• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, įsteigtas 2002 metais, toliau atlieka viešosios įstaigos Kaimo verslo plėtros ir informacijos centras 1998 metais pradėtus ir vykdytus darbus. Įmonė padeda kurti ir įgyvendinti pagrindines Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) dalis – Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą, Gyvulių registrą ir Žemės sklypų tapatybės nustatymo sistemą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 727 674 752 753
Pardavimo savikaina 124 184 155 213
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 603 490 596 540
Bendrojo pelno marža 83% 73% 79% 72%
Veiklos sąnaudos 569 724 867 870
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 34 -234 -271 -331
Tipinės veiklos pelno marža 5% -35% -36% -44%
EBITDA 414 79 -81 -177
EBITDA marža 57% 12% -11% -23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 32 -234 -270 -331
Grynojo pelno marža 4% -35% -36% -44%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 295 398 276 431
Pardavimo savikaina 77 89 95 112
Bendrasis pelnas 218 309 181 319
Bendrojo pelno marža 74% 78% 65% 74%
Veiklos sąnaudos 286 323 401 420
Tipinės veiklos pelnas -68 -13 -221 -101
Tipinės veiklos pelno marža -23% -3% -80% -24%
EBITDA 125 157 -78 -4
EBITDA marža 42% 39% -28% -1%
Grynasis pelnas -58 -13 -221 -101
Grynojo pelno marža -20% -3% -80% -24%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 2 747 2 643 2 571 2 278
Nematerialus turtas 278 352 551 374
Materialus turtas 2 469 2 292 2 020 1 903
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 974 1 195 983 831
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 142 184 37 58
Per vienerius metus gautinos sumos 1 2 2 2
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 832 1 009 945 772
TURTO IŠ VISO 3 721 3 839 3 748 3 346
Nuosavas kapitalas 2 342 2 108 1 838 1 507
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 083 1 340 1 456 1 395
Įsipareigojimai 296 391 454 444
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 54 14
Trumpalaikiai įsipareigojimai 296 391 400 430
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 721 3 839 3 748 3 346
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 747 2 484 2 643 2 358
Nematerialus turtas 278 205 352 263
Materialus turtas 2 469 2 279 2 292 2 095
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 974 1 942 1 195 1 888
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 142 303 184 307
Per vienerius metus gautinos sumos 1 0 2 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 832 1 639 1 009 1 579
Turto iš viso 3 721 4 426 3 839 4 246
Nuosavas kapitalas 2 364 2 351 2 108 2 006
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 083 1 547 1 340 1 567
Įsipareigojimai 274 529 391 673
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 274 529 391 673
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 721 4 426 3 839 4 246

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -6% -7% -9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -11% -14% -20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -14% -16% -23%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,29 3,05 2,46 1,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,81 2,58 2,37 1,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,18 0,20 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,25 0,25 0,29 0,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,31 0,30 0,38 0,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 57% 12% -11% -23%
Tipinės veiklos pelno marža 5% -35% -36% -44%
Grynojo pelno marža 4% -35% -36% -44%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -2% -6% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% -10% -15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -7% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,56 3,67 3,05 2,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,04 3,10 2,58 2,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,16 0,18 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,27 0,25 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,29 0,29 0,30 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 42% 39% -28% -1%
Tipinės veiklos pelno marža -23% -3% -80% -24%
Grynojo pelno marža -20% -3% -80% -24%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas210086220
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulių indentifikavimas, registravimas, produktyvumo kontrolė ir kitos paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vic.lt/
ROE

-19,8%

Darbuotojų skaičius

202

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • L. e. p. Sigitas PuodžiukasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01