• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB “LTG Cargo” Riedmenų aptarnavimas “LTG Tech” – didžiausias ir pažangiausias riedmenų remonto centras regione, patikimas ir šiuolaikiškas europietiškos ir rytietiškos vėžės kompanijų bendradarbiavimo partneris.
monės istorijos pradžia siekia 1884 metus, kai buvo įkurtas Vilniaus garvežių grąžos depas. Jo pagrindu 2003 metų spalio 1 dieną įsteigta UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“. 2021 m. balandžio 1 d. UAB “Vilniaus lokomotyvų remonto depas” prisijungė prie AB “LTG Cargo” ir nuo šiol paslaugas teikia su prekiniu ženklu “LTG Tech”.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 50 775 52 218 68 058
Pardavimo savikaina 17 959 41 239 59 683
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 32 816 10 979 8 375
Bendrojo pelno marža 65% 21% 12%
Veiklos sąnaudos 29 000 6 558 6 654
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 816 4 421 1 721
Tipinės veiklos pelno marža 8% 8% 3%
EBITDA 4 813 6 790 4 104
EBITDA marža 9% 13% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 205 3 675 956
Grynojo pelno marža 6% 7% 1%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 11 629 14 254 18 691
Nematerialus turtas 78 71 317
Materialus turtas 11 139 13 838 17 500
Finansinis turtas 1 369
Kitas ilgalaikis turtas 412 343 506
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 22 485 35 619 30 005
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 637 11 929 16 565
Per vienerius metus gautinos sumos 10 131 19 562 12 958
Kitas trumpalaikis turtas 567
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 150 4 128 482
TURTO IŠ VISO 33 160 49 906 48 727
Nuosavas kapitalas 21 729 28 609 21 875
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 67 41 14
Įsipareigojimai 9 113 20 734 24 689
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 014 13 239
Ilgalaikiai įsipareigojimai 990 3 480 1 940
Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 010 17 143 22 542
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 34 114 49 906 48 727
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% 19% 9% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 34% 29% 15% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1722% 30% 27% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,61
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,00 2,81 2,08 1,33
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 1,48 1,38 0,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,07 3,06 1,26 1,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,92 8,73 4,03 4,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,41 4,67 2,07 2,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -68% 9% 13% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -71% 8% 8% 3%
Grynojo pelno marža 6% 6% 7% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaLokomotyvų, kelio mašinų gamybos, riedmenų, taip pat prekinių ir keleivinių vagonų remonto ir modernizavimo paslaugas.
  • Valstybei atstovaujanti institucija„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
  • Valstybei priklausanti dalis100%
https://vlrd.lt/lt/
ROE

3,8%

Darbuotojų skaičius

935