• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Problematika“ įkurta 1991 metais, o 2011 metų balandį perregistruota kaip akcinė bendrovė. Įmonės veikla – kelių statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių laboratoriniai bandymai ir analizė, automobilių kelių ir jų statinių techninė kokybės kontrolė ir techninė priežiūra, kelių statybinių medžiagų sertifikavimas ir šių medžiagų (gaminių) normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė (licencinė priežiūra) ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 5 359 6 938 5 138 5 472
Pardavimo savikaina 3 346 4 227 3 394 2 495
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 013 2 710 1 744 2 977
Bendrojo pelno marža 38% 39% 34% 54%
Veiklos sąnaudos 876 903 1 039 1 566
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 138 1 807 705 1 411
Tipinės veiklos pelno marža 21% 26% 14% 26%
EBITDA 1 473 2 141 1 071 1 945
EBITDA marža 27% 31% 21% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 984 1 569 618 1 180
Grynojo pelno marža 18% 23% 12% 22%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 3 465 2 288 4 650 1 943
Pardavimo savikaina 2 074 1 520 2 707 1 427
Bendrasis pelnas 1 391 768 1 943 516
Bendrojo pelno marža 40% 34% 42% 27%
Veiklos sąnaudos 408 587 317 411
Tipinės veiklos pelnas 983 181 1 626 105
Tipinės veiklos pelno marža 28% 8% 35% 5%
EBITDA 1 146 349 1 792 264
EBITDA marža 33% 15% 39% 14%
Grynasis pelnas 853 155 1 414 103
Grynojo pelno marža 25% 7% 30% 5%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 198 5 880 6 583 6 061
Nematerialus turtas 9 24 19 14
Materialus turtas 3 040 5 703 6 414 5 906
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 149 154 150 142
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 4 895 3 619 799 1 823
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 244 159 85 60
Per vienerius metus gautinos sumos 678 772 713 371
Kitas trumpalaikis turtas 203
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 769 2 687 1 1 393
TURTO IŠ VISO 8 166 9 567 7 413 7 919
Nuosavas kapitalas 7 685 8 395 6 269 6 112
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 479 1 171 1 144 1 807
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 307 1 205
Ilgalaikiai įsipareigojimai 78 42
Trumpalaikiai įsipareigojimai 479 1 171 1 065 1 765
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 166 9 567 7 413 7 919
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 198 3 984 5 880 6 560
Nematerialus turtas 9 15 24 25
Materialus turtas 3 040 3 821 5 703 6 382
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 149 149 154 154
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 4 968 4 060 3 687 2 028
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 318 412 227 158
Per vienerius metus gautinos sumos 678 1 436 772 1 151
Kitas trumpalaikis turtas 203 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 3 769 2 211 2 687 719
Turto iš viso 8 166 8 044 9 567 8 588
Nuosavas kapitalas 7 685 7 008 8 395 7 275
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 481 1 036 1 172 1 313
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 481 1 036 1 172 1 313
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 8 166 8 044 9 567 8 588

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% 18% 7% 15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 20% 8% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 30% 43% 22% 46%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,20
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,22 3,09 0,75 1,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,70 2,95 0,67 1,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,78 0,61 0,71
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,49 1,53 0,82 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,72 0,86 0,70 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 31% 21% 36%
Tipinės veiklos pelno marža 21% 26% 14% 26%
Grynojo pelno marža 18% 23% 12% 22%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 859 1 244 1 337 1 106
Dividendai/grynasis pelnas 0,87 0,79 2,16 0,94
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 13% 13% 18% 18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 15% 20% 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 15% 17% 22% 24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,32 3,92 3,15 1,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,66 3,52 2,95 1,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,68 0,74 0,78 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,49 1,62 1,53 1,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,72 0,83 0,86 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 33% 15% 39% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 28% 8% 35% 5%
Grynojo pelno marža 25% 7% 30% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 859 1 244
Dividendai/grynasis pelnas 0,87 0,79

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

19,1%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „Problematika“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120721845
 • SektoriusKita
 • VeiklaStatybų analizė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.problematika.lt/
Grąža valstybei

1,1 mln. eurų

ROE

19,1%

Darbuotojų skaičius

92

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Artūras PalekasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Arvydas DarulisNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Rolandas OginskasNepriklausomas narys
 • Janina LaskauskienėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja

Informacija aktuali: 2020/09/01