• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras įsteigtas 2002 metais. Įmonė vykdo trylika specialiųjų įpareigojimų. Ji kuria ir administruoja registrus ir informacines sistemas, vykdo funkcijas ir įgyvendina uždavinius, susijusius su Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, laikinosios paramos žemdirbiams administravimu.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinis grynasis pelningumas:
  • 2022 m. ≥ 0 proc.,
  • 2023–2024 m. ≥ 3 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Administracinių sąnaudų mažinimas, proc.:
  • 2022 m. – 10
  • 2023-2024 m. – 5
 • Klientų pasitenkinimas, proc.:
  • 2022 m. – įvertinimas
  • 2023-2024 m.  +10
 • Darbuotojų įsitraukimas, proc.:
  • 2022 m. – įvertinimas
  • 2023-2024 m. + 10
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2022 m. – B
  • 2023 m. – A-
  • 2024 m. – A

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 752 753 674 760
Pardavimo savikaina 155 213 242 357
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 596 540 432 403
Bendrojo pelno marža 79% 72% 64% 53%
Veiklos sąnaudos 867 870 1 197 724
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -271 -331 -765 -321
Tipinės veiklos pelno marža -36% -44% -113% -42%
EBITDA -81 -177 -670 -274
EBITDA marža -11% -23% -99% -36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -270 -331 -765 -321
Grynojo pelno marža -36% -44% -113% -42%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 458 357 445 365
Pardavimo savikaina 105 109 186 120
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 353 248 259 245
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 407 548 498 106
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -54 -300 -240 139
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 31 -248 -210 149
EBITDA marža 7% -69% -47% 41%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -54 -300 -239 141
Grynojo pelno marža -12% -84% -54% 39%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 571 2 278 2 237 2 187
Nematerialus turtas 551 374 248 145
Materialus turtas 2 020 1 903 1 989 2 042
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 983 1 068 648 271
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 37 294 47 29
Per vienerius metus gautinos sumos 2 2 93 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 945 772 508 241
TURTO IŠ VISO 3 748 3 346 3 190 2 772
Nuosavas kapitalas 1 838 1 507 742 421
Dotacijos, subsidijos 1 456 1 395 1 868 1 719
Įsipareigojimai 454 444 579 632
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 54 14 27 37
Trumpalaikiai įsipareigojimai 400 430 552 595
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 748 3 346 3 190 2 772
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 2 218 2 057 1 958
Nematerialus turtas 298 189 90
Materialus turtas 1 919 1 868 1 868
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 515 1 456 1 096
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 67 90
Per vienerius metus gautinos sumos 1 2 43
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 469 1 387 962
TURTO IŠ VISO 4 038 3 899 3 156
Nuosavas kapitalas 1 208 503 562
Dotacijos, subsidijos 2 010 2 349 1 625
Įsipareigojimai 820 1 047 968
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 27 79 37
Trumpalaikiai įsipareigojimai 794 968 931
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 038 3 899 3 156

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% -9% -23% -11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -14% -20% -68% -55%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -16% -23% -58% -29%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,46 2,48 1,17 0,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,37 1,80 1,09 0,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,21 0,21 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,31 0,30 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,38 0,45 0,60 1,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -11% -23% -99% -36%
Tipinės veiklos pelno marža -36% -44% -113% -42%
Grynojo pelno marža -36% -44% -113% -42%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -9% % -24% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -20% % -121% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -23% -18% -16% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,48 1,91 1,50 1,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,80 1,85 1,43 1,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,18 0,11 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,31 0,32 0,21 0,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,59 0,52 0,69
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -23% -69% -47% 41%
Tipinės veiklos pelno marža -44% % % %
Grynojo pelno marža -44% -84% -54% 39%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų administravimas. Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo funkcijų vykdymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vic.lt/
ROE

-55,1%

Darbuotojų skaičius

196