• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įsteigta 1996 metų pabaigoje. Pagrindinė veikla – indėlių draudimas, bankų, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, įsipareigojimų investuotojams draudimas. Įmonė administruoja tris fondus: Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą. Tokio tipo veiklos Lietuvoje niekas daugiau nevykdo.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė koreguota EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≥ 41,7 tūkst. Eur
 • Pinigų ir pinigų ekvivalentų santykis su visu turtu:
  • 2022–2024 m. ≤ 25 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Indėlių draudimo fondo pajamos iš draudimo įmokų, iš bankrutavusių kredito įstaigų (kreditorių reikalavimų dengimas) ir kt., mln. EUR:
  • 2023 m.- 30,2
  • 2024 m. – 31,3
  • 2025 m. – 32,9
 • Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo finansiniai ištekliai, mln. eurų:
  • 2023 m. – 3,0
  • 2024 m. – 3,1
  • 2025 m. – 3,2
 • Finansų rinkos dalyvių pasitenkinimas, proc.:
  • 2023-2025 m. ≥ 90
 • Darbuotojų pasitenkinimas darbu, koef.:
  • 2023-2025 m. ≥ 3,5

         2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

             


         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 737 739 730 761
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 737 739 730 761
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 737 739 730 761
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
EBITDA 23 18 14 24
EBITDA marža 3% 2% 2% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 55 60 55 76
Grynojo pelno marža 7% 8% 8% 10%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 337 328 330 386
Pardavimo savikaina 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 337 328 330 386
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 337 328 330 386
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
EBITDA 9 6 17 6
EBITDA marža 3% 2% 5% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 30 27 38 46
Grynojo pelno marža 9% 8% 12% 12%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 11 060 9 322 13 987 14 465
Nematerialus turtas 9 4 13 7
Materialus turtas 26 22 15 9
Finansinis turtas 11 025 9 296 13 959 14 448
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 4 984 6 792 2 190 1 796
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 1
Per vienerius metus gautinos sumos 108 115 27 32
Kitas trumpalaikis turtas 4 253 4 024 617 1 071
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 623 2 653 1 546 692
TURTO IŠ VISO 16 046 16 121 16 182 16 274
Nuosavas kapitalas 15 979 16 039 16 094 16 170
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 66 82 87 104
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 66 82 87 104
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 16 046 16 121 16 182 16 274
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 11 443 14 605 15 049 14 571
Nematerialus turtas 6 16 10 5
Materialus turtas 26 18 11 7
Finansinis turtas 11 411 14 571 15 028 14 559
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 4 632 1 528 1 137 1 722
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 0 3 1
Per vienerius metus gautinos sumos 64 56 57 78
Kitas trumpalaikis turtas 4 255 1 225 0 502
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 312 247 1 078 1 141
TURTO IŠ VISO 16 087 16 146 16 200 16 305
Nuosavas kapitalas 16 009 16 066 16 132 16 216
Dotacijos, subsidijos 0
Įsipareigojimai 78 80 67 89
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 78 80 67 89
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 16 087 16 146 16 200 16 305

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 75,05 82,94 25,05 17,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 75,05 82,93 25,05 17,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,08 0,05 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,05 0,05 0,05 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 2% 2% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
Grynojo pelno marža 7% 8% 8% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 59,69 19,20 16,89 19,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 59,68 19,20 16,85 19,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,02 0,02 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,03 0,02 0,02 0,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,02 0,02 0,02 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 2% 5% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% 0% 0%
Grynojo pelno marža 9% 8% 12% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas110069451
 • SektoriusKita
 • VeiklaIndėlių ir kitų įsipareigojimų investuotojams draudimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iidraudimas.lt/
ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

17

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Aurelija MažintienėDirektorė

Informacija aktuali: 2023/11/03