• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, įkurta 1997 m., ir kuri:
1. teikia valstybės garantuojamos garantijų institucijos individualias garantijas;
2. teikia lengvatines paskolas ir (ar) administruoja lengvatinių paskolų teikimą;
3. administruoja dalies palūkanų ir dalies garantinės įmokos kompensavimą;
4. įgyvendina finansines priemones;
5. vykdo nacionalinės plėtros įstaigos veiklą žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo, miškininkystės, kaimo plėtros, akvakultūros ir žuvininkystės srityse, išskyrus portfelinių garantijų teikimą šiose srityse.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 6,4 proc.
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. 65–75 proc. paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Suteiktų individualių garantojų suma, mln. EUR:
  • 2022 m. – 40
  • 2023 m. – 32
  • 2024 m. – 35
 • Grynasis pelningumas, proc.:
  • 2022 m. – 15,6
  • 2023-2024 m. – 16
 • Įvykdytų garantinių įsipareigojimų finansų įstaigoms bei finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms ir suteiktų garantijų santykis, proc.:
  • 2022-2024 m. – 5
 • Turimų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal garantijas rodiklis, proc.:
  • 2022-2023 m. – 102
  • 2024 m. – 103
 • Sprendimų dėl garantijos teikimo priėmimas, vidurkis dienomis:
  • 2022-2023 m. – 5
  • 2024 m. – 4
 • Naujų finansinių priemonių kūrimas pagal rinkos poreikius, vnt.:
  • 2022-2023 m. – 1
  • 2024 m. – 2
 • Darbuotojų pastovumo koeficientas, proc.:
  • 2022-2024 m. – 90

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 671 1 163 1 663 2 498
Pardavimo savikaina 228 532 -3 864 8 643
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 443 631 5 527 -6 144
Bendrojo pelno marža 66% 54% 332% -246%
Veiklos sąnaudos 530 412 613 967
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -87 219 4 914 -7 111
Tipinės veiklos pelno marža -13% 19% 296% -285%
EBITDA -19 257 5 102 -7 043
EBITDA marža -3% 22% 307% -282%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 72 245 4 377 -5 930
Grynojo pelno marža 11% 21% 263% -237%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 318 319 734 1 257
Pardavimo savikaina 159 93 367 629
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 159 226 367 629
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 249 226 289 362
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -90 -1 78 266
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -63 12 216 297
EBITDA marža -20% 4% 29% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -18 65 189 244
Grynojo pelno marža -6% 20% 26% 19%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 16 724 17 251 23 137 23 937
Nematerialus turtas 24 32 42 30
Materialus turtas 20 22 17 463
Finansinis turtas 16 680 17 197 20 867 20 183
Kitas ilgalaikis turtas 2 212 3 261
Trumpalaikis turtas 3 571 3 694 1 800 2 557
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 2
Per vienerius metus gautinos sumos 52 70 1 384 1 353
Kitas trumpalaikis turtas 3 309 2 640 0 201
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 208 982 416 1 004
TURTO IŠ VISO 20 298 20 955 24 937 26 495
Nuosavas kapitalas 2 873 3 029 9 985 4 172
Dotacijos, subsidijos 8 16 41 30
Įsipareigojimai 23 140 187 330
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 23 140 187 330
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 298 20 954 24 937 26 495
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 14 067 18 053 20 775
Nematerialus turtas 17 29 38
Materialus turtas 17 18 13
Finansinis turtas 14 033 18 006 20 724
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 6 171 3 356 1 175
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 160 377 434
Kitas trumpalaikis turtas 4 511 2 649 200
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 498 330 541
TURTO IŠ VISO 20 247 21 438 21 967
Nuosavas kapitalas 2 849 3 038 3 190
Dotacijos, subsidijos 6 44 70
Įsipareigojimai 17 392 18 356 18 705
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 48 395 169
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 247 21 438 21 967

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 19% -23%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 8% 67% -84%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% 7% 49% -170%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 153,93 26,48 9,61 7,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 153,83 26,47 9,61 7,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,06 0,07 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,07 0,07 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,38 0,17 0,60
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -3% 22% 307% -282%
Tipinės veiklos pelno marža -13% 19% 296% -285%
Grynojo pelno marža 11% 21% 263% -237%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 89 179 275 1 046
Dividendai/grynasis pelnas 1,24 0,73 0,06 -0,18
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% % 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % 12% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 0% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 153,93 129,91 8,50 6,98
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 153,83 129,87 8,50 6,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,03 0,04 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,05 0,05 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,22 0,25 0,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -3% 4% 29% 24%
Tipinės veiklos pelno marža -13% % % %
Grynojo pelno marža 11% 20% 26% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 89
Dividendai/grynasis pelnas 1,24

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • SektoriusKita
 • VeiklaKreditų garantijų teikimas, paramos kreditų gavėjams administravimas ir susijusios paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucija„Investicijų ir verslo garantijos“
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.garfondas.lt/
Grąža valstybei

1,0 mln. eurų

ROE

-83,8%

Darbuotojų skaičius

22