• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „GIS-Centras“ yra iš valstybės turto 1992 metais įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Svarbiausi VĮ „GIS-Centras” tikslai – atlikti valstybinių geoinformacinių sistemų projektavimo, diegimo, techninio palaikymo ir priežiūros, valstybinių geoinformacinių duomenų bazių kūrimo, jų aptarnavimo ir platinimo naudotojams darbus, taip pat vykdyti georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytojo funkcijas bei kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus geoinformacinių technologijų srityje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 028 1 566 1 008 810
Pardavimo savikaina 341 466 119 63
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 687 1 100 889 747
Bendrojo pelno marža 67% 70% 88% 92%
Veiklos sąnaudos 510 903 679 628
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 176 196 210 119
Tipinės veiklos pelno marža 17% 13% 21% 15%
EBITDA 199 226 237 179
EBITDA marža 19% 14% 24% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 162 162 177 100
Grynojo pelno marža 16% 10% 18% 12%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 205 275 249 251
Pardavimo savikaina 26 23 21 7
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 179 252 228 245
Bendrojo pelno marža 87% 92% 92% 97%
Veiklos sąnaudos 399 354 269 226
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -220 -102 -42 19
Tipinės veiklos pelno marža -108% -37% -17% 7%
EBITDA -207 -88 -35 30
EBITDA marža -101% -32% -14% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -42 19
Grynojo pelno marža -108% -37% -17% 7%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 2 434 1 938 1 732 1 360
Nematerialus turtas 1 275 875 773 448
Materialus turtas 1 160 1 063 959 911
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 614 947 1 017 600
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 90 99 90 60
Per vienerius metus gautinos sumos 45 37 275 17
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 478 812 651 522
TURTO IŠ VISO 3 067 2 895 2 772 1 966
Nuosavas kapitalas 602 683 596 484
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 285 1 788 1 606 1 293
Įsipareigojimai 180 424 570 190
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 180 424 570 190
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 067 2 895 2 772 1 966
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 2 187 1 676 1 520 1 201
Nematerialus turtas 1 068 723 602 310
Materialus turtas 1 119 953 918 891
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 366 653 527 624
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 99 88 76 52
Per vienerius metus gautinos sumos 102 306 182 66
Kitas trumpalaikis turtas 50 50
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 115 209 269 506
TURTO IŠ VISO 2 553 2 328 2 059 1 829
Nuosavas kapitalas 301 316 342 357
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 2 041 1 625 1 406 1 144
Įsipareigojimai 211 388 311 328
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 211 388 311 328
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 553 2 328 2 059 1 829

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 5% 6% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 31% 25% 28% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 16% 19% 13%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,41 2,24 1,78 3,16
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,91 2,00 1,62 2,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,32 0,53 0,36 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,38 0,72 0,55 0,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,97 2,44 1,58 1,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 14% 24% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 13% 21% 15%
Grynojo pelno marža 16% 10% 18% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 81 265 213 145
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,63 1,20 1,45
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 12% 11% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 25% 91% 73% 47%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16% -11% -5% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,24 1,68 1,69 1,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,00 1,46 1,45 1,74
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 0,11 0,11 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,72 0,14 0,16 0,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,44 0,89 0,76 0,72
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% -32% -14% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 13% -37% -17% 7%
Grynojo pelno marža 10% -37% -17% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 265
Dividendai/grynasis pelnas 1,63

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,2%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-centras“
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas121351441
  • SektoriusKita
  • VeiklaErdvinių duomenų platinimas ir aptarnavimas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.gis-centras.lt
Grąža valstybei

147 tūkst. eurų

ROE

18,8%

Darbuotojų skaičius

76

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys