• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

1965 metais melioracijos grupių bazėje Šilutės rajone buvo įsteigta Sausinimo sistemų valdyba (SSV). Laikui bėgant keitėsi tiek įmonės statusas, tiek įmonės pavadinimas, o 2005 m. buvo perregistruota į UAB „Šilutės polderiai“. Bendrovės pagrindinė veikla – polderinės sistemos eksploatacijos ir remonto darbai, kelių remontas, miško valymo darbai, siurblinių rekonstrukcija.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. ≥ 9 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,7 karto
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. ≥ 70 proc. paskirstytinojo pelno

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Visų įsipareigojimų ir EBITDA santykis, kartais:
  • 2022-2024 m. 1,0 – 3,0
 • EBITDA pelningumas, proc.:
  • 2022 m. ≥ 5,2
  • 2023 m. ≥ 5,4
  • 2024 m. ≥ 5,5
 • Pagrįstų pretenzijų dėl darbų kokybės ir/ar atlikimo terminų skaičius:
  • 2022-2024 m. – 0
 • Pagrįstų pretenzijų dėl darbų kokybės ir/ar atlikimo terminų skaičius:
  • 2022-2024 m. – 100

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 7 043 8 824 5 493 5 106
Pardavimo savikaina 6 556 7 622 4 887 5 008
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 487 1 203 607 98
Bendrojo pelno marža 7% 14% 11% 2%
Veiklos sąnaudos 336 359 397 374
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 104 828 190 -287
Tipinės veiklos pelno marža 1% 9% 3% -6%
EBITDA 208 953 354 -77
EBITDA marža 3% 11% 6% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 80 708 163 -227
Grynojo pelno marža 1% 8% 3% -4%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 2 150 1 687 2 476 2 247
Pardavimo savikaina 1 943 1 503 1 931 2 055
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 207 185 545 192
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 171 185 220 189
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 37 -1 324 3
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 85 68 396 114
EBITDA marža 4% 4% 16% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 33 10 325 19
Grynojo pelno marža 2% 1% 13% 1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 473 622 767 669
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 455 603 749 613
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 17 19 18 56
Trumpalaikis turtas 1 347 1 800 719 555
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 31 174 110
Per vienerius metus gautinos sumos 216 280 214 329
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 086 1 489 332 116
TURTO IŠ VISO 1 860 2 454 1 530 1 269
Nuosavas kapitalas 859 1 499 1 223 705
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 000 955 307 565
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 121 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 121 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 879 955 307 565
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 860 2 454 1 530 1 269
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 474 808 718
Nematerialus turtas
Materialus turtas 456 788 700
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 17 19 18
Trumpalaikis turtas 1 567 1 756 836
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 513 104 399
Per vienerius metus gautinos sumos 220 367 172
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 834 1 286 264
TURTO IŠ VISO 2 643 2 591 1 891
Nuosavas kapitalas 802 1 384 951
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 842 1 206 940
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 126
Ilgalaikiai įsipareigojimai 121
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 721 1 206 940
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 644 2 591 1 891

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 33% 8% -16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 60% 12% -24%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 55% 16% -41%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,53 1,89 2,34 0,98
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,48 1,85 1,78 0,79
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 3,79 3,60 3,59 4,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 14,90 14,18 7,17 7,63
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,20 5,89 4,49 7,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 11% 6% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 9% 3% -6%
Grynojo pelno marža 1% 8% 3% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 55 356 236 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,69 0,50 1,45 0,00
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% % 51% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% % 75% -12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 21% 3% 47% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,53 0,91 1,46 0,89
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,48 0,61 1,37 0,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 4,45 1,28 0,95 1,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 16,09 7,13 3,86 2,94
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,36 4,21 2,27 1,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 4% 16% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 1% % % %
Grynojo pelno marža 1% 1% 13% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 55
Dividendai/grynasis pelnas 0,69

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Šilutės polderiai“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas177002890
 • SektoriusKita
 • VeiklaPolderių sistemos (statyba)
 • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
 • Valstybei priklausanti dalis81,02%
http://polderiai.lt/
ROE

-23,6%

Darbuotojų skaičius

78

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Darius ValeikaDirektorius

Informacija aktuali: 2023/09/01