• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Saugos paslaugos“ yra „Lietuvos geležinkelių“ dukterinė bendrovė, įsteigta atskyrimo būdu reorganizuojant UAB „Gelsauga“. „Saugos paslaugų“ strateginių alternatyvų vertinimu rūpinsis investicinės bankininkystės bendrovė „Alpha Advisors“. Šiuo procesu siekiama, jog būtų nuodugniai ištirtos veiklos tęstinumo galimybės, galimas pardavimas ar kitokie sandoriai. Taip pat, siekiama, jog būtų užtikrinta sklandi įmonės veikla bei išlaikoma darbuotojų komanda. Įmonė įregistruota 2019 m. biržėlio 1 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 2 543 5 975
Pardavimo savikaina 2 439 5 891
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 104 84
Bendrojo pelno marža 4% 1%
Veiklos sąnaudos 136 466
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -382
Tipinės veiklos pelno marža -1% -6%
EBITDA -4 -309
EBITDA marža -0% -5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -31 -396
Grynojo pelno marža -1% -7%

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 182 96
Nematerialus turtas
Materialus turtas 160 96
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 22
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 429 1 243
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 49 32
Per vienerius metus gautinos sumos 1 191 1 143
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 189 68
TURTO IŠ VISO 1 611 1 339
Nuosavas kapitalas 580 184
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 1 031 1 155
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 54 22
Ilgalaikiai įsipareigojimai 22
Trumpalaikiai įsipareigojimai 875 1 016
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 611 1 339

Finansiniai rodikliai

2017 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -4% -27%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -11% -104%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% -9% -231%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,62 0,09 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,78 1,63 1,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,76 1,58 1,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,36 3,16 4,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,41 27,95 42,99
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,64 8,77 15,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% -0% -5%
Tipinės veiklos pelno marža 8% -1% -6%
Grynojo pelno marža 6% -1% -7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Saugos paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaPastatų ir teritorijų valdymas
  • Valstybei atstovaujanti institucija„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
  • Valstybei priklausanti dalis100%
ROE

-103,7%

Darbuotojų skaičius

373