• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

LTG Cargo Polska siekia sustiprinti logistikos tiekimo grandines ir pagerinti didelių krovinių mobilumą tarp Lietuvos ir Lenkijos. LTG Cargo Polska Sp. Zo.o. 100 proc. priklauso Lietuvos krovinių pervežimo geležinkeliu įmonei AB „LTG Cargo“ , kuri yra Lietuvos valstybinės įmonės AB „Lietuvos geležinkeliai“ dalis ir užima 8 vietą pagal krovinių pervežimo apimtis ES. Savo veiklą įmonė Lenkijoje pradėjo 2020 metais.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,50
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,63
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29%
Tipinės veiklos pelno marža -1%
Grynojo pelno marža 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 331
Dividendai/grynasis pelnas 2,35

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasLTG Cargo Polska
  • Įmonės kodas386573260
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaStiprinti logistikos tiekimo grandines ir pagerinti didelių krovinių mobilumą tarp Lietuvos ir Lenkijos.
  • Atskaitomybė„LTG CARGO“
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://ltgcargo.pl/
ROE

%

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys