• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1961 metais buvo įsteigtas Žemėtvarkos projektavimo institutas, kuris 2010 metais buvo reorganizuotas, įkuriant valstybės įmonę Valstybės žemės fondą.
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas – pažangi, darni, atsakinga ir savo srities profesionalų komandą sutelkusi įmonė, kuri jau daugiau nei 60 metų fiziniams bei juridiniams asmenims teikia aukštos kokybės nuosavybės teisių į žemė atkūrimo, žemės reformos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo, geodezijos, topografijos, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, apleistos žemės plotų duomenų nustatymo, melioracijos kadastro, valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymo ir kt. paslaugas visoje šalies teritorijoje.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis grynasis pelnas:
  • 2022–2024 m. ≥ 31 tūkst. eurų
 • Pinigų ir pinigų ekvivalentų santykis su visu turtu:
  • 2022–2024 m. ≤ 35 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Pardavimo ir paslaugų apimtis eurais per metus vienam įmonės darbuotojui , tūkst. EUR:
  • 2022 m. – 10
  • 2023 m. – 10,1
  • 2024 m. – 10,3
 • Melioracijos darbų pelningumas (prieš mokesčius), proc.:
  • 2022-2024 m. ≥ 3,5
 • Įvykdyti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai per metus (žemės sklypų skaičius):
  • 2022 m. – 250
  • 2023 m. – 280
  • 2024 m. – 300
 • Teikimas techninės ir metodinės pagalbos, vykdant melioracijos statinių planinės medžiagos skaitmenizavimo darbus, val.:
  • 2022 m. – 2 500
  • 2023 m. – 3 000
  • 2024 m. – 3 800
 • Teikimas techninės ir metodinės pagalbos vykdant melioracijos statinių planinės medžiagos skaitmenizavimo darbus, vnt.:
  • 2022 m. – 112
  • 2023 m. – 113
  • 2024 m. – 114

      2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


      2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 787 2 653 2 556 2 747
Pardavimo savikaina 2 487 2 353 2 224 2 334
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 300 300 333 413
Bendrojo pelno marža 11% 11% 13% 15%
Veiklos sąnaudos 332 321 305 368
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -21 28 45
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% 1% 2%
EBITDA 124 73 97 129
EBITDA marža 4% 3% 4% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 37 33 55
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% 2%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 1 318 1 164 1 158 1 367
Pardavimo savikaina 1 118 1 062 1 023 1 344
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 200 102 135 24
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 181 163 160 253
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 19 -61 -25 -229
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 66 -29 18 -175
EBITDA marža 5% -2% 2% -13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 64 -58 -17 -210
Grynojo pelno marža 5% -5% -1% -15%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 551 1 304 1 320 1 316
Nematerialus turtas 12 20 25 12
Materialus turtas 1 328 1 284 1 295 1 304
Finansinis turtas 1 211
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 044 1 483 1 394 1 386
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 15 5 13
Per vienerius metus gautinos sumos 92 254 110 131
Kitas trumpalaikis turtas 24
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 916 1 214 1 279 1 241
TURTO IŠ VISO 4 595 2 797 2 731 2 812
Nuosavas kapitalas 2 082 2 089 2 088 2 112
Dotacijos, subsidijos 2 318 407 407 398
Įsipareigojimai 195 223 179 230
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 2 1 1
Trumpalaikiai įsipareigojimai 194 221 178 229
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 4 595 2 797 2 731 2 812
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 1 350 1 298 1 213
Nematerialus turtas 31 18 6
Materialus turtas 1 319 1 280 1 208
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 897 2 089 1 873
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 1 43
Per vienerius metus gautinos sumos 673 677 767
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 224 1 411 1 063
TURTO IŠ VISO 3 247 3 391 3 089
Nuosavas kapitalas 1 998 2 040 1 835
Dotacijos, subsidijos 831 854 756
Įsipareigojimai 419 440 427
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 1 1
Trumpalaikiai įsipareigojimai 417 439 427
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 247 3 391 3 089

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 2% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 3% 3% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 1% 3% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,54 6,72 7,85 6,06
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 10,48 6,65 7,82 6,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 0,72 0,92 0,99
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,99 1,38 1,95 2,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,33 1,27 1,22 1,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 3% 4% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -1% 1% 2%
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 29 34 31 48
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 0,91 0,96 0,86
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % 3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% % 3% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -4% -1% -16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,72 4,55 4,76 4,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,65 4,55 4,75 4,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,72 0,72 0,35 0,42
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,38 1,73 0,87 1,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,27 1,17 0,57 0,71
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -2% 2% -13%
Tipinės veiklos pelno marža -1% % % %
Grynojo pelno marža 1% -5% -1% -15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 34
Dividendai/grynasis pelnas 0,91

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Valstybės žemės fondas
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽemės reformos darbai, sklypų dalijimo projektai ir kitos paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vzf.lt/
Grąža valstybei

86 tūkst. eurų

ROE

4,2%

Darbuotojų skaičius

185