• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įsteigta 1996 metų pabaigoje. Pagrindinė veikla – indėlių draudimas, bankų, finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, įsipareigojimų investuotojams draudimas. Įmonė administruoja tris fondus: Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą. Tokio tipo veiklos Lietuvoje niekas daugiau nevykdo.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė koreguota EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≥ 41,7 tūkst. Eur
 • Pinigų ir pinigų ekvivalentų santykis su visu turtu:
  • 2022–2024 m. ≤ 25 proc.

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Indėlių draudimo fondo pajamos iš draudimo įmokų, iš bankrutavusių kredito įstaigų (kreditorių reikalavimų dengimas) ir kt., mln. EUR:
  • 2023 m.- 30,2
  • 2024 m. – 31,3
  • 2025 m. – 32,9
 • Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo finansiniai ištekliai, mln. eurų:
  • 2023 m. – 3,0
  • 2024 m. – 3,1
  • 2025 m. – 3,2
 • Finansų rinkos dalyvių pasitenkinimas, proc.:
  • 2023-2025 m. ≥ 90
 • Darbuotojų pasitenkinimas darbu, koef.:
  • 2023-2025 m. ≥ 3,5

         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


         2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 676 737 739 730
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 676 737 739 730
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 676 737 739 730
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 33 23 18 14
EBITDA marža 5% 3% 2% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 45 55 60 55
Grynojo pelno marža 7% 7% 8% 8%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 329 337 328 330
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 329 337 328 330
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 329 337 328 330
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 13 9 6 17
EBITDA marža 4% 3% 2% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 30 27 38
Grynojo pelno marža 7% 9% 8% 12%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 7 227 11 060 9 322 13 987
Nematerialus turtas 15 9 4 13
Materialus turtas 30 26 22 15
Finansinis turtas 7 182 11 025 9 296 13 959
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 8 758 4 984 6 792 2 190
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 124 108 115 27
Kitas trumpalaikis turtas 494 4 253 4 024 617
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 139 623 2 653 1 546
TURTO IŠ VISO 15 987 16 046 16 121 16 182
Nuosavas kapitalas 15 924 15 979 16 039 16 094
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 63 66 82 87
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 63 66 82 87
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 987 16 046 16 121 16 182
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 11 443 14 605 15 049
Nematerialus turtas 6 16 10
Materialus turtas 26 18 11
Finansinis turtas 11 411 14 571 15 028
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 4 632 1 528 1 137
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 0 3
Per vienerius metus gautinos sumos 64 56 57
Kitas trumpalaikis turtas 4 255 1 225
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 312 247 1 078
TURTO IŠ VISO 16 087 16 146 16 200
Nuosavas kapitalas 16 009 16 066 16 132
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 78 80 67
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 78 80 67
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 16 087 16 146 16 200

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% % % %
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 138,35 75,05 82,94 25,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 138,34 75,05 82,93 25,05
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,05 0,05 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,08 0,07 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,04 0,05 0,05 0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 3% 2% 2%
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža 7% 7% 8% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% % 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% % 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % % % 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 75,05 59,69 19,20 16,89
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 75,05 59,68 19,20 16,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,04 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,06 0,03 0,02
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,05 0,04 0,02 0,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 3% 2% 5%
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža 7% 9% 8% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas110069451
 • SektoriusKita
 • VeiklaIndėlių ir kitų įsipareigojimų investuotojams draudimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.iidraudimas.lt/
Grąža valstybei

4 tūkst. eurų

ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

17

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Aurelija MažintienėDirektorė

Informacija aktuali: 2023/05/01