%

Darbuotojų skaičius

319

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys