• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra – įmonė, įsteigta sujungus VĮ Vilniaus mazuto saugyklą ir VĮ Subačiaus kuro bazę 2001 metais. Įmonės pagrindinis uždavinys – kaupti ir tvarkyti naftos produktų (variklių benzino, dyzelino, skystojo kuro (mazuto)) atsargas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža
2018-06-30
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža %
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža %
EBITDA
EBITDA marža %
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža %

Balansas

Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2016
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4 762,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 168,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 1 286,46
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,36
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -1%
Tipinės veiklos pelno marža -1%
Grynojo pelno marža -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Lietuvos naftos produktų agentūra
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaNaftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.lnpa.lt/lt/
ROE

%