• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, įkurta 1997 m., ir kuri:
1. teikia valstybės garantuojamos garantijų institucijos individualias garantijas;
2. teikia lengvatines paskolas ir (ar) administruoja lengvatinių paskolų teikimą;
3. administruoja dalies palūkanų ir dalies garantinės įmokos kompensavimą;
4. įgyvendina finansines priemones;
5. vykdo nacionalinės plėtros įstaigos veiklą žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo, miškininkystės, kaimo plėtros, akvakultūros ir žuvininkystės srityse, išskyrus portfelinių garantijų teikimą šiose srityse.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 6,4 proc.
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. 65–75 proc. paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Suteiktų individualių garantojų suma, mln. EUR:
  • 2022 m. – 40
  • 2023 m. – 32
  • 2024 m. – 35
 • Grynasis pelningumas, proc.:
  • 2022 m. – 15,6
  • 2023-2024 m. – 16
 • Įvykdytų garantinių įsipareigojimų finansų įstaigoms bei finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms ir suteiktų garantijų santykis, proc.:
  • 2022-2024 m. – 5
 • Turimų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal garantijas rodiklis, proc.:
  • 2022-2023 m. – 102
  • 2024 m. – 103
 • Sprendimų dėl garantijos teikimo priėmimas, vidurkis dienomis:
  • 2022-2023 m. – 5
  • 2024 m. – 4
 • Naujų finansinių priemonių kūrimas pagal rinkos poreikius, vnt.:
  • 2022-2023 m. – 1
  • 2024 m. – 2
 • Darbuotojų pastovumo koeficientas, proc.:
  • 2022-2024 m. – 90

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 095 671 1 163 1 663
Pardavimo savikaina 618 228 532 831
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 477 443 631 832
Bendrojo pelno marža 44% 66% 54% 50%
Veiklos sąnaudos 499 530 412 575
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -22 -87 219 257
Tipinės veiklos pelno marža -2% -13% 19% 15%
EBITDA 58 -19 257 445
EBITDA marža 5% -3% 22% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 183 72 245 371
Grynojo pelno marža 17% 11% 21% 22%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 318 319 734 1 257
Pardavimo savikaina 159 93 367 629
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 159 226 367 629
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 249 226 289 362
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -90 -1 78 266
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -63 12 216 297
EBITDA marža -20% 4% 29% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -18 65 189 244
Grynojo pelno marža -6% 20% 26% 19%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 19 188 16 724 17 251 20 982
Nematerialus turtas 41 24 32 42
Materialus turtas 25 20 22 17
Finansinis turtas 19 121 16 680 17 197 20 923
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 607 3 571 3 694 602
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 2 2 4
Per vienerius metus gautinos sumos 58 52 70 182
Kitas trumpalaikis turtas 1 115 3 309 2 640
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 431 208 982 416
TURTO IŠ VISO 20 806 20 298 20 955 21 612
Nuosavas kapitalas 2 941 2 873 3 029 3 221
Dotacijos, subsidijos 11 8 16 41
Įsipareigojimai 17 850 17 414 17 903 18 349
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 27 23 140 166
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 806 20 298 20 954 21 612
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 14 067 18 053 20 775
Nematerialus turtas 17 29 38
Materialus turtas 17 18 13
Finansinis turtas 14 033 18 006 20 724
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 6 171 3 356 1 175
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 160 377 434
Kitas trumpalaikis turtas 4 511 2 649 200
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 498 330 541
TURTO IŠ VISO 20 247 21 438 21 967
Nuosavas kapitalas 2 849 3 038 3 190
Dotacijos, subsidijos 6 44 70
Įsipareigojimai 17 392 18 356 18 705
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 48 395 169
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 20 247 21 438 21 967

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 2% 8% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% 2% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 58,66 153,93 26,48 3,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 58,54 153,83 26,47 3,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,03 0,06 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,04 0,07 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,38 0,23 0,39 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% -3% 22% 27%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -13% 19% 15%
Grynojo pelno marža 17% 11% 21% 22%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 139 89 179 275
Dividendai/grynasis pelnas 0,76 1,24 0,73 0,74
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% % 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % 12% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 0% 2% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 153,93 129,91 8,50 6,98
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 153,83 129,87 8,50 6,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,03 0,04 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,05 0,05 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,22 0,25 0,40
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -3% 4% 29% 24%
Tipinės veiklos pelno marža -13% % % %
Grynojo pelno marža 11% 20% 26% 19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 89
Dividendai/grynasis pelnas 1,24

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas124261860
 • SektoriusKita
 • VeiklaKreditų garantijų teikimas, paramos kreditų gavėjams administravimas ir susijusios paslaugos
 • Atskaitomybė„Investicijų ir verslo garantijos“
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
http://www.garfondas.lt/
Grąža valstybei

275 tūkst. eurų

ROE

11,9%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Romalda GlobienėDirektorė

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas KatkevičiusŽemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento vyriausiasis patarėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Saulius JasiusŽemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius
 • Artiom VolkovŽemės ūkio ministerijos Europos sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento vyriausiasis patarėjas
 • Akvilė ChlebnikovaŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Informacija aktuali: 2023/05/01