• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įsteigta 1996 metų pabaigoje. Pagrindinė veikla – indėlių draudimas, bankų, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, įsipareigojimų investuotojams draudimas. Įmonė administruoja du fondus: indėlių draudimo ir įsipareigojimų investuotojams draudimo. Tokio tipo veiklos Lietuvoje niekas daugiau nevykdo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 606 492 676 737
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 606 492 676 737
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 606 492 676 737
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 23 28 33 23
EBITDA marža 4% 6% 5% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 113 43 45 55
Grynojo pelno marža 19% 9% 7% 7%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 327 236 256 271
Pardavimo savikaina 606 0 492 0
Bendrasis pelnas -278 236 -236 271
Bendrojo pelno marža -85% 100% -92% 100%
Veiklos sąnaudos -278 236 -236 271
Tipinės veiklos pelnas 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
EBITDA 13 15 14 13
EBITDA marža 4% 6% 5% 5%
Grynasis pelnas 35 25 19 19
Grynojo pelno marža 11% 10% 7% 7%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 551 2 488 7 227 11 060
Nematerialus turtas 30 24 15 9
Materialus turtas 51 40 30 26
Finansinis turtas 3 470 2 424 7 182 11 025
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 12 346 13 428 8 758 4 984
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 4 8 124 108
Kitas trumpalaikis turtas 11 788 986 494 4 253
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 554 12 433 8 139 623
TURTO IŠ VISO 15 900 15 920 15 987 16 046
Nuosavas kapitalas 15 835 15 879 15 924 15 979
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 65 42 63 66
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 65 42 63 66
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 900 15 920 15 987 16 046
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 551 3 531 2 488 3 760
Nematerialus turtas 30 23 24 18
Materialus turtas 51 44 40 33
Finansinis turtas 3 470 3 465 2 424 3 710
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 12 349 12 370 13 432 12 165
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 10 1 0
Per vienerius metus gautinos sumos 3 42 12 49
Kitas trumpalaikis turtas 11 788 3 800 986 938
Pinigai ir ekvivalentai 554 8 517 12 433 11 178
Turto iš viso 15 900 15 901 15 920 15 925
Nuosavas kapitalas 15 835 15 860 15 879 15 897
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 65 41 42 28
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 65 41 42 28
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 15 900 15 901 15 920 15 925

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % % 0% %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 191,11 322,01 138,35 75,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 191,11 322,00 138,34 75,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,03 0,04 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,16 0,14 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,04 0,03 0,04 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 6% 5% 3%
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža 19% 9% 7% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 191,16 299,51 322,11 432,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 191,09 299,26 322,10 432,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,04 0,03 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,13 0,16 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,04 0,04 0,03 0,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 6% 5% 5%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
Grynojo pelno marža 11% 10% 7% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110069451
  • SektoriusKita
  • VeiklaIndėlių ir kitų įsipareigojimų investuotojams draudimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iidraudimas.lt/
Grąža valstybei

4 tūkst. eurų

ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

16

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Aurelija MažintienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01