• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis įregistruotas 2001 metais. Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys: augalininkystė, gyvulininkystė ir žemės ūkio mokslo, inovacijų bei pažangiausių gamybos technologijų diegimas ir plėtra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 104 1 608 1 164 1 383
Pardavimo savikaina 1 271 1 315 1 300 1 401
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -167 293 -136 -18
Bendrojo pelno marža -15% 18% -12% -1%
Veiklos sąnaudos 124 199 166 213
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -291 94 -302 -231
Tipinės veiklos pelno marža -26% 6% -26% -17%
EBITDA 280 186 32 -82
EBITDA marža 25% 12% 3% -6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 43 -76 -263
Grynojo pelno marža 0% 3% -6% -19%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 2 798 2 658 2 523 2 315
Nematerialus turtas
Materialus turtas 2 287 2 139 1 990 1 834
Finansinis turtas 24 25 5 5
Kitas ilgalaikis turtas 486 494 528 476
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 825 912 810 647
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 743 749 742 626
Per vienerius metus gautinos sumos 67 132 54 21
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 31 14
TURTO IŠ VISO 3 622 3 587 3 364 2 966
Nuosavas kapitalas 1 185 1 228 1 152 889
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 225 1 126 1 037 949
Įsipareigojimai 1 213 1 219 1 175 1 129
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 744 627 536 444
Ilgalaikiai įsipareigojimai 352 261 169 77
Trumpalaikiai įsipareigojimai 860 958 1 007 1 052
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 622 3 587 3 364 2 966
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% -2% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 4% -6% -26%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 6% -4% -24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,63 0,51 0,46 0,50
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 0,95 0,80 0,62
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,09 0,17 0,07 0,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,45 0,33 0,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,39 0,59 0,45 0,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,93 1,33 0,98 1,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 12% 3% -6%
Tipinės veiklos pelno marža -26% 6% -26% -17%
Grynojo pelno marža 0% 3% -6% -19%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,51
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,59
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12%
Tipinės veiklos pelno marža 6%
Grynojo pelno marža 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • SektoriusKita
  • VeiklaAugalininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.dotnuvos-eukis.lt/
ROE

%