• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „GIS-Centras“ yra iš valstybės turto 1992 metais įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Svarbiausi VĮ „GIS-Centras” tikslai – atlikti valstybinių geoinformacinių sistemų projektavimo, diegimo, techninio palaikymo ir priežiūros, valstybinių geoinformacinių duomenų bazių kūrimo, jų aptarnavimo ir platinimo naudotojams darbus, taip pat vykdyti Georeferencinio pagrindo kadastro, Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo  tvarkytojo funkcijas bei kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus geoinformacinių technologijų srityje.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis grynasis pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 11 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,5 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Sukurta procesų automatizavimo įrankių, vnt.:
  • 2022 m. – 1
  • 2023 m. – 2
  • 2024 m. – 2
 • Sutrikimų, saugos incidentų skaičius, vnt.:
  • 2022-2023 m. ≤ 4
  • 2024 m. ≤ 3
 • GRPK rinkinio užsakymų skaičius, vnt.:
  • 2022 m. – 940
  • 2023 m. – 960
  • 2024 m. – 970
 • Geodezinių ir kartografinių darbų prie valstybės sienos atlikimas, km:
  • 2022 m. – 600
  • 2023 m. – 650
  • 2024 m. – 700

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 008 810 949 639
Pardavimo savikaina 119 63 6 155
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 889 747 944 484
Bendrojo pelno marža 88% 92% 99% 76%
Veiklos sąnaudos 679 628 614 352
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 210 119 330 132
Tipinės veiklos pelno marža 21% 15% 35% 21%
EBITDA 237 179 352 152
EBITDA marža 24% 22% 37% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 177 100 280 113
Grynojo pelno marža 18% 12% 29% 18%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 249 251 157 134
Pardavimo savikaina 21 7 48
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 228 245 157 86
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 269 226 209 150
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -42 19 -53 -64
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -35 30 -40 -43
EBITDA marža -14% 12% -25% -32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -42 19 -53 -64
Grynojo pelno marža -17% 7% -34% -48%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 732 1 360 1 191 4 472
Nematerialus turtas 773 448 263 3 608
Materialus turtas 959 911 928 864
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 017 600 4 549 538
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 90 60 3 865 47
Per vienerius metus gautinos sumos 275 17 9 22
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 651 522 676 470
TURTO IŠ VISO 2 772 1 966 5 741 5 014
Nuosavas kapitalas 596 484 618 505
Dotacijos, subsidijos 1 606 1 293 4 117 4 259
Įsipareigojimai 570 190 1 006 250
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 570 190 1 006 250
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 772 1 966 5 741 5 014
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 1 201 1 112 4 044
Nematerialus turtas 310 217 3 219
Materialus turtas 891 895 825
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 624 4 250 472
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 52 3 902 48
Per vienerius metus gautinos sumos 66 35 25
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 506 312 400
TURTO IŠ VISO 1 829 5 362 4 520
Nuosavas kapitalas 357 339 305
Dotacijos, subsidijos 1 144 4 717 3 879
Įsipareigojimai 328 306 335
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 328 306 335
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 829 5 362 4 520

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 4% 7% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 28% 19% 51% 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 19% 13% 14% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,78 3,16 4,52 2,15
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,62 2,85 0,68 1,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,36 0,34 0,25 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,55 0,52 0,74 0,23
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,58 1,50 1,72 1,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 24% 22% 37% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 21% 15% 35% 21%
Grynojo pelno marža 18% 12% 29% 18%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 213 145 226 136
Dividendai/grynasis pelnas 1,20 1,45 0,81 1,21
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% % 4% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% % 37% 32%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 3% -2% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,16 1,90 13,90 1,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,85 1,74 1,14 1,26
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,34 0,27 0,04 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,52 0,42 0,14 0,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,50 1,41 0,45 0,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 12% -25% -32%
Tipinės veiklos pelno marža 15% % % %
Grynojo pelno marža 12% 7% -34% -48%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 145
Dividendai/grynasis pelnas 1,45

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • SektoriusKita
 • VeiklaErdvinių duomenų platinimas ir aptarnavimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.gis-centras.lt
Grąža valstybei

140 tūkst. eurų

ROE

20,7%

Darbuotojų skaičius

68