• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ įsteigta 2008 m. gegužės 28 d. pertvarkant UAB „Bendruva“. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, skirtų gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, administravimas. Taip pat valstybės paramos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis teikimo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas, socialinio būsto ir kitų gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo organizavimas, savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo organizavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 2 686 2 764 4 250 6 278
Pardavimo savikaina 1 414 1 450 1 674 2 097
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 272 1 314 2 576 4 181
Bendrojo pelno marža 47% 48% 61% 67%
Veiklos sąnaudos 850 734 1 297 2 423
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 99 146 745 900
Tipinės veiklos pelno marža 4% 5% 18% 14%
EBITDA 862 901 1 518 1 863
EBITDA marža 32% 33% 36% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 150 199 754 905
Grynojo pelno marža 6% 7% 18% 14%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 51 482 51 924 61 473 79 128
Nematerialus turtas 12 25 14 5
Materialus turtas 51 462 51 895 60 262 77 032
Finansinis turtas 8 4 0 1 000
Kitas ilgalaikis turtas 1 198 1 091
Trumpalaikis turtas 4 593 4 507 5 640 5 474
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 193 217 306 370
Per vienerius metus gautinos sumos 644 624 1 541 1 293
Kitas trumpalaikis turtas 16 24
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 756 3 666 3 777 3 787
TURTO IŠ VISO 56 085 56 442 67 139 84 623
Nuosavas kapitalas 55 212 56 194 66 673 83 572
Dotacijos, subsidijos 0 0
Įsipareigojimai 873 249 466 1 039
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 873 249 466 1 039
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 56 085 56 442 67 139 84 623

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,26 18,13 12,11 5,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,04 17,25 11,46 4,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,05 0,06 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,05 0,05 0,07 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,05 0,05 0,06 0,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 33% 36% 30%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 5% 18% 14%
Grynojo pelno marža 6% 7% 18% 14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 913,12
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 1,01

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Vilniaus miesto būstas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas124568293
  • SektoriusKita
  • VeiklaButų ūkiai
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vmb.lt/
Grąža savivaldybei

913 tūkst. eurų

ROE

1,2%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rosita ŽibilienėDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30