• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

„Amber Grid“ yra Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius, eksploatuojantis 2,3 tūkst. km ilgio magistralinių dujotiekių tinklą, valdantis 68 dujų skirstymo ir apskaitos stotis bei dvi dujų kompresorių stotis. „Amber Grid“ sistema sujungta su keturių šalių dujų perdavimo sistemomis ir Klaipėdos SGD terminalu. Sistema tarnauja kaip regioninis dujų perdavimo šiaurės kryptimi, link Latvijos ir pietų kryptimi, link Lenkijos, koridorius. Įgyvendinus strateginį energetikos projektą GIPL, 2022 metais buvo sujungtos Lenkijos ir Lietuvos, taip pat Baltijos šalių ir Suomijos dujų perdavimo sistemos su Europos Sąjunga. Siekdami dujų sektoriaus dekarbonizacijos tikslų, bendrovė aktyviai veikia analizuodama galimybes ir kurdama sąlygas pritaikyti Lietuvos dujų perdavimo sistemą žaliųjų dujų, įskaitant vandenilį, transportavimui. „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Baltijos šalių antrinį sąrašą. „Amber Grid“ kontrolinį akcijų paketą valdo bendrovė „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 55 619 52 286 66 973 96 652
Pardavimo savikaina 40 544 37 337 44 448 78 541
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 15 075 14 949 22 525 18 111
Bendrojo pelno marža 27% 29% 34% 19%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 15 075 14 949 22 525 18 111
Tipinės veiklos pelno marža 27% 29% 34% 19%
EBITDA 25 234 26 075 34 407 30 988
EBITDA marža 45% 50% 51% 32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 572 18 170 23 164 15 743
Grynojo pelno marža 23% 35% 35% 16%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 209 557 255 757 272 202 292 179
Nematerialus turtas 2 910 4 833 4 210 2 584
Materialus turtas 201 362 241 624 255 978 281 089
Finansinis turtas 4 4
Kitas ilgalaikis turtas 5 281 9 296 12 014 8 506
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 46 783 58 965 44 891 49 525
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 651 2 626 8 140 12 872
Per vienerius metus gautinos sumos 43 899 55 572 35 434 35 440
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 233 767 1 317 444
TURTO IŠ VISO 256 340 316 371 318 520 345 347
Nuosavas kapitalas 136 660 154 830 177 573 183 392
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 119 680 159 942 139 215 160 134
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 73 818 10 215 108 661 104 476
Ilgalaikiai įsipareigojimai 55 446 103 518 96 107 77 779
Trumpalaikiai įsipareigojimai 64 234 53 773 41 637 81 357
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 256 340 316 371 318 520 345 347
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 6% 7% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 12% 14% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% 11% 16% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,54 0,07 0,61 0,57
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,73 1,10 1,08 0,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,69 1,05 0,88 0,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,18 0,21 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,53 0,22 0,25 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,81 0,36 0,40 0,54
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 45% 50% 51% 32%
Tipinės veiklos pelno marža 27% 29% 34% 19%
Grynojo pelno marža 23% 35% 35% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 9 563 11 649
Dividendai/grynasis pelnas 0,41 0,74
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Amber Grid“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303090867
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaGamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
 • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis96,6%
https://www.ambergrid.lt/
Grąža valstybei

11,6 mln. eurų

ROE

8,7%

Darbuotojų skaičius

332

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Nemunas BikniusVadovas

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dalius Svetulevičius UAB „EPSO-G“ Technikos vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Sigitas ŽutautasNepriklausomas narys; audito ir finansų valdymo konsultantas; Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto tarybos narys
 • Karolis ŠvaikauskasEnergetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas; AB Klaipėdos nafta valdybos narys
 • Ignas DegutisNepriklausomas narys; RB Rail AS Lietuvos filialas finansų vadovas; AB „Grigeo“ stebėtojų tarybos narys
 • Paulius ButkusUAB „EPSO-G“ Grupės plėtros ir inovacijų vadovas; UAB Energy cells valdybos pirmininkas

Informacija aktuali: 2024/04/02